direct naar inhoud van Regels
Plan: Paraplubestemmingsplan welstand
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1959.AltBP165PluWelst-ON01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 Plan:

het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Welstand’ met identificatienummer NL.IMRO.1959.AltBP165PluWelst-ON01 van de gemeente Altena.

1.2 Bestemmingsplan:

een plan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

1.3 Plangebied:

het gebied waar dit bestemmingsplan betrekking op heeft.

1.4 Ruimtelijke plannen:

alle bestemmingsplannen, inpassingsplannen, uitwerkingsplannen en wijzigingsplannen binnen het plangebied die vastgesteld zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

Artikel 2 Herziening

2.1 Herziening ruimtelijke plannen

Dit bestemmingsplan is van toepassing op het grondgebied van het bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen' met identificatienummer NL.IMRO.0738.SP0002-GV01 en herziet dit ruimtelijke plan op de wijze zoals aangegeven in lid 2.2 en 2.3.

2.2 Herziening regels
 1. De regels van het bestemmingsplan Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen worden gewijzigd in die zin dat artikel 9.1 komt te vervallen.
 2. De zinsnede “alsmede het bepaalde inzake de algemene welstandscriteria, veel voorkomende kleine bouwwerken en de excessenregeling als omschreven in het welstandsbeleid. De welstandsnota is te vinden in bijlage 2 Welstandsnota Aalburg en de kaart in bijlage 3 Welstandsnota kaart.” zoals opgenomen in artikel 9.2 komt te vervallen.
 3. De regels en begrippen van de ruimtelijke plannen, zoals die luiden voorafgaand aan het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan, blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.
2.3 Herziening verbeelding
 1. De verbeelding van het bestemmingsplan Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen wordt gewijzigd in die zin dat alle geometrisch bepaalde planobjecten die verwijzen naar artikel 9.1 van voornoemd bestemmingsplan worden verwijderd.

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 4 Overgangsrecht

4.1 Overgangsrecht bouwwerken
 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 3. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
4.2 Overgangsrecht gebruik
 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 3. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 4. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 5 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan Welstand’.