direct naar inhoud van Regels
Plan: Provincialeweg Zuid 47, Almkerk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1959.BuiBP077ProvwZ47-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan
  • a. het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Woudrichem met identificatienummer NL.IMRO.0874.BUITBPWoudrichem-VST1
  • b. het bestemmingsplan “Buitengebied Woudrichem herziening 2018” met identificatienummer NL.IMRO.1959.BuiBPO18WouHer2018-VG01
1.2 wijzigingsplan

Het wijzigingsplan “Provincialeweg Zuid 47, Almkerk”, van de gemeente Altena, zoals vervat in de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het

GML-bestand NL.IMRO.1959.BuiBP077ProvwZ47-VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen

1.3 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels en Algemene regels

Artikel 2 Toepassingsverklaring

2.1 Toepassingsverklaring verbeelding

Dit bestemmingsplan wijzigt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Woudrichem, zoals vastgesteld op 21 juni 2011, en het bestemmingsplan “Buitengebied Woudrichem herziening 2018” zoals vastgesteld op 20 april 2021 overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig bestemmingsplan.

2.2 Toepassingsverklaring regels

Op dit bestemmingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Woudrichem, zoals vastgesteld op 21 juni 2011, en het bestemmingsplan “Buitengebied Woudrichem herziening 2018” zoals vastgesteld op 20 april 2021 van toepassing, met dien verstande dat:,

  • aan artikel 6, lid 6.2.4 van het bestemmingsplan “Buitengebied” van de voormalige gemeente Woudrichem, een aanvullende bepaling wordt toegevoegd, op basis waarvan genoemde bepaling als volgt gaat luiden:

6.2.4 Bebouwde oppervlakte

De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan de bestaande oppervlakte behoudens voor het perceel Provincialeweg Zuid 47 te Almkerk waarvoor een uitbreiding van de op grond van het bepaalde in dit lid toegestane bebouwde oppervlakte is toegestaan van maximaal 1500 m².

  • artikel 6, lid 6.4.1. sub a. wordt als volgt gewijzigd:
      • a. het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest;
  • aan artikel 6 van het bestemmingsplan “Buitengebied van de voormalige gemeente Woudrichem” de volgende aanvullende bepaling wordt toegevoegd:

6.7 Voorwaardelijke verplichting

Landschappelijke inpassing.

Binnen 12 maanden nadat de nieuw te bouwen bedrijfsruimte in gebruik wordt genomen, dient de landschappelijke inpassing, zoals die is aangegeven op de als bijlage 1 bijgevoegde Landschappelijke inpassing Provincialeweg Zuid 47 Almkerk, te worden uitgevoerd en in stand gehouden

Hoofdstuk 3 Slotregels

Deze regels kunnen worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan “Provincialeweg Zuid 47, Almkerk”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van: 14 maart 2023.

De voorzitter, De Griffier,