direct naar inhoud van Besluittekst
Plan: Biesheuvelweg 2 Aalburg
Status: vastgesteld
Plantype: omgevingsvergunning
IMRO-idn: NL.IMRO.0738.PB8012-VG01

Besluittekst

Raadsvoorstel

OP.08

Vergadering: : 4 oktober 2016

Agendanummer :

Opiniërende vergadering : 20 september 2016

Portefeuillehouder : P.A. Bouman

Onderwerp : vestigen bedrijf met opslag en stalling aan

Biesheuvelweg 2 te Wijk en Aalburg

Aan de raad, 23 augustus 2016

Beslispunt(en):

1. Een "verklaring van geen bedenkingen" afgeven aan het college voor het verlenen

van een omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12. lid 1a onder 3

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgeweken van het

bestemmingsplan Buitengebied, voor de vestiging van een bedrijf met opslag en

stalling aan de Biesheuvelweg 2 te Wijk en Aalburg;

2. Verklaren dat het college voor dit project de raad niet om een nieuwe verklaring van

geen bedenkingen hoeft te vragen indien zienswijzen kenbaar gemaakt worden tegen

de ontwerpomgevingsvergunning en de "verklaring van geen bedenkingen".

Inleiding

Op 19 februari 2016 is een aanvraag omgevingsvergunning activiteit “handelen in strijd

met de regels ruimtelijke ordening” en “bouwen” ingediend voor het vestigen van een

bedrijf met opslag en vervangen bedrijfswoning aan de Biesheuvelweg 2 te Wijk en

Aalburg. De laatste aanvullingen zijn eind juli aangeleverd.

Initiatiefnemer is voornemens om het agrarisch bouwvlak, gelegen aan de

Biesheuvelweg 2 te Wijk en Aalburg een nieuwe functie te geven. Initiatiefnemer is

voornemens om dit perceel een niet-agrarische functie te geven en op een andere

manier bedrijfsmatig te gebruiken. De bedrijfsactiviteiten zullen bestaan uit de opslag en stalling van landbouwwerktuigen en tractoren in het voormalige agrarische

bedrijfsgebouw. Het gaat uitsluitend om opslag; be- en verwerking van producten vindt

hier niet plaats. Daarnaast zullen in een ondergeschikt gedeelte van de stal hobbymatig enkele dieren worden ondergebracht, inclusief de opslag van hooi en stro hiervoor.

Achter de stal wordt een paardenpaddock gerealiseerd.

De voormalige agrarische bedrijfswoning zal worden gesloopt en een nieuw huis zal

worden gebouwd.

In de beheersverordening Buitengebied en in het bestemmingsplan “Buitengebied,

herziening 1999” heeft het perceel Biesheuvelweg 2 te Wijk en Aalburg de bestemming

“Agrarisch gebied met landschapswaarden” met de aanduiding “openheid”, AL(o). Op de plankaart is een agrarisch bouwvlak opgenomen. Deze gronden zijn bestemd voor

agrarische bedrijvigheid en instandhouding van de landschapswaarden. Een ander

gebruik dan agrarisch is hiermee in strijd.

Het verzoek voldoet aan de Nota van Uitgangspunten voor bestemmingsplan

Buitengebied en aan de voorwaarden van de Verordening ruimte 2014 van de provincie

Noord-Brabant voor hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing.

Het initiatief voldoet niet aan de criteria van de categorieën van gevallen waarin het

college geen “verklaring van geen bedenkingen” hoeft te vragen voor het verlenen van

een omgevingsvergunning “activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening”.

Aan de gemeenteraad moet een verklaring van geen bedenkingen worden gevraagd voor

deze aanvraag.

Wanneer een aanvraag/project niet past in het bestemmingsplan kan medewerking

verleend worden door middel van een omgevingsvergunning “activiteit handelen in strijd

met de regels ruimtelijke ordening”. Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het

bestemmingsplan kan pas worden afgegeven nadat de raad een “verklaring van geen

bedenkingen” heeft afgegeven (artikel 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht -

Wabo). De gemeenteraad mag de verklaring van geen bedenkingen echter alleen

weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening (artikel 6.5 lid 2 Besluit

omgevingsrecht Bor).

Beleidskader, doel en effect

Op basis van artikel 2.12 lid a onder 3 van de Wabo, kan het college een omgevingsvergunning activiteit “handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening”

verlenen. De gemeenteraad moet verklaren daartegen geen bedenkingen te hebben.

Door het verlenen van de vergunning kan vooruitlopend op het bestemmingsplan

“Buitengebied, gemeente Aalburg”, medewerking aan het verzoek worden verleend. Dit is een aanzienlijke tijdswinst voor aanvrager.

Argumenten en kanttekeningen

1.1 Het voorgenomen gebruik past binnen het gemeentelijk beleid voor het

buitengebied.

Aanvrager wil de huidige bedrijfswoning vervangen en de bestaande loods in gebruik

nemen voor opslag- en stallingsdoeleinden. In de Nota van Uitgangspunten voor het

bestemmingsplan Buitengebied zijn een aantal vervolgfuncties benoemd indien een

agrarisch bedrijf vrijkomt. Het vestigen van een bedrijf in de bestaande bebouwing en met maximaal milieucategorie 2 behoort tot de mogelijkheden.

1.2 Het voorgenomen gebruik voldoet aan artikel 7.10 van de Verordening ruimte

2014 van de provincie.

Het betreft een nieuwe functie op een bestaand agrarisch bouwvlak. De oppervlakte van

het bouwvlak wordt teruggebracht van 5.003 m2 naar 3.200 m2, het bedrijf heeft

maximaal milieucategorie 2 en ook aan de andere voorwaarden wordt voldaan. Voor de

overige motivering wordt u verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing die bij de

aanvraag is toegevoegd en voor u ter inzage ligt.

1.3 Het initiatief voorkomt leegstand van de voormalige agrarische bedrijfsopstallen.

Het agrarisch bedrijf aan de Biesheuvelweg 2 is al enige tijd geleden beëindigd. De

provincie heeft het bedrijf opgekocht in verband met plannen voor de realisatie van

natuurdoeleinden. Vanwege bezuinigingsplannen is besloten het perceel toch weer door te verkopen. De locatie heeft enkele jaren leeggestaan. Dit initiatief zorgt voor een

nieuwe invulling van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en gaat verloedering en

leegstand tegen.

2.1 Gelet op de krappe proceduretijd is het wenselijk het college de zienswijzen te

laten behandelen.

Indien zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en tegen

de “verklaring van geen bedenkingen” van de raad, dan dient uw raad hier in principe op

te reageren en een besluit te nemen over het verlenen van een nieuwe, definitieve

verklaring van geen bedenkingen. In dat geval moet nogmaals de raadscyclus worden

doorlopen en loopt het project flinke vertraging op. De gehele procedure moet binnen 26

(en eventueel met verlenging 32) weken worden doorlopen.

Daarom wordt uw raad gevraagd de behandeling van eventuele zienswijzen over te laten

aan het college. Bij een uitgebreide procedure is overigens geen sprake van een

vergunning van rechtswege na afloop van de termijn. Mochten er zienswijzen worden

ingediend, zullen wij u hierover informeren.

Financiën

Aanvrager dient leges te betalen conform de legesverordening. Tevens is een

planschadeovereenkomst afgesloten.

Duurzaamheid

Door hergebruik van een bestaande locatie met bestaande bedrijfsbebouwing is sprake

van een duurzaam ruimtegebruik. Ook is inmiddels het asbest dak van de schuur

vervangen.

Aanpak

Bij de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. Indien uw raad een

“verklaring van geen bedenkingen” afgeeft, kan de procedure worden opgestart. Het

ontwerpbesluit zal op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

zes weken ter inzage worden gelegd. In deze periode wordt aan een ieder de

gelegenheid geboden zienswijzen kenbaar te maken. Op grond hiervan wordt de ontwerp omgevingsvergunning eventueel aangepast en wordt een definitief besluit genomen.

Communicatie en burgerparticipatie

Het ontwerp van de omgevingsvergunning zal voor vooroverleg worden toegezonden aan

de wettelijke overlegpartners. Het ontwerp zal verder op grond van afdeling 3:4 van de

Awb zes weken ter inzage worden gelegd. In deze periode wordt aan een ieder de mogelijkheid geboden om zienswijzen in te dienen.

Regionale afstemming

Het betreft een lokaal project.

Besluit

Wij stellen u voor, het hierbij behorende raadsbesluit vast te stellen.

Opmerkingen

De volgende stukken behoren bij het voorstel:

  • · aanvraag omgevingsvergunning en relevante bijlagen

Burgemeester en wethouders van Aalburg,

de secretaris, de burgemeester,

B.A. Duijster A.M.T Naterop

Vergadering: : 4 oktober 2016

Agendanummer :

Opiniërende vergadering : 20 september 2016

Portefeuillehouder : P.A. Bouman

Onderwerp : vestigen bedrijf met opslag en stalling aan

Biesheuvelweg 2 te Wijk en Aalburg

De raad van de gemeente Aalburg,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 augustus 2016

en gelet op de bepalingen in de Gemeentewet

besluit:

  • 1. een "verklaring van geen bedenkingen" af te geven aan het college voor hetverlenen van een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12.lid 1a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt afgewekenvan het bestemmingsplan Buitengebied, voor de vestiging van een bedrijf metopslag en stalling aan de Biesheuvelweg 2 te Wijk en Aalburg;
  • 2. te verklaren dat het college voor dit project de raad niet om een nieuwe verklaring van geen bedenkingen hoeft te vragen indien zienswijzen kenbaar gemaakt worden tegen de ontwerpomgevingsvergunning en de "verklaring van geen bedenkingen".

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 oktober 2016,

de griffier, de voorzitter,