direct naar inhoud van Artikel 9 Groen - Berm
Plan: ‘Beatrixhaven, Biesboschhaven en Steurgat’
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.01BP1032BeaBieSteu-VA01

Artikel 9 Groen - Berm

9.1 Bestemmingsomschrijving
9.1.1 Bestemming

De voor 'Groen - Berm' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. berm en overige groenvoorziening;
  • b. water;
  • c. ontsluiting van aanliggende bedrijfspercelen;
  • d. voorzieningen voor langzaam verkeer;
  • e. inritten en parkeervoorzieningen;
  • f. nutsvoorzieningen;
  • g. voorzieningen voor de waterhuishouding.
9.1.2 Dubbelbestemming

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de aangewezen dubbelbestemmingen en aanduidingen zijn mede de desbetreffende regels van toepassing, met inachtneming van de voorrangsregels uit artikel 29.2.

9.2 Bouwregels

Op de voor 'Groen' aangewezen gronden mag niet worden gebouwd.

9.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

  • a. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
  • b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover dat noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.