direct naar inhoud van Artikel 13 Maatschappelijk - Kasteel
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

Artikel 13 Maatschappelijk - Kasteel

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Kasteel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een kasteel, met inbegrip van sociaal-culturele en/of maatschappelijke doeleinden, horecadoeleinden tot en met categorie 3b, en kantoordoeleinden;
 • b. behoud, bescherming en herstel van de cultuurhistorische waarden;
 • c. de instandhouding en bescherming van een rijksmonument, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument';
 • d. behoud, bescherming en herstel van de landschappelijke en natuurlijke waarden binnen het gebied;

  een en ander met de daarbij behorende:
 • e. kasteeltuin;
 • f. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, bermen en overige beplantingen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals (berm)sloten, greppels, watergangen, bruggen en duikers;
 • i. verkeers-, verblijfs- en parkeervoorzieningen, waaronder begrepen in- en uitritten en overige verhardingen;
 • j. voorzieningen van openbaar nut, waaronder begrepen informatiezuilen, kunstwerken, straatmeubilair en dergelijke;
 • k. nutsvoorzieningen, waaronder begrepen leidingen en bijbehorende voorzieningen.

13.2 Bouwregels
13.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
 • c. De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.
 • d. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, behoudens erf- en/of terreinafscheidingen voor de voorgevellijn, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen.
 • b. De hoogte van verlichting en speeltoestellen mag niet meer bedragen dan 5 m.
 • c. De hoogte van vlaggenmasten mag niet meer bedragen dan 8 m.
 • d.
13.3 Nadere eisen
13.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • c. het uitzicht van woningen;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de brandveiligheid;
 • g. de milieusituatie.

13.4 Specifieke gebruiksregels
13.4.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bouwwerken ten behoeve van tijdelijke of permanente bewoning, met uitzondering van het bepaalde in lid 13.1 onder b;
 • b. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bouwwerken voor de uitoefening van een andere tak van handel, bedrijf of dienstverlening dan volgens het bepaalde in lid 13.1 is toegestaan.

13.5 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
13.5.1 Omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op of in deze gronden de volgende werken, geen gebouwen zijnde, en/of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

 • a. het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem;
 • b. het wijzigen van de waterhuishouding, zoals draineren, het uitdiepen, graven en/of verleggen van waterlopen;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen, voorzover het niet betreft wegen en paden ten behoeve van het normale gebruik;
 • d. het kappen en/of rooien van bomen en houtgewas.

13.5.2 Uitzonderingen

Een omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden die:

 • a. behorend tot het normale onderhoud, gebruik en beheer van de gronden;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.

13.5.3 Toelaatbaarheid

Een omgevingsvergunning wordt slechts verleend als door de uitvoering van het werk of de werkzaamheid, dan wel door de daarvan (in)direct te verwachten gevolgen, geen blijvende afbreuk wordt gedaan aan de in lid 13.1 onder c, bedoelde waarden, en daaraan door het stellen van voorwaarden niet of onvoldoende kan worden tegemoet gekomen.