direct naar inhoud van Artikel 16 Recreatie
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

Artikel 16 Recreatie

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportieve recreatie ten behoeve van de uitoefening van binnen- en buitensporten;
 • b. een sporthal, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sporthal';
 • c. een volkstuin, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';

  een en ander met de daarbij behorende:
 • d. erven en terreinen;
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen ten behoeve van waterafvoer, waterbergin en infiltratie;
 • g. verblijfs- en parkeervoorzieningen, zoals in- en uitritten, wandelpaden en overige verhardingen;
 • h. nutsvoorzieningen.

16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op de voor 'Recreatie' aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen ten behoeve van de in artikel 16.1 genoemde bestemming;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

16.2.2 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouw- en goothoogte';
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouw- en goothoogte'.

16.2.3 Gebouwen ten behoeve van volkstuinen

Voor het bouwen van gebouwen bij volkstuinen gelden de volgende regels:

 • a. per volkstuin is niet meer dan één gebouw toegestaan, onder de volgende voorwaarden:
  • 1. de oppervlakte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 10 m²;
  • 2. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan 3 m.

16.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende regel:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m, behoudens lichtmasten en andere masten, waarvan de hoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.