direct naar inhoud van 4.6 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

4.6 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Ten behoeve van de uitbreiding van de Kurenpolder recreatie in de gemeente Werkendam is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Recreatiewoningen en campings worden door de Wet geluidhinder (hierna Wgh) niet als geluidsgevoelige functie aangemerkt. Op basis van jurisprudentie dient voor deze bestemmingen wel akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden in het kader van een goede ruimtelijke ordening. In bijlage 1 is het akoestisch onderzoek gevoegd waarvan in deze paragraaf een samenvatting van de resultaten en conclusies is weergegeven.

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de hoogste geluidsbelasting aan de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gezoneerde Aakvlaaiweg en de gedezoneerde interne ontsluitingsweg 48 dB bedraagt en daarmee de voorkeurgrenswaarde van 48 dB niet overschrijdt. Hiermee is aangetoond dat de geluidsbelasting aan de gevels van de recreatieve bestemmingen aanvaardbaar is.