Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kern Wijk en Aalburg: Kerkverreweide noordwest
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.WijBP129Kerkvwnw-ON01

Regels


Inhoudsopgave


1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
Artikel 2 Wijze van meten

2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Groen
Artikel 4 Maatschappelijk
Artikel 5 Tuin
Artikel 6 Verkeer
Artikel 7 Water
Artikel 8 Wonen
Artikel 9 Waterstaat - Beschermingszone watergang

3 Algemene regels
Artikel 10 Anti-dubbeltelregel
Artikel 11 Algemene bouwregels
Artikel 12 Algemene gebruiksregels
Artikel 13 Algemene aanduidingsregels
Artikel 14 Algemene afwijkingsregels
Artikel 15 Algemene wijzigingsregels
Artikel 16 Overige regels

4 Overgangs- en slotregels
Artikel 17 Overgangsrecht
Artikel 18 Slotregel

1 Inleidende regels


Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

plan:

het bestemmingsplan ‘Kern Wijk en Aalburg: Kerkverreweide noordwest‘ met identificatienummer NL.IMRO.1959.WijBP129Kerkvwnw-ON01 van de gemeente Altena.

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

aaneengebouwd

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden in de bouwperceelgrens zijn gebouwd, met dien verstande dat de eindwoning slechts aan één zijde in de zijdelingse bouwperceelgrens hoeft te worden gebouwd.

aan huis verbonden beroep of bedrijf

een beroep of bedrijf dat in (een gedeelte van) een woning of een bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend en dat is gericht op het ambachtelijk vervaardigen van producten en/of het leveren van diensten, door de gebruiker van de woning, waarbij de woning in overwe-gende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is.

aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

aanduidingsvlak

een vlak, door aanduidingsgrenzen van andere vlakken gescheiden.

achtererfgebied

erf aan de achterkant en de niet naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant, op meer dan 1 m van de voorkant van het hoofdgebouw.

afhankelijke woonruimte

een bijgebouw niet zijnde zelfstandige woonruimte, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning van de mantelzorger en waarin de zorgbehoevende uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

afwijken

afwijken als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening.

bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

bed and breakfast

een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, kortdurende, toeristische verblijfsvoorziening, voor uitsluitend logies en ontbijt, die deel uitmaakt van het hoofdgebouw en/of is gevestigd in een bijbehorend bouwwerk en wordt gerund door de gebruikers van het betreffende perceel.

bestaand

bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van de inwerkingtreding van het plan legaal bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van inwerkingtreding is ingediend, tenzij in de regels anders is bepaald;
bij gebruik: het legale gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het moment van de inwerkingtreding van het plan.

bestaande bed and breakfast

legaal gebruik van gronden en bebouwing voor bed and breakfast, zoals aanwezig op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, dan wel toegestaan krachtens een onherroepelijke omgevingsvergunning.

bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

bodemingreep

grondwerkzaamheden, waartoe onder meer worden gerekend:
 1. het afgraven van grond waaronder ook wordt begrepen het verwijderen van bestaande funderingen en het graven of vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren en het aanleggen van drainage;
 2. woelen, mengen, diepploegen, egaliseren en ontginnen van gronden;
 3. het verlagen van het waterpeil;
 4. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
 5. het uitvoeren van hei- en / of boorwerken en/of indrijven van scherpe voorwerpen in de bodem;
 6. het aanleggen van bos of boomgaard, of het rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd;
 7. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, banen of parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
 8. het aanleggen van nieuwe en / of het vervangen en / of uitbreiden van bestaande (ondergrondse) transport-, energie-, riool- of telecommunicatieleidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.

bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.

bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

bouwwerk, geen gebouw zijnde

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

carport

een overkapping bestemd voor het overdekt stallen van motorvoertuigen.

dakkapel

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de dakgoot en de nok van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst.

dakopbouw

een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich boven de dakgoot bevindt, waarbij deze constructie (deels) boven de oorspronkelijke nok uitkomt en de onderzijden van de constructie in één of beide dakvlak(ken) is (zijn) geplaatst.

detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren, voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, wasserettes, makelaarskantoren en bankfilialen.

eerste bouwlaag

de bouwlaag op de begane grond.

eindwoning

Een woning die ligt aan het begin of eind van een rij aaneengebouwde woningen.

erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

gestapeld

Een gebouw, dat uit meerdere naast elkaar en/of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen (appartementen) bestaat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid kan worden beschouwd.

hoofdfunctie

een functie waarvoor het hoofdgebouw, en de bijhorende gronden, als zodanig gebruikt mag worden.

hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkste is.

huishouden

een huishouden bestaat uit één of meerdere personen die op hetzelfde adres wonen en een economisch-consumptieve eenheid vormen. Van een huishouden is slechts sprake indien er bloedverwantschap, huwelijksbinding of een daaraan in intensiteit en continuïteit gelijk te stellen mate van binding tussen de bewoners is.

kamerverhuur

het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij de kamerhuurder ter plaatse het hoofdverblijf heeft.

kantoor

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, niet zijnde openbare dienstverlening, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

maaiveld

het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land of de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft.

maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, (sociaal-)culturele en levensbeschouwelijke, religieuze, onderwijs-, sport- en recreatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen.

nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van de telecommunicatie en de warmte-, water- en elektriciteitsdistributie, alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemalen, bluswatervoorzieningen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en zendmasten.

ondergeschikte functie

een functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte, en de bijhorende gronden, van het hoofdgebouw als zodanig gebruikt mag worden en waarbij voor het overige geldt dat de ondergeschikte functie qua uitstraling en ruimtelijke effect duidelijk kleiner is de uitstraling en het ruimtelijke effect van de hoofdfunctie.

oprit

het gedeelte van het bouwperceel voor het bereiken van de bij het bouwperceel beho-rende garage en / of carport en / of andere bij de desbetreffende bestemming behorende gebouwen waar verkeer over rijdt. Een oprit is altijd direct bereikbaar vanaf de openbare weg.

overkapping

een bouwwerk op het erf van een gebouw of standplaats, dat strekt tot vergroting van het woongenot van het gebouw of de standplaats. Daarbij geldt dat, indien vóór danwel achter het (verlengde van) de voorgevel van een gebouw wordt gebouwd, het volgende:
vóór: het moet een open constructie zijn;
achter: maximaal drie wanden waarvan maximaal twee tot de constructie behoren.

prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische/pornografische aard plaatsvinden, waaronder in ieder geval worden verstaan een prostitutiebedrijf, een erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar.

Staat van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis

een als bijlage bij deze planregels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis.

Staat van maatschappelijke voorzieningen

een als bijlage bij deze planregels behorende en daarvan onderdeel uitmakende lijst van maatschappelijke voorzieningen.

twee-aaneen

bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan één zijde in de zijdelingse perceelgrens zijn gebouwd en aan de andere zijde niet, met dien verstande dat de eindwoning vrijstaand mag worden gebouwd.

vrijstaand

Bebouwing waarbij het hoofdgebouw van een woning niet begrensd is door scheidsmuren van andere hoofdgebouwen;

voorerfgebied:

erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

voorgevel

de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

waterhuishoudkundige voorzieningen

Boven- en ondergrondse voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, infiltratie en waterkwaliteit.

wijziging

een wijziging als bedoeld in artikel 3.6 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening.

wonen

het gehuisvest zijn in een woning of wooneenheid conform het begrip ‘woning of wooneenheid‘

woning of wooneenheid

een complex van ruimten, dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.


Artikel 2 Wijze van meten


Bij de toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:

2.1 bebouwingspercentage

het oppervlakte aan gebouwen gedeeld door het oppervlakte van het bouwvlak tenzij dat in de regels anders is bepaald. In dat laatste geval telt de wijze van meten zoals die dan is gegeven.

2.2 dakkapel en goothoogte

Bij toepassing van het meten van de goothoogte van een bouwwerk worden dakkapellen buiten beschouwing gelaten, behoudens dakkapellen waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de breedte van het betreffende dakvlak. De goothoogte wordt dan gemeten vanaf het peil tot aan de goot van de dakkapel..

2.3 de afstand tot de zijdelingse bouwperceelgrens

tussen de zijdelingse grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is..

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.6 de horizontale diepte van een gebouw

de diepte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de gevel waaraan wordt gebouwd.

2.7 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.8 de oppervlakte van een bodemingreep

het gebied binnen de buitenwerkse grens van de grondwerkzaamheden opwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.9 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.10 de oppervlakte van een overkapping

tussen de buitenzijde van de afdekking van de overkapping, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van de overkapping..

2.11 diepte

vanaf het peil tot aan het diepste punt van de ingreep waarbij de diepte bij toepassing van begrip 2.14 onder c gemeten dient te worden per te onderscheiden vlak van 10 m².

2.12 ondergeschikte bouwonderdelen

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwonderdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouwgrenzen niet meer dan 1 m bedraagt.

2.13 ondergrondse (verticale) bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot de afgewerkte vloer van het ondergrondse (deel van het) bouwwerk.

2.14 peil

 1. bij gebouwen: de bovenkant van de afgewerkte vloer op de begane grond;
 2. bij bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het rondom afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw.


2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Groen (G)3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Groen‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. groenvoorzieningen, bermen en beplantingen;
 2. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
 3. nutsvoorzieningen;
 4. paden, speelvoorzieningen, straatmeubilair en ontmoetingsvoorzieningen voor specifieke groepen mensen, water, evenementen en voorzieningen voor de waterhuishouding;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, tuinen en erven.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Gebouwen voor het openbare nut tot maximaal 50 m² en tot maximaal 4 m hoog.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt bij:

 1. speelvoorzieningen maximaal 8 m;
 2. bouwwerken voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 10 meter;
 3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 6 m.


Artikel 4 Maatschappelijk4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Maatschappelijk‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. maatschappelijke voorzieningen in de categorieën 1 en 2 zoals opgenomen in de bijlage A Staat van Maatschappelijke voorzieningen;
 2. ter plaatse van de aanduiding ‘sporthal‘ tevens een sporthal;
 3. nutsvoorzieningen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, speelinstallaties, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. gebouwd binnen het bouwvlak;
 2. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum goothoogte (m)‘ is aangegeven;
 3. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bouwhoogte (m)‘ is aangegeven;

4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. goothoogte maximaal 4 m;
 2. bouwhoogte maximaal 6 m, met dien verstande dat:
  1. tot 1 m uit de perceelsgrens de maximale bouwhoogte maximaal 4 m bedraagt, en
  2. tot 2 m uit de perceelsgrens de maximale bouwhoogte maximaal 5 m bedraagt;
 3. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak maximaal:
  1. 60 m² op een erf tot en met 250 m², gerekend vanaf 1 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw, en
  2. voor zover de oppervlakte van het erf meer bedraagt dan 250 m² mag het te bebouwen oppervlakte worden vermeerderd met 10% van de overmaat tot een maximum van 125 m².

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt bij:
  1. erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m;
  2. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m;
  3. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximaal 3 m;
 2. reclame-uitingen aan huis verbonden bedrijf en aan huis verbonden beroep mogen uitsluitend aan de gevel worden geplaatst tot een oppervlakte van 0,2 m².

4.3 Afwijking van de gebruiksregels


Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor:

 1. het afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor het toestaan van een maatschappelij-ke voorziening die niet voorkomt in de Staat van Maatschappelijke voorzieningen (zie bijlage A), met dien verstande, dat de voorziening naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de toegelaten milieucategorie 1 of 2.


Artikel 5 Tuin5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Tuin‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. tuinen;
 2. uitsluitend ter plaatse van de bouwaanduiding ‘bijbehorend bouwwerk‘ [sba-bbw] tevens bijbehorende bouwwerken.

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, erven, water(voorzieningen) en parkeerplaatsen op de eigen oprit.

5.2 Bouwregels

5.2.1 Erkers

Uitbouwen, zoals een erker aan de op de aangrenzende bestemming gelegen woning, mogen worden gebouwd, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. de diepte gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 1,5 m;
 2. de afstand tot de openbare ruimte mag niet minder bedragen dan 2 m;
 3. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 4. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 5. de breedte mag niet meer bedragen dan 2/3 van de voorgevel van de woning.

5.2.2 Overkappingen (zoals carports)

Overkappingen (zoals carport) bij de op de aangrenzende bestemming gelegen woning mogen worden gebouwd, mits:

 1. de ligging vóór het verlengde van de voorgevel maximaal 2 m bedraagt;
 2. de ligging tot de voorste perceelsgrens minimaal 2 m bedraagt;
 3. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt;
 4. vóór het verlengde van de voorgevel niet met enige wand omsloten;
 5. de oppervlakte van een carport mag maximaal 30 m2 bedragen.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 1. bij erf- en terreinafscheidingen maximaal 1 m met dien verstande dat bij een open constructie dit 1,5 m mag bedragen;
 2. vlaggenmasten tot maximaal 6 m;
 3. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 m.

5.2.4 Bijgebouwen ter plaatse van de bouwaanduiding ‘bijbehorend bouwwerk‘[sba-bbw]

Uitsluitend ter plaatse van de bouwaanduiding ‘bijbehorend bouwwerk‘ [sba-bbw] mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd, waarbij voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

 1. goothoogte maximaal 4 m;
 2. bouwhoogte maximaal 6 m, met dien verstande dat:
  1. tot 1 m uit alle perceelsgrenzen de maximale bouwhoogte maximaal 4 m bedraagt, en
  2. tot 2 m uit alle perceelsgrenzen de maximale bouwhoogte maximaal 5 m bedraagt;
  3. een uitzondering geldt voor die situaties waarin de kapconstructie in het ver-lengde ligt van het hoofdgebouw. In dat geval geldt als maximale bouwhoogte de hoogte van het hoofdgebouw minus 1,5 m. De eisen als hiervoor gegeven over de afstand uit de perceelsgrens blijven hierbij wel van kracht;
 3. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 50% van het oppervlak van het aanduidingsvlak van de bouwaanduiding ‘bijbehorend bouwwerk‘ [sba-bbw].

5.3 Afwijken van de gebruiksregels

5.3.1 Afwijken

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in artikel 5.1 voor het toestaan van het gebruik van tuin als parkeerplaats voor:

 1. méér dan 3 auto's;
 2. het parkeren van auto's voor bewoners en/of bezoekers van niet bij die gronden horende woning;
 3. het parkeren van kampeerauto's en/of caravans en daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen voertuigen voor personen gebruik;
 4. het parkeren voor het hoofdgebouw van de woning;
 5. het parkeren op een gebied verder dan 2 m uit de oprit.

5.3.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 5.3.1 kan slechts mits:

 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 3. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 4. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke onderbouwing.


Artikel 6 Verkeer6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Verkeer‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. de afwikkeling van het verkeer met bijhorende verblijfsruimte;
 2. wandel- en fietspaden, parkeer-, groen-, speelvoorzieningen en ontmoetingsvoorzieningen voor specifieke groepen mensen, evenementen en straatmeubilair;XX
 3. nutsvoorzieningen;
 4. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, speelinstallaties, water en voorzieningen voor de waterhuishouding.

6.2 Bouwregels

6.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. gebouwen voor het openbare nut tot maximaal 50 m² en tot maximaal 4 m hoog.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 1. maximaal 8 m voor speelvoorzieningen;
 2. maximaal 10 m voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer;
 3. maximaal 6 m voor overige bouwwerken.


Artikel 7 Water7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Water‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. water;
 2. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

met bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en bruggen met bijhorende verkeersfunctie, groenvoorzieningen, taluds, wegen en paden.

7.2 Bouwregels

7.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt bij:

 1. bouwwerken voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 10 m;
 2. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, waaronder bruggen, maximaal 6 m.


Artikel 8 Wonen8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Wonen‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. de woonfunctie;
 2. aan huis verbonden beroep;
 3. aan huis verbonden bedrijf;
 4. voet- en fietspaden;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, inritten, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

8.2 Bouwregels

8.2.1 Gebouwen

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 1. gebouwd binnen het bouwvlak;
 2. het totaal aantal woningen mag niet meer bedragen dan 91;
 3. ter plaatse van de aanduiding ‘max. aantal wooneenheden‘ mag het aantal woningen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘max. aantal wooneenheden‘ is aangegeven;
 4. woningen mogen uitsluitend worden gebouwd op de hierna aangegeven wijze:
  bouwwijze:
  ter plaatse van de aanduiding:
  alle woningen aaneen, in niet-gestapelde vorm, twee-aaneen of vrijstaand ‘aaneengebouwd‘
  twee-aaneen of vrijstaand ‘twee-aaneen‘
  gestapeld of aaneengebouwd ‘gestapeld‘

 5. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘max. goothoogte (m)‘ is aangegeven;
 6. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding ‘max. bouwhoogte (m)‘ is aangegeven;
 7. de afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag bij:
  1. twee-aaneengebouwde woningen aan één zijde niet minder bedragen dan 2,5 m, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen -1‘ er geen minimale afstand geldt;
  2. vrijstaande woningen aan beide zijden niet minder bedragen dan 3 m; met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen -1‘ er geen minimale afstand geldt;
 8. voor bijbehorende bouwwerken geldt voorts het bepaalde in artikel 8.2.2.

8.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Bijbehorende bouwwerken mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken:.

 1. goothoogte maximaal 4 m;
 2. bouwhoogte maximaal 6 m, met dien verstande dat:
  1. tot 1 m uit alle perceelsgrenzen de maximale bouwhoogte maximaal 4 m bedraagt, en
  2. tot 2 m uit alle perceelsgrenzen de maximale bouwhoogte maximaal 5 m bedraagt;
  3. een uitzondering geldt voor die situaties waarin de kapconstructie in het verlengde ligt van het hoofdgebouw. In dat geval geldt als maximale bouwhoogte de hoogte van het hoofdgebouw minus 1,5 m. De eisen als hiervoor gegeven over de afstand uit de perceelsgrens blijven hierbij wel van kracht;
 3. bij een hoofdgebouw, met dien verstande dat:
  1. aanbouwen en uitbouwen tot het verlengde van de voorgevel, danwel de voorste bouwgrens van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits de:
   i. bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt;
   ii. diepte van de aan- en uitbouw maximaal 1,5 m bedraagt;
   iii. ligging uit de voorste perceelgrens minimaal 2 meter bedraagt;
   iv. breedte niet groter is dan 2/3 van de breedte van de gevel van de woning.
  2. overkappingen (zoals carports) tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw mogen worden gebouwd, mits de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt (zie ook de bouwregels in de bestemming Tuin in artikel 5.2.2 waarin, onder voorwaarden, deze gebouwen mogen worden voortgezet);
  3. ter plaatste van de aanduiding ‘vrijstaand‘ geldt ook dat één zijde naast het hoofdgebouw vrij van gebouwen moet blijven over een strook van minimaal 3 m breed tot 8 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw;
 4. gezamenlijke oppervlakte voor zover gebouwd buiten het bouwvlak maximaal:
  1. 60 m² op een erf tot en met 250 m², gerekend vanaf 1 m achter de voorgevellijn van de woning, en
  2. voor zover de oppervlakte van het erf meer bedraagt dan 250 m² mag het te bebouwen oppervlakte worden vermeerderd met 10% van de overmaat tot een maximum van 125 m².

8.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:
  1. bij erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevel maximaal 1 m met dien verstande dat bij een open constructie dit 1,5 m mag bedragen;
  2. bij erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 2 m (zie ook de bouwregels in de bestemming ‘Tuin‘ in artikel 5.2 waarin, onder voorwaarden, deze bouwwerken mogen worden voortgezet);
  3. vlaggenmasten tot maximaal 6 m;
  4. bij overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 3 m;
 2. reclame-uitingen aan huis verbonden bedrijf en aan huis verbonden beroep mogen uitsluitend aan de gevel worden geplaatst tot een oppervlakte van 0,2 m².

8.3 Afwijken van de bouwregels

8.3.1 Afwijken grotere oppervlakte bijbehorende bouwwerken bij woningen

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels om een grotere oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij woningen toe te staan, mits:

 1. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken, buiten het bouwvlak, per bouwperceel (exclusief gronden gelegen in de bestemming ‘Tuin‘) niet meer bedraagt dan 150 m²;
 2. het bebouwingspercentage van het bouwperceel (exclusief gronden gelegen in de bestemming ‘Tuin‘) niet meer bedraagt dan 80%;
 3. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld, de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden, de privacy van omwonenden, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de brandveiligheid.

8.4 Specifieke gebruiksregels

8.4.1 Aan huis verbonden beroep en bedrijf aan huis

Een aan huis verbonden beroep en bedrijf moet voldoen aan de volgende regels:

 1. maximaal 40% van de vloeroppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen met een maximum van in totaal 60 m²;
 2. degene die de activiteiten uitvoert, is bewoner van de woning;
 3. er wordt voldaan aan de minimale parkeernormering zoals opgenomen in het geldende gemeentelijke beleid;
 4. er is geen detailhandel, uitgezonderd beperkte verkoop als ondergeschikte activiteit en wel in verband met die activiteit.

8.5 Afwijken van de gebruiksregels

8.5.1 Afwijken aan huis verbonden beroep of bedrijf

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de gebruiksregels om het gebruik van een (bedrijfs)woning en/of een bijbehorend bouwwerk voor een aan huis verbonden beroep of bedrijf toe te staan, mits:

 1. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 2. de omvang van het aan huis verbonden beroep of bedrijf niet meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de bijbehorende bouwwerken met een maximum oppervlak van 100 m²;
 3. het aan huis verbonden beroep of bedrijf in het hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk wordt uitgeoefend door degene die tevens de gebruiker van het hoofdgebouw (woning) is;
 4. het aan huis verbonden beroep of bedrijf is genoemd in de Staat van beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis in bijlage B of, voor wat betreft de aard en omvang van de milieuhinder die het veroorzaakt, gelijk gesteld kan worden aan de in deze Staat genoemde beroeps- en bedrijfsactiviteiten;
 5. de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 6. er geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd:
  1. detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit, in direct verband met de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis;
  2. beperkte detailhandel via internet, mits geen goederen van huis worden afgehaald.
 7. bij de uitoefening van een kapsalon het aantal kappersstoelen niet meer bedraagt dan 1;
 8. het aan huis verbonden beroep of bedrijf geen publieksgericht karakter heeft;
 9. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.2.


Artikel 9 Waterstaat - Beschermingszone watergang9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ‘Waterstaat - Beschermingszone watergang‘ aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van de nabij gelegen waterloop, waarbij artikel 16.5 van de planregels in acht dient te worden genomen.

9.2 Bouwregels

Op de voor ‘Waterstaat - Beschermingszone watergang‘ aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de genoemde bestemming worden opgericht.

9.3 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.2 ten behoeve van het oprichten van bouwwerken binnen de beschermingszone mits:

 1. het belang van de waterloop niet onevenredig wordt aangetast;
 2. bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.

Burgemeester en Wethouders winnen, alvorens een omgevingsvergunning te verlenen, advies in bij de waterbeheerder zijnde het waterschap.

9.4 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden op of in de gronden met deze bestemming de volgende handelingen uit te voeren:

 1. aanleggen, wijzigen, vervangen of verwijderen van afrastering, bruggen, duikers, kabels, leidingen stuwen of drainage;
 2. aanleggen, wijzigen, of dempen van een oppervlaktewater;
 3. het hebben of aanbrengen van (tijdelijke) obstakels;
 4. het lozen of onttrekken van water op of uit het oppervlaktewater;
 5. het inrichten, hebben of wijzigen van wandel- en fietsroutes of ruiterpaden;
 6. recreatief medegebruik.

9.5 Afwijken van de gebruiksregels

Van het bepaalde in 9.4 kan worden afgeweken, mits:

 1. er sprake is van normaal onderhoud en beheer door, of in opdracht van de beheerder van de watergang;
 2. recreatief medegebruik geschied zonder winstoogmerk en terplekke niet met verbodsborden is verboden.

9.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Beschermingszone watergang‘ van de verbeelding verwijderen indien uit overleg met de waterbeheerder blijkt dat de bescherming overbodig is geworden.

3 Algemene regelsArtikel 10 Anti-dubbeltelregel


Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.


Artikel11 Algemene bouwregels11.1 Bijbehorende bouwwerken tot hoogte eerste bouwlaag hoofdgebouw

Bijbehorende bouwwerken mogen in afwijking van de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regels in elk geval net zo hoog zijn als de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m.

11.2 Ondergronds bouwen

Ondergronds bouwen is toegestaan tot een diepte van 4 m onder peil en op die plaatsen waar bovengronds gebouwd mag worden. De gegeven bestemmingsomschrijving blijft onverminderd van kracht.

11.3 Bestaande afmetingen, afstanden, oppervlaktes en percentages

In die gevallen dat de goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud en/of de afstand tot enige op de verbeelding aangegeven lijn van bouwwerken, die in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder dan wel meer bedraagt dan in de regels in hoofdstuk 2 is voorgeschreven respectievelijk toegestaan, geldt die goothoogte, bouwhoogte, oppervlakte, inhoud, percentage en/of afstand in afwijking daarvan als maximaal toegestaan.

11.4 Ontbreken maatvoeringsaanduidingen

In die gevallen dat op de verbeelding een maatvoeringsaanduiding ontbreekt gelden de maatvoeringen van de bestaande bouwwerken, voor zover deze in overeenstemming met het bepaalde in de Woningwet tot stand zijn gekomen, zoals aanwezig op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het plan waarbij voor het bebouwingspercentage geldt dat dit met 10% mag toenemen ten opzichte van de aanwezige bebouwing.


Artikel 12 Algemene gebruiksregels12.1 Strijdig gebruik
 1. Onder strijdig gebruik, met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt in ieder geval verstaan:
 2. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van risicovolle inrichtingen;
 3. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden als standplaats voor één of meer kampeermiddelen of andere onderkomens alsmede van al dan niet afgedankte voer- en vaartuigen en van wagens, geschikt en bestemd voor de uitoefening van handel, niet zijnde een bouwwerk in de zin van de Woningwet, een en ander met uitzondering van een normaal gebruik overeenkomstig de bestemming;
 4. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing als opslag- of bergplaats van gebruikte, afgedankte c.q. aan de oorspronkelijke bestemming onttrokken goederen, voorwerpen of materialen, behoudens voor zover noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 5. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden voor het storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen, behoudens en voor zover dat noodzakelijk in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 6. het gebruik ten behoeve van:
  1. een seksinrichting;
  2. raam- en straatprostitutie;
  3. een coffeeshop, growshop, smartshop of een daarmee vergelijkbaar bedrijf.

12.2 Algemene gebruiksregels bed and breakfast

Bed and breakfast is niet toegestaan, met uitzondering van bestaande bed and breakfasts.

12.3 Afwijken van de algemene gebruiksregels bed and breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van lid 12.2 om het gebruik van een woning, niet zijnde een bedrijfswoning, en/of bijbehorende bouwwerken, voor een bed and breakfast toe te staan, mits:

 1. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;
 2. de bed and breakfast wordt uitgeoefend door degene die tevens de gebruiker van het hoofdgebouw (woning) is;
 3. de uitoefening van bed and breakfast geen ernstige c.q. onevenredige hinder voor het woonmilieu oplevert en geen afbreuk doet aan het woonkarakter van de buurt;
 4. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 5. het maximum aantal gasten dat gelijktijdig gebruik maakt van de bed and breakfast 5 bedraagt;
 6. de omvang van de bed and breakfast niet meer bedraagt dan 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en bijbehorende bouwwerken tot een maximum oppervlak van 50 m²;
 7. de maximale verblijfsduur voor gasten 14 aaneengesloten dagen bedraagt;
 8. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.2;
 9. de bed and breakfast wordt uitgeoefend in legaal opgerichte gebouwen;
 10. de bed and breakfast wordt uitgeoefend in het hoofdgebouw en/of de daaraan gebouwde bijbehorende bouwwerken en/of vrijstaande bijbehorende bouwwerken.

Artikel 13 Algemene aanduidingsregels13.1 Milieuzone- zones wet milieubeheer

13.1.1 Beperking van het gebruik

Gebouwen ter plaatse van de gebiedsaanduiding ‘milieuzone-zone wet milieubeheer‘ mogen niet worden gebruikt ten dienste van langdurig menselijk verblijf.

13.1.2 Wijzigen of verwijderen aanduiding ‘milieuzone-zone wet milieubeheer‘
 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen door de ligging van de aanduiding ‘milieuzone-zone wet milieubeheer‘ te wijzigingen of de aanduiding ‘milieuzone-zone wet milieubeheer‘ te verwijderen, mits is aangetoond dat handhaving van de milieuzone niet nodig is voor de bescherming van het woon-en leefklimaat.
 2. Indien de ‘milieuzone-zone wet milieubeheer‘ door Burgemeester en wethouders gewijzigd of verwijderd wordt zijn Burgemeester en wethouders bevoegd de bouwvlakken ter plaatse uit te breiden mits dit stedenbouwkundig aanvaardbaar is.


Artikel 14 Algemene afwijkingsregels14.1 Afwijken regels bouwwerken

14.1.1 Afwijken

Het bevoegd gezag kan afwijken van de regels ten behoeve van:

 1. een gebouw ten behoeve van een nutsvoorziening, de telecommunicatie, het openbaar vervoer of het trein-, water-, of wegverkeer:
  1. waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 50 m²;
  2. dat bestaat uit één bouwlaag, en
  3. dat gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 5 m;
 2. een bouwwerk, geen gebouw zijnde:
  1. waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 50 m², en
  2. dat gemeten vanaf het aansluitende terrein niet hoger is dan 10 m;
 3. een dakkapel, dakopbouw of gelijksoortige uitbreiding van een gebouw;
 4. in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maxi-maal 10% van de goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen;
 5. het vergroten van de goot- en bouwhoogte van een hoofdgebouw met 3 m;
 6. het verbreden en/of verdiepen van een hoofdgebouw met maximaal 5 m ten opzichte van het op de verbeelding aangegeven bouwvlak voor het hoofdgebouw;
 7. het overschrijden van bouwgrenzen tot maximaal 2,5 m mits dit noodzakelijk is in verband met de uitmeting van het terrein of uit een oogpunt van doelmatig gebruik van de gronden en/of de bebouwing;
 8. het overschrijden van de voorgevel dan wel voorgevelrooilijn met bebouwing;
 9. het vergroten van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten tot maximaal 40 m;
 10. het vergroten van de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 10 m.

14.1.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in artikel 14.1.1 kan slechts mits:

 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 3. wordt voldaan aan de regels voor de kwaliteitsverbetering van het landschap in de vorm van een goede landschappelijke inpassing, bij een ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied, is verzekerd;
 4. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 5. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke onderbouwing.

14.2 Afwijken herinrichting openbaar gebied

Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van de bestemmingsregels om het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van openbaar gebied toe te staan, mits:

 1. de noodzaak van de herinrichting is aangetoond;
 2. het woon- en leefklimaat in de directe omgeving niet onevenredig wordt geschaad;
 3. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 4. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 5. landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden geschaad;
 6. de hoofdgroenstructuur niet onevenredig wordt geschaad;
 7. de waterhuishoudkundige situatie niet onevenredig wordt geschaad en voor zover nodig in voldoende watercompensatie wordt voorzien.


Artikel 15 Algemene wijzigingsregels15.1 Geringe veranderingen bestemmingsgrenzen.

Het bevoegd gezag kan het plan wijzigen in de vorm van het aanbrengen van geringe veranderingen in de plaats, ligging en/of afmetingen van bestemmingsgrenzen en bouwgrenzen.


Artikel 16 Overige regels16.1 Evenementen

16.1.1 Gebruiksverbod evenementen

Het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve van evenementen is niet toegestaan behoudens als het:

 1. expliciet wordt toegestaan in andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en);
 2. vergund is;
 3. evenement wordt gehouden binnen gronden met de bestemming “Verkeer“, en/of de bestemming “Groen“.

16.1.2 Opheffen gebruiksverbod evenementen

Burgemeester en wethouders kunnen het hiervoor opgenomen Gebruiksverbod evenenenten opheffen mits:

 1. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 3. er is voorzien in een duidelijke beschrijving van het evenement waaronder mede een goede organisatie wordt verstaan.

Bij het opheffen van het Gebruiksverbod evenementen wordt de procedure voor een afwijking gevolgd.

16.2 Parkeren
 1. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, is verzekerd dat op eigen terrein, dat bij dat bouwwerk of terrein waarvoor vergunning wordt verleend hoort, wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid voor motorvoertuigen. Er is sprake van voldoende parkeergelegenheid als wordt voldaan aan de parkeernormen, zoals opgenomen in de “Nota Parkeernormen Altena“ zoals vastgesteld op 15 december 2020. Indien deze nota gedurende de planperiode wordt gewijzigd, wordt rekening gehouden met deze wijziging.
 2. De onder a. bedoelde parkeergelegenheid dient na realisering in stand te worden gehouden;
 3. Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a:
 4. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
 5. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien.

16.3 Laden en lossen
 1. Indien het gebruik van een bouwwerk of een terrein aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, is bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of een omgevingsvergunning voor een wijziging van het gebruik, verzekerd dat op eigen terrein dat bij dat bouwwerk of terrein waarvoor vergunning wordt verleend hoort, wordt voorzien in voldoende ruimte voor het laden en lossen.
 2. het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a:
  1. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
  2. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

16.4 Kamerbewoning en nieuwe woningen

16.4.1 Verbod kamerbewoning en nieuwe woningen

Het gebruik van gronden en/of bouwwerken ten behoeve kamerbewoning en/of het toevoegen van extra huishoudens is niet toegestaan behoudens als het:

 1. expliciet wordt toegestaan in andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en);
 2. vergund is.

16.4.2 Opheffen verbod kamerbewoning en nieuwe woningen

Burgemeester en wethouders kunnen het hiervoor benoemde verbod opheffen mits het:

 1. past binnen de daarvoor geldende gemeentelijke beleidsregels;
 2. past binnen de geldende bouwregels;
 3. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 4. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 5. door initiatiefnemer een zekerheidstelling is afgeven met betrekking tot de (plan)kosten;
 6. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

16.5 Voorrangsregel

16.5.1 Voorrang dubbelbestemming

In het geval van strijdigheid van belangen tussen een bestemming en een dubbelbestemming, gaat het belang van de dubbelbestemming voor.

4 Overgangs- en slotregelsArtikel 17 Overgangsrecht17.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 3. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

17.2 Overgangsrecht gebruik

 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 18 Slotregel


Deze regels worden aangehaald als:

‘Regels van het bestemmingsplan Kern Wijk en Aalburg: Kerkverreweide noordwest‘.