direct naar inhoud van 4.2 Planregels
Plan: Kern Nieuwendijk: reparatieherziening bedrijventerrein
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.03BP1061KNRepBedr-VA01

4.2 Planregels

De planregels zijn opgebouwd volgens de systematiek van de SVBP2008. Om de leesbaarheid te bevorderen is in de SVBP2008 gekozen voor een vaste volgorde in indeling van planregels. Onderhavig bestemmingsplan is hierop afgestemd en kent de volgende indeling in planregels:

 • Hoofdstuk 1 Inleidende regels
  Dit hoofdstuk bestaat uit twee artikelen. In artikel 1 zijn de begrippen opgenomen en in artikel 2 wordt de wijze van meten verwoord.
 • Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
  De wijzigingen hebben betrekking op de bestemming 'Bedrijventerrein' zoals is opgenomen in het bestemmingsplan "Kern Nieuwendijk". Voor de leesbaarheid is de gehele bestemming overgenomen uit voornoemd bestemmingsplan. De nieuwe regels die met dit reparatieplan mogelijk worden gemaakt zijn geaccentueerd aangegeven.
   
 • Hoofdstuk 3 Algemene regels
  De algemene regels bestaan in dit bestemingsplan uit een anti-dubbeltelregel. De overige regels, zoals algemene bouw- en gebruiksregels, algemene aanduidings- en afwijkingsregels zijn opgenomen in het bestemmingsplan "Kern Nieuwendijk".
 • Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
  In dit hoofdstuk zijn de standaardregels opgenomen aangaande overgangsrecht en de slotregel zoals verwoord in het Besluit ruimtelijke ordening.