direct naar inhoud van Artikel 14 Maatschappelijk - Zorginstelling
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

Artikel 14 Maatschappelijk - Zorginstelling

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Zorginstelling' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke doeleinden ten behoeve van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid;
 • b. met daarbij ter plaatse van de aanduiding 'wonen' voor de woonfunctie uitsluitend in combinatie met ondersteunende zorg;
 • c. de instandhouding en bescherming van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol';
 • d.
  een en ander met de daarbij behorende:
 • e. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, bermen en overige beplantingen;
 • f. speelvoorzieningen;
 • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals (berm)sloten, greppels, watergangen, bruggen en duikers;
 • h. verkeers-, verblijfs- en parkeervoorzieningen, waaronder begrepen in- en uitritten en overige verhardingen;
 • i. voorzieningen van openbaar nut, waaronder begrepen informatiezuilen, kunstwerken, straatmeubilair en dergelijke;
 • j. nutsvoorzieningen, waaronder begrepen leidingen en bijbehorende voorzieningen.

14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.

14.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. het gezamenlijke oppervlak aan bijgebouwen mag niet meer dan 45 m² bedragen;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m.

14.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, behoudens erf- en/of terreinafscheidingen voor de voorgevellijn, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen.
 • b. Carports mogen uitsluitend worden gebouwd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • 1. De carports dienen uitsluitend op een afstand van 1 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd.
 • 2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • 3. Het oppervlak mag niet meer bedragen dan 25 m².
14.3 Nadere eisen
14.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • c. het uitzicht van woningen;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de brandveiligheid.

14.4 Afwijken van de bouwregels
14.4.1 Afwijken voor situering bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid onder b, voor de bouw van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak en niet in het achtererfgebied, mits:

 • a. er geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken plaatsvindt. Dit betekent onder andere dat de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen percelen niet onevenredig mogen worden geschaad;
 • b. de bijbehorende bouwwerken achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • c. de goothoogte van de bijbehorende bouwwerken niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfs-/dienstwoning;
 • d. de afstand van de bijbehorende bouwwerken tot de aan de weg gelegen zijde van de bestemmingsgrens, mede in verband met de verkeersveiligheid, niet minder dan 1,5 m bedraagt.

14.5 Specifieke gebruiksregels

De in lid 14.1 genoemde doeleinden zijn uitsluitend toegestaan indien minimaal 0,5 parkeerplaats per zorgwoning op eigen terrein wordt gerealiseerd en in stand gehouden.

14.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemmingsomschrijving zoals bepaald in lid 14.1 zodanig wijzigen dat de woonfunctie ook zonder ondersteunende zorg is toegestaan met dien verstande dat dit is toegestaan:

 • a. indien het totaal aantal woningen niet meer bedraagt dan 15;
 • b. wordt voldaan aan een parkeernorm van 2 parkeerplaatsen per woning.