direct naar inhoud van Artikel 10 Horeca
Plan: ‘Beatrixhaven, Biesboschhaven en Steurgat’
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.01BP1032BeaBieSteu-VA01

Artikel 10 Horeca

10.1 Bestemmingsomschrijving
10.1.1 Bestemming

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. horeca categorie 3, met daaraan ondergeschikt een buitenterras;

alsmede voor:

 • b. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • c. een restaurant met buitenterras uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca – restaurant';

met de daarbij behorende:

 • d. groenvoorzieningen;
 • e. erven en terreinen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. in- en uitritten en overige verhardingen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • j. water.
10.1.2 Dubbelbestemming

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 29.2.

10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op de voor 'Horeca' aangewezen gronden mogen, ten behoeve van de in artikel 10.1 genoemde bestemming, uitsluitend worden gebouwd:

 • a. gebouwen;
 • b. bouwwerken, geen gebouw zijnde.
10.2.2 Regels ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak'

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' gelden de volgende regels:

 • a. binnen het bouwvlak mogen gebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak mag voor maximaal 100% worden bebouwd;
 • c. de grenzen van het bouwvlak mogen worden overschreden door erkers, luifels, balkons en dergelijke mits de diepte gemeten vanaf de bouwvlakgrens niet meer dan 1,50 meter bedraagt en de breedte niet meer dan 40% van de breedte van het hoofdgebouw;
 • d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven.
10.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' mag het maximaal toegestane aantal wooneenheden niet meer bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte voor een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • d. de goothoogte voor een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan is aangegeven;
 • e. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³.
10.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

 • a. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;
 • c. de afstand tot de voorgevellijn van een bedrijfswoning bedraagt minimaal 3 meter;
 • d. het gezamenlijk oppervlak aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 10% van het oppervlak van het bouwperceel met een maximum van 150 m³.
10.2.5 Nutsvoorzieningen

Voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen mag maximaal 5 meter bedragen.
10.2.6 Overige regels
 • a. Buiten het 'bouwvlak' mogen geen gebouwen worden gebouwd.
 • b. Buiten het bouwvlak mogen overkappingen en luifels worden gebouwd.
 • c. De bouwhoogte van overkappingen en luifels mag maximaal 5 meter bedragen.
 • d. De bouwhoogte van verlichtingsarmaturen, lichtmasten en cameramasten mag maximaal 12 meter bedragen.
 • e. De bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes mag maximaal 10 meter bedragen.
 • f. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde bouwgrens mag maximaal 1,50 meter bedragen.
 • g. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de naar de weg gekeerde bouwgrens mag maximaal 2 meter bedragen.
 • h. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 5 meter bedragen.
10.2.7 Parkeernormen

Bij nieuwbouw of uitbreiding van gebouwen, dan wel een gebruiksverandering dient voldaan te worden aan een parkeernorm van:

 • a. tenminste 15 parkeerplaatsen op eigen terrein bij een restaurant per 100 m² bedrijfsvloeroppervlakte;
 • b. tenminste 7 parkeerplaatsen op eigen terrein bij een café per 100 m² bedrijfsvloeroppervlakte
10.3 Nadere eisen
10.3.1 Onderwerpen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van:

 • a. de situering, de oppervlakte en de hoogte van bebouwing;
 • b. de situering en omvang van een terras;
 • c. de situering en oppervlakte van verhardingen;
 • d. het aantal parkeerplaatsen en de situering daarvan.
10.3.2 Toepassingscriteria

De in artikel 10.3.1 genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld ten behoeve van:

 • a. het stedenbouwkundig beeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. een goede parkeerbalans;
 • d. de milieusituatie;
 • e. de sociale veiligheid;
 • f. de brandveiligheid
 • g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4 Specifieke gebruiksregels
10.4.1 Verboden gebruik

Onder gebruiken en/of het laten gebruiken in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval verstaan het gebruik van gronden en bouwwerken voor en/of als:

 • a. een andere vorm van horeca als bedoeld in artikel 10.1.1;
 • b. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • c. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 • d. (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn;
 • e. wonen, anders dan in de bedrijfswoning als bedoeld in artikel 10.1.1 onder b.
10.4.2 Situering functies

Horeca is uitsluitend toegestaan op de begane grond.

10.5 Afwijken van de gebruiksregels
10.5.1 Afwijken van de gebruiksregels ten behoeve van horeca op de verdieping

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 10.4.2 voor het toestaan van horeca in andere bouwlagen dan de begane grond, mits:

 • a. het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast;
 • b. op eigen terrein in de extra parkeerbehoefte kan worden voorzien.