direct naar inhoud van Artikel 11 Kantoor
Plan: ‘Beatrixhaven, Biesboschhaven en Steurgat’
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.01BP1032BeaBieSteu-VA01

Artikel 11 Kantoor

11.1 Bestemmingsomschrijving
11.1.1 Bestemming

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een havenkantoor met in hoofdzaak administratieve dienstverlening en daaraan ondergeschikt publieksgerichte dienstverlening;
 • b. groenvoorzieningen;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. water;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. in- en uitritten en overige verhardingen.
11.1.2 Dubbelbestemming

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 29.2.

11.2 Bouwregels
11.2.1 Algemeen

Op de voor 'Kantoor' aangewezen gronden mogen uitsluitend ten behoeve van de in artikel 12.1.1 genoemde bestemming worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde.
11.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag voor maximaal 100% worden bebouwd;
 • c. de grenzen van het bouwvlak mogen worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke mits de diepte gemeten vanaf de bouwvlakgrens niet meer dan 1,50 meter bedraagt en de breedte niet meer dan 40 % van de breedte van het gebouw;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven.
11.3 Specifieke gebruiksregels
11.3.1 Verboden gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. de uitoefening van een andere vorm van administratieve dienstverlening als bedoeld in artikel 11.1.1;
 • b. het uitoefenen van publieksgerichte dienstverlening anders dan bedoeld in artikel 11.1.1;
 • c. het uitoefenen van een ambachtelijk, industrieel of handelsbedrijf;
 • d. het uitoefenen van horeca;
 • e. het uitoefenen van detailhandel;
 • f. wonen;
 • g. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • h. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.