direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

5.3 Bestemmingen

5.3.1 Agrarisch

De voor 'Agrarisch' bestemde gronden zijn bestemd voor agrarisch grondgebruik, extensief (dag)recreatief medegebruik, en voor behoud, herstel en ontwikkeling van de specifieke bij het gebied behorende landschappelijke-, ecologische- en cultuurhistorische waarden. De volgende functies zijn in elk geval aanduid op de verbeelding: een bedrijfswoning en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn regels opgenomen. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken. Het bevoegd gezag kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een omgevingsvergunning verlenen voor een afwijkende situering voor de bouw van bijbehorende bouwwerken en voor het bouwen van een grotere oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen vanuit medisch-sociale noodzaak.

Bedrijfsgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd.

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat binnen het bouwvlak de maximale hoogte de goothoogte is van de bedrijfsgebouwen. Een uitzondering geldt voor vlaggenmasten, licht- en andere masten en antennes. De maximale bouwhoogte van deze laatstgenoemde bouwwerken mag maximaal 8 m bedragen. Buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.

De specifieke gebruiksregels geven aan waar de gronden in ieder geval niet voor gebruikt mogen worden. Ter bescherming van de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden is een omgevingsvergunning vereist voor het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden.

5.3.2 Agrarisch met waarden

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf, de instandhouding, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende danwel daaraan eigen natuurwaarden, de instandhouding van het watersysteem en extensief recreatief medegebruik, zoals wandel- en fietspaden.

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen, gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn regels opgenomen. Bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend in het bouwvlak worden gebouwd.

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat binnen het bouwvlak de maximale hoogte de goothoogte is van de bedrijfsgebouwen. Een uitzondering geldt voor vlaggenmasten, licht- en andere masten en antennes. De maximale bouwhoogte van deze laatst genoemde bouwwerken mag maximaal 8 m bedragen. Buiten het bouwvlak mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan 1 m.

Tenslotte is in dit artikel nog een regeling opgenomen om met een omgevingsvergunning het uitvoeren van bepaalde werken, zoals het verlagen of egaliseren van de bodem, toe te staan.

5.3.3 Bedrijf

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 van de bij de planregels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, al dan niet in combinatie met ondergeschikte kantoorvoorzieningen en productiegebonden detailhandel. Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken.

De bestemmingsvlakken zijn overgenomen van het geldende bestemmingsplan. Dit zijn reeds bestaande situaties. De bouwmogelijkheden zijn overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Verder is aangehaakt bij het systeem van het Besluit omgevingsrecht. Bestaande rechten dienen in principe te worden gerespecteerd. Gezien het voornoemde en de bouwmogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, is er geen sprake van strijdigheid met de Verordening ruimte, omdat er geen sprake is van nieuwe bouwmogelijkheden of nieuwe situaties.

De locaties waar nutsvoorzieningen aanwezig zijn, zijn als zodanig aangeduid.

Het bevoegd gezag kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van een grotere nutsvoorziening, voor een afwijkende situering voor de bouw van bijbehorende bouwwerken en voor het bouwen van een grotere oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en bijgebouwen vanuit medisch-sociale noodzaak.

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels voor een bedrijf dat niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten voorkomt, voor mantelzorg en voor huis-aan-huis verbonden beroep of bedrijf.

5.3.4 Bedrijventerrein

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven van de milieucategorieën 2 en en 3 van de bij de planregels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten, al dan niet in combinatie met ondergeschikte kantoorvoorzieningen en productiegebonden detailhandel. Met een aanduiding is aangegeven waar bedrijven in een lagere milieucategorie zijn toegestaan. Ook zijn aanduidingen opgenomen voor afwijkende bedrijven, grootschalige detailhandel en een bedrijfswoning.

Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken. Het bevoegd gezag kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van een grotere nutsvoorziening, voor een afwijkende situering voor de bouw van bijbehorende bouwwerken en voor het bouwen van een grotere oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen vanuit medisch-sociale noodzaak.

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels voor een bedrijf dat niet in de Staat van bedrijfsactiviteiten voorkomt, voor mantelzorg en voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf.

Omdat woningen op een bedrijventerrein niet langer wenselijk zijn, is ervoor gekozen om geen nieuwe woningen meer mogelijk te maken. De bestaande bedrijfswoningen zijn als zodanig op de verbeelding aangeduid.

5.3.5 Bos

Deze bestemming laat de aanleg, ontwikkeling en duurzame instandhouding toe van boombeplanting, en speelvoorzieningen voorzover aangeduid op de verbeelding.

5.3.6 Detailhandel

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor detailhandel, al dan niet in combinatie met ondergeschikte kantoorvoorzieningen. Er zijn aanduidingen opgenomen voor een bedrijfswoning. Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken. Het bevoegd gezag kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van bijbehorende bouwwerken en voor het bouwen van een grotere oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen vanuit medisch-sociale noodzaak. Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels voor mantelzorg en voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf.

 

5.3.7 Dienstverlening

De voor 'Dienstverlening' aangewezen gronden zijn bestemd voor administratieve en publieksgerichte dienstverlening. Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. De bestemmingsvlakken zijn overgenomen van het geldende bestemmingsplan. Dit zijn reeds bestaande situaties. De bouwmogelijkheden zijn overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Verder is aangehaakt bij het systeem van het Besluit omgevingsrecht. Bestaande rechten dienen in principe te worden gerespecteerd. Gezien het voornoemde en de bouwmogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, is er geen sprake van strijdigheid met de Verordening ruimte, omdat er geen sprake is van nieuwe bouwmogelijkheden of nieuwe situaties.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken.

5.3.8 Groen

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, evenementen, en (dag)recreatief medegebruik. Voor het groen rondom het kasteel aan de Binnen 1 is specifiek de aanduiding 'ecologische waarde' opgenomen, ter bescherming, behoud en ontwikkeling van ecologische waarden in dat gebied.

Gebouwen mogen niet worden gebouwd, maar met een omgevingsvergunning kan van dit verbod wordt afgeweken voor gebouwen voor beheer en onderhoud.

5.3.9 Horeca

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor horeca(bedrijven) in de categorie 1 en 2. In het plangebied zijn de volgende horeca-gelegenheden opgenomen: hotel-restaurant 'De Koppelpaarden' aan de Oude Kerkstraat 1, Dorpsstraat 42 (Café De Bocht) en eetcafé 't Pleintje aan Vrijheidsplein 6.

Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken. Het bevoegd gezag kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een omgevingsvergunning verlenen voor een afwijkende situering voor de bouw van bijbehorende bouwwerken en voor het bouwen van een grotere oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen vanuit een medisch-sociale noodzaak.

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels voor mantelzorg en voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf.

5.3.10 Maatschappelijk

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor het uitoefenen van activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve, (para)medische en openbare dienstverlening, waaronder begrepen: gezondheidszorg, onderwijs, religie, jeugd- en kinderopvang, verenigingsleven en overheidsinstellingen. Daarnaast is ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' de begraafplaats aan het Binnen gesitueerd.

Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. De bestemmingsvlakken zijn overgenomen van het geldende bestemmingsplan. Dit zijn reeds bestaande situaties. De bouwmogelijkheden zijn overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Verder is aangehaakt bij het systeem van het Besluit omgevingsrecht. Bestaande rechten dienen in principe te worden gerespecteerd. Gezien het voornoemde en de bouwmogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, is er geen sprake van strijdigheid met de Verordening ruimte, omdat er geen sprake is van nieuwe bouwmogelijkheden of nieuwe situaties.

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken. Het bevoegd gezag kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een omgevingsvergunning verlenen voor een afwijkende situering voor de bouw van bijbehorende bouwwerken en voor het bouwen van een grotere oppervlakte aan aan- en uitbouwen vanuit medisch-sociale noodzaak.

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels voor mantelzorg en voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf.

5.3.11 Maatschappelijk - Kasteel

Deze bestemming is opgenomen voor Kasteel Dussen op de locatie Binnen 1. De bestemming laat een kasteel toe met inbegrip van sociaal-culturele en/of maatschappelijke doeleinden, horeca- en kantoordoeleinden.

5.3.12 Maatschappelijk - Zorginstelling

Deze bestemming is opgenomen voor een zorginstelling aan de Dorpsstraat 19. In deze zorginstelling wonen mensen met geheugenproblemen die zorg behoeven.

5.3.13 Natuur

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor de instandhouding, herstel en ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel daaraan eigen landschappelijke waarden en natuurwaarden. Tevens is extensief recreatief gebruik toegestaan.

Op deze gronden mogen geen bouwwerken worden gebouwd, met uit zondering van erfafscheidingen. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemingsplan voor aanlegactiviteiten. 

5.3.14 Recreatie

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor een voetbalveld aan Binnen 2a (Sportpark Groot Zuideveld) en een sporthal aan de Van der Dussenlaan 30. De sporthal is als zodanig aangeduid op de verbeelding. Gebouwen mogen uitsluitend in een bouwvlak worden gebouwd. Bouwwerken, geen gebouw zijnde zijn ook buiten het bouwvlak toegestaan.

Tevens zijn de volkstuinen aan de Dorpsstraat opgenomen in deze bestemming. Deze zijn aangeduid als 'volkstuin'.

5.3.15 Tuin

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen en gazons behorende bij woningen. Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde en erkers, luifels en balkons.

5.3.16 Verkeer

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor verkeer-, verblijf- en parkeervoorzieningen, gericht op verblijf en afwikkeling van het doorgaande verkeer en evenementen. Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen worden gebouwd. Voor het bouwen van deze gebouwen en voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn bouwregels opgenomen.

5.3.17 Water

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waterafvoer en waterberging en voor kunstwerken, bruggen en waterstaatswerken. Daarnaast is (dag)recreatief medegebruik toegestaan.

Gebouwen mogen niet worden gebouwd, maar met een omgevingsvergunning kan van dit verbod worden afgeweken voor gebouwen voor beheer en onderhoud ten behoeve van de waterhuishouding. Er zijn bouwregels opgenomen voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken.

5.3.18 Wonen

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen. Ter plaatse van de betreffende aanduiding zijn de gronden bestemd voor een bedrijf- of beroep aan huis, een bed&breakfast en de instandhouding en bescherming van gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. De typologie van de woningen is met een aanduiding aangegeven.

De bestemmingsvlakken zijn overgenomen van het geldende bestemmingsplan. Dit zijn reeds bestaande situaties. Het betreffende bestemmingsvlak is in het geldende bestemmingsplan naast een bouwvlak onderverdeeld in een zone 'tuin bebouwd' en een zone 'tuin onbebouwd'. In het bijbehorende planvoorschrift is opgenomen dat bijgebouwen toegestaan zijn in het bouwvlak en in de zone 'tuin bebouwd'. Deze bouwmogelijkheden zijn overgenomen in het onderhavige bestemmingsplan. Verder is aangehaakt bij het systeem van het Besluit omgevingsrecht. Bestaande rechten dienen in principe te worden gerespecteerd. Gezien het voornoemde en de bouwmogelijkheden van het geldende bestemmingsplan, is er geen sprake van strijdigheid met de Verordening ruimte, omdat er geen sprake is van nieuwe bouwmogelijkheden of nieuwe situaties.

Er zijn regels opgenomen voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en omvang van bouwwerken. Het bevoegd gezag kan, indien aan de voorwaarden wordt voldaan, een omgevingsvergunning verlenen voor diepere hoofdgebouwen, een afwijkende situering of oppervlakte voor de bouw van bijbehorende bouwwerken en voor het bouwen van een grotere oppervlakte aan aan- en uitbouwen en bijgebouwen vanuit medisch-sociale noodzaak.

Met een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van de gebruiksregels voor mantelzorg, voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf en voor bed and breakfast.

5.3.19 Leiding - Riool

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het riool, ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - riool'.

Op deze gronden mogen alleen bouwwerken worden gebouwd ten behoeve van het beheer en onderhoud van de rioolpersleiding en ter vervanging en vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere geldende bestemmingen ter plaatse, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de functie van de leiding en alvorens de beheerder van de leiding is gehoord.

Ter bescherming van de leiding is voor het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist.

5.3.20 Waarde - Archeologie 1

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de historische kern. Op deze gronden mogen alleen bouwwerken worden gebouwd ter vervanging van bestaande bouwwerken, of bouwwerken met een oppervlakte van maximaal 50 m², beide met grondwerkzaamheden tot maximaal 0,3 m. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van dit verbod nadat archeologisch onderzoek is uitgevoerd en een deskundige hierover advies heeft uitgebracht.

Ter bescherming van archeologische waarden is voor het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist.

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen door deze dubbelbestemming geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

5.3.21 Waarde - Archeologie 2

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van de aanwezige hoge archeologische verwachtingswaarden en de archeologische vindplaatsen.

Op deze gronden mogen alleen bouwwerken worden gebouwd ter vervanging van bestaande bouwwerken, of bouwwerken met een oppervlakte van maximaal 100 m², beide met grondwerkzaamheden tot maximaal 0,3 m. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van dit verbod nadat archeologisch onderzoek is uitgevoerd.

Ter bescherming van archeologische waarden is voor het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning vereist.

 

5.3.22 Waarde - Cultuurhistorie

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de versterking en ontwikkeling van de aanwezige cultuurhistorische en ruimtelijke waarden.

Op deze gronden mag niet gebouwd worden, met uitzondering van normale onderhoudswerkzaamheden of bouwactiviteiten van ondergeschikte betekenis. Ter bescherming van de cultuurhistorische waarden is voor het uitvoeren van werken, het slopen en bouwen een omgevingsvergunning vereist.