direct naar inhoud van Artikel 12 Maatschappelijk
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

Artikel 12 Maatschappelijk

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het uitoefenen van activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve, (para)medische en openbare dienstverlening, waaronder begrepen: gezondheidszorg, onderwijs, religie, jeugd- en kinderopvang, verenigingsleven en overheidsinstellingen;

  alsmede voor:
 • b. een bedrijfs/dienstwoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. een begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';
 • d. instandhouding en bescherming van een gemeentelijk monument, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument';
 • e.

  een en ander met de daarbij behorende:
 • f. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, bermen en overige beplantingen;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals (berm)sloten, greppels, watergangen, bruggen en duikers;
 • i. verkeers-, verblijfs- en parkeervoorzieningen, waaronder begrepen in- en uitritten en overige verhardingen;
 • j. voorzieningen van openbaar nut, waaronder begrepen informatiezuilen, kunstwerken, straatmeubilair en dergelijke;
 • k. nutsvoorzieningen, waaronder begrepen leidingen en bijbehorende voorzieningen.

12.2 Bouwregels
12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen, gelden de volgende regels:

 • a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
 • c. De bouwgrens mag uitsluitend worden overschreden met een luifel, waarbij moet worden voldaan aan de volgende regels:
 • 1. De diepte van de luifel mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • 2. De afstand tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • 3. De bouwhoogte van de luifel mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw.

 • d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.
 • e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte'.

12.2.2 Bedrijfs-/dienstwoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen, gelden de volgende regels:

 • a. Binnen een bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', mag maximaal één bedrijfswoning worden gebouwd.
 • b. Een bedrijfswoning kan zowel vrijstaand als aan het hoofdgebouw verbonden, c.q. in de bouwmassa opgenomen, gebouwd worden, met dien verstande dat:

 • 1. de inhoud van de bedrijfswoning niet minder dan 300 m³ en niet meer dan 750 m³ mag bedragen;
 • 2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte', waarbij geldt dat indien geen goothoogte is aangeduid, de goothoogte niet meer dan 6 m mag bedragen;
 • 3. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte', waarbij geldt dat indien geen bouwhoogte is aangeduid, de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen.
12.2.3 Bijbehorende bouwwerken, behorend bij bedrijfs-/dienstwoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. Bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
 • b. Bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend in het achtererfgebied worden gebouwd, behoudens de bijbehorende bouwwerken zoals genoemd in lid 12.2.4.
 • c. De gezamenlijke oppervlakte bijbehorende bouwwerken, buiten het bouwvlak, mag per bouwperceel niet meer bedragen dan 60 m².
 • d. De goothoogte mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfs-/dienstwoning.
 • e. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.

12.2.4 Bijbehorende bouwwerken bedrijfswoning op het voorerfgebied

Op het voorerfgebied mogen uitbreidingen, zoals een erker, balkon of luifel, worden gebouwd, waarbij moet worden voldaan aan de volgende regels:

 • a. De diepte van de uitbreiding mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
 • b. De afstand tot de voorste perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 2 m.
 • c. De bouwhoogte van een erker of luifel mag niet meer bedragen dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfs-/dienstwoning.
 • d. De breedte van een uitbreiding mag niet meer bedragen dan 2/3 van de breedte van de voorgevel van de bedrijfs-/dienstwoning.

12.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m, behoudens erf- en/of terreinafscheidingen voor de voorgevellijn, waarvan de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen.
 • b. Carports mogen uitsluitend worden gebouwd, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • 1. De carports dienen uitsluitend op een afstand van 1 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd.
 • 2. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
 • 3. Het oppervlak mag niet meer bedragen dan 25 m².
12.3 Nadere eisen
12.3.1 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • c. het uitzicht van woningen;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de brandveiligheid.

12.4 Afwijken van de bouwregels
12.4.1 Afwijken voor situering bijbehorende bouwwerken

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2.3 onder b, voor de bouw van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak en niet in het achtererfgebied, mits:

 • a. er geen onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en de zich daarop bevindende bouwwerken plaatsvindt. Dit betekent onder andere dat de bezonning en het uitzicht van de naastgelegen percelen niet onevenredig mogen worden geschaad;
 • b. de bijbehorende bouwwerken achter de voorgevellijn van de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • c. de goothoogte van de bijbehorende bouwwerken niet meer bedraagt dan de hoogte van de eerste bouwlaag van de bedrijfs-/dienstwoning;
 • d. de afstand van de bijbehorende bouwwerken tot de aan de weg gelegen zijde van de bestemmingsgrens, mede in verband met de verkeersveiligheid, niet minder dan 1,5 m bedraagt.

12.4.2 Afwijken medisch-sociale noodzaak

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2.3 onder c, voor de bouw van een grotere oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, mits:

 • a. dit noodzakelijk is vanuit medisch-sociale noodzaak (ten behoeve van mindervaliden);
 • b. de uitbreiding niet meer bedraagt dan 40 m²;
 • c. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, het uitzicht van woningen, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de brandveiligheid;
 • d. de ontwikkeling, voor zover deze gesitueerd is buiten 'bestaand stedelijk gebied: kernen in landelijk gebied', zoals opgenomen in de provinciale Verordening ruimte, gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van de bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied, met dien verstande dat:
  • 1. voor de ruimtelijke kwaliteitsverbetering een inrichtingsplan/beheersplan is opgesteld en goedgekeurd door het bevoegd gezag;
  • 2. de realisatie, beheer en onderhoud van de ruimtelijke kwaliteitsverbetering moet zijn verzekerd;
  • 3. indien de kwaliteitsverbetering als bedoeld in het voorgaande lid niet is verzekerd -  de storting van een passende financiële bijdrage in het daarvoor bestemde fonds moet zijn verzekerd.

12.5 Specifieke gebruiksregels
12.5.1 Strijdig gebruik

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in ieder geval gerekend:

 • a. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bouwwerken voor de uitoefening van een andere tak van handel, bedrijf of dienstverlening dan volgens het bepaalde in lid 12.1 is toegestaan;
 • b. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bouwwerken ten behoeve van tijdelijke of permanente bewoning, met uitzondering van het bepaalde in lid 12.1, onder b.

12.5.2 Hagen en opgaande beplanting begraafplaats

Ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' mag de hoogte van hagen en andere opgaande beplanting niet meer bedragen dan 1 m.

12.6 Afwijken van de gebruiksregels
12.6.1 Afwijken voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.5.1 onder a, voor het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw behorend bij een bedrijfswoning als afhankelijke woonruimte, mits:

 • a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is uit het oogpunt van mantelzorg;
 • b. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijbehorende bouwwerken wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m²;
 • c. het absoluut maximum aan oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken van 60 m² niet wordt overschreden;
 • d. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken, met dien verstande dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning intrekt, indien de bij het verlenen van de omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is.

12.6.2 Afwijken voor aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1 voor het gebruik van een bedrijfs-/dienstwoning en een bijbehorend bouwwerk voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 • b. de omvang van het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf niet meer bedraagt dan 45 m²;
 • c. het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf in de (bedrijfs-)woning of bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend door degene die tevens de gebruiker van de bedrijfs-/dienstwoning is;
 • d. het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf voorkomt in milieucategorieën 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten of, voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden aan een bedrijf behorende tot één van die milieucategorieën;
 • e. de uitoefening van een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 • f. er geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, in direct verband met de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis;
 • g. het aan-huis-verbonden beroep of bedrijf geen publieksgericht karakter heeft.