direct naar inhoud van 4.3 Bestemmingen
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

4.3 Bestemmingen

4.3.1 Bedrijventerrein

De bedrijven op het bedrijventerrein in de kern van Nieuwendijk zijn opgenomen in de bestemming 'Bedrijventerrein' van het bestemmingsplan "Kern Nieuwendijk". Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar dat bestemmingsplan. De regels van dat bestemmingsplan blijven onverkort gelden.

Met het reparatieplan worden aan de bestemming 'Bedrijventerrein' in het bestemmingsplan "Kern Nieuwendijk", de volgende regels toegevoegd:

  • de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens moet tenminste 3 meter bedragen;
  • de oppervlakte van een bouwperceel moet tenminste 1.000 m² bedragen en ten hoogste 5.000 m²;
  • een bij het bedrijf behorend bouwperceel moet voor minimaal 50% bebouwd worden;
  • ter plaatse van de aanduiding 'specifieke aanduiding - zone representatieve voorgevel' moeten de gevels van de bedrijfsgebouwen die zich richten op de Ippelseweg een representatieve uitstraling krijgen, in die zin dat indien er een showroom of een niet-zelfstandig kantoor in het bedrijfsgebouw wordt gesitueerd, moet deze aan de zijde van het bedrijfsgebouw worden gesitueerd, die zich richt op de Ippelseweg. Tevens dient er bijzondere aandacht te zijn voor de architectonische vormgeving van deze gevels, blijkende uit een afwijkende detaillering en materiaalgebruik.

Bij bestaande situaties die afwijken van voornoemde regels geldt dat deze gehandhaafd mogen blijven. Op de verbeelding (plankaart) is de representatieve zone aangeduid voor het bedrijventerrein ten noorden van de Ippelseweg.