direct naar inhoud van 4.5 Verkeer en parkeren
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

4.5 Verkeer en parkeren

Auto

De uitbreiding is gelegen in de nabijheid van de kern Hank in de gemeente Werkendam en wordt primair via de Kurenpolderweg ontsloten. Via de Kurenpolderweg bestaat de mogelijkheid om via de Keizer Napoleonweg de autosnelweg A 27 te bereiken. Deze afslag ligt op een afstand van circa 2,5 kilometer. De Kurenpolder is met de auto snel en goed te bereiken.

Verkeersintensiteit

In tabel 1 zijn de verkeersintensiteiten weergegeven die gebruikt zijn voor de het uitvoeren van de sectorale toetsen. De verkeersintensiteiten voor de Aakvlaaiweg zijn ontleend aan de verkeerstellingen die door de gemeente Werkendam zijn uitgevoerd in 2008 op de Oranjepolderweg. Deze weg ligt in het verlengde van de Aakvlaaiweg. De interne ontsluitingsweg is een nieuwe weg waar alleen de uitbreiding op ontsluit. Omdat de Aakvlaaiweg en de interne ontsluitingsweg doodlopende wegen zijn is er geen rekening gehouden met een autonome groei.

Verkeersaantrekkende werking

Binnen het voorliggende bestemmingsplan wordt de mogelijkheid geboden een uitbreiding te realiseren van 128 standplaatsen. Deze uitbreiding heeft een verkeersaantrekkende werking die in de gebruikte verkeersintensiteiten voor de sectorale toetsen is meegenomen. Door het beoogde programma af te zetten tegen de geldende verkeersproductie en -attractiecijfers6 is de totale verkeersaantrekkende werking bepaald. De beoogde ontwikkeling bevindt zich in het buitengebied van de gemeente. Volgens CROW publicatie 272 dient per weekdag per 10 standplaatsen in het buitengebied rekening gehouden te worden met een toename van 3,6 mvt / etmaal. Per saldo zal de uitbreiding een verkeersaantrekkende werking hebben van (128 standplaatsen / 10 standplaatsen * 3,6 mvt / etmaal / 10 standplaatsen = 46 mvt / etmaal ˜ ) 50 mvt / etmaal.

Verdeling van de verkeersaantrekkende werking over het omliggende wegennet. Aangenomen is dat al het gegenereerde verkeer ten gevolge van de uitbreiding de Kurenpolder bereikt en verlaat via de Kurenpolderweg in de richting van de A 27 en / of Hank. Deze weg heeft een dusdanige capaciteit dat de geringe toename niet tot knelpunten leidt.

Tabel 4.5. Verkeersintensiteiten per werkdag (afgerond op vijftigtallen)

weg   2009     2010     2019    
  excl. ontw.   incl. ontw.   excl. ontw.   incl. ontw.   excl. ontw.   incl. ontw.  
Kurenpolderweg   1.750   1.800   1.800   1.850   2.150   2.200  
Aakvlaaiweg / Oranjepolderweg   850   850   850   850   850   850  
interne 30 km / uur-weg   0   50   0   50   0   50  

Alle wegen in de omgeving van het plangebied (zowel binnen als buiten de bebouwde kom) zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen. Erftoegangswegen hebben een verblijfsfunctie en dienen ter ontsluiting van de aanwezige erven in het gebied. Erftoegangswegen kennen een maximale referentie intensiteit van 5.000 - 6.000 motorvoertuigen per etmaal.

De verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving van het plangebied leiden niet tot knelpunten op de erftoegangswegen in de omgeving van het plangebied.

Parkeren

Het uitbreidingsterrein voorziet in één parkeerplaats per standplaats. De ligging van de parkeerplaatsen staat weergegeven op figuur 2.2. Inrichtingsplan maart 2010. Voor de bezoekers van gasten is voldoende parkeergelegenheid op het grote parkeerterrein bij de entree van de Kurenpolder. De parkeergelegenheid is afgestemd op grootschalige dagrecreatief gebruik van de zwemplas. Uitbreiding van dit parkeerterrein is dan ook niet aan de orde.