direct naar inhoud van Artikel 15 Natuur
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

Artikel 15 Natuur

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de instandhouding, herstel, versterking en ontwikkeling van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische en abiotische waarde, met een sterk mogelijke ecologische en ruimtelijk-structurele samenhang;
 • b. waterlopen en waterpartijen;
 • c. voorzieningen voor de waterhuishouding, waaronder (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

  met daaraan ondergeschikt:
 • d. extensief (dag)recreatief medegebruik.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Gebouwen

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op de voor 'Natuur' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mits:

 • a. noodzakelijk met het oog op de regeling van de veiligheid van het verkeer;
 • b. behorende tot de recreatieve voorzieningen, zoals recreatieve wegbewijzering, informatieborden en kleinschalige uitzicht- en rustpunten;
 • c. behorende tot het straatmeubilair;
 • d. ten behoeve van onder- en/of bovengrondse voorzieningen voor de opvang en buffering van water;
 • e. ten behoeve van terreinafscheidingen.
15.2.3 Overige regels
 • a. De bouwhoogte van erfafscheidingen mag maximaal 1,5 meter bedragen.
 • b. De bouwhoogte van overige bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen.

15.3 Afwijken van de bouwregels
15.3.1 Afwijken van de bouwregels ten behoeve van bouwwerken ten behoeve van natuurbeheer en recreatief medegebruik

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in 15.2, ten behoeve van het bouwen van bouwwerken noodzakelijk met het oog op natuurbeheer, zoals een wildhut, observatiepost, voederberging of voederruif en andere bouwwerken ter ondersteuning van het recreatief medegebruik, mits de te beschermen natuurlijke waarden en belangen niet onevenredig worden geschaad, met dien verstande dat de bouwhoogte maximaal 5 meter mag bedragen.

15.4 Specifieke gebruiksregels
15.4.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. sport- en wedstrijdterrein, buitenmanege, ligplaats en speelweide;
 • b. het racen of crossen met motorrijtuigen, motoren of bromfietsen, al dan niet in wedstrijdverband;
 • c. het aanbrengen en het hebben van opschriften, aankondigingen of afbeeldingen, waaronder reclame-uitingen;
 • d. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het oog op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • e. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
15.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
15.5.1 Omgevingsvergunning

Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking van omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het aanleggen of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere gesloten oppervlakteverhardingen;
 • b. het ontginnen, bodem verlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren van de bodem, behoudens de aanleg van drinkpoelen;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur tenzij dat noodzakelijk is voor of verband houdt met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. het bemalen of draineren van gronden en het winnen van water of het anderszins verlagen van de grondwaterstand;
 • e. het verrichten van exploratie- en exploratieboringen ten behoeve van de delfstoffenwinning;
 • f. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van voorwerpen in de grond;
 • g. het geheel of gedeeltelijk aanleggen van oeverbeschoeiingen en graven, aanleggen en/of dempen van waterlopen;
 • h. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van bosstroken en/of grasbanen;
 • i. het scheuren van grasland;
 • j. het vellen en/of rooien van houtgewas of het verrichten van werkzaamheden welke de dood of ernstige beschadiging van houtgewas ten gevolge kunnen hebben, behoudens bij wijze van verzorging van de aanwezige houtopstanden;
 • k. het permanent opslaan van goederen.

15.5.2 Uitzonderingen

Het verbod, zoals bedoeld in lid 15.5.1 is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:

 • a. die tot het normale onderhoud en beheer worden gerekend;
 • b. die van ondergeschikte betekenis zijn;
 • c. die tot het normale bodemgebruik behoren;
 • d. die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan reeds in uitvoering waren of waarvoor op dat tijdstip reeds een vergunning was verleend.

15.5.3 Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 15.5.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door die werken of werkzaamheden dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen voor de in artikel 15.1 genoemde waarden en doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van de bedoelde waarden, niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.