direct naar inhoud van 4.8 Archeologie
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

4.8 Archeologie

4.8.1 Algemeen

Sinds 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht. Deze wet regelt de zorg voor ons bodemarchief en is de vertaling van het Verdrag van Malta. De essentie van deze wet is dat waardevolle archeologische resten zoveel mogelijk in de bodem behouden moeten blijven. Op het gemeentebestuur rust de plicht om zich voldoende te informeren omtrent de archeologische situatie in een gebied alvorens bij een plan uitvoerbare bestemmingen aan te wijzen. Om de nieuwe gemeentelijke rol op het gebied van archeologie vorm te geven heeft de gemeente Werkendam, in samenwerking met de gemeenten Aalburg en Woudrichem besloten om gezamenlijk te komen tot één intergemeentelijk beleid ten aanzien van de erfgoedzorg voor de archeologische resten. De basis hiervoor is de archeologische waarden- en verwachtingenkaart. Op deze kaart is onderscheid gemaakt in verschillende verwachtingswaarden. Op basis van deze kaart is vervolgens door RAAP, in nauwe samenwerking met de gemeenten en de regioarcheoloog, een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld. Deze kaart is gelijktijdig met de Nota Archeologie, de Archeologische beleidskaart en de Erfgoedverordening vastgesteld. Tezamen vormen zij het archeologische beleidskader van de drie gemeenten.

In het kort kan gesteld worden dat een hoge verwachting geldt voor donken, grote stroomgordels nabij het maaiveld en oude woongronden. Eveneens geldt een hoge verwachting voor de (voormalige) waterlopen, waar specifieke aan de natte context gerelateerde archeologische resten kunnen voorkomen. Een middelhoge verwachting geldt voor de flanken van de rivierduinen, de wat kleinere stroomgordels en de oude, diep weggezakte stroomgordels. Voor alle overige gebieden geldt een lage archeologische verwachting, met uitzondering van ontgrondingen. Deze laatste groep heeft een onbekende archeologische verwachting omdat het de aangevraagde ontgrondingsvergunningen bij de provincie Noord-Brabant betreft en niet geregistreerd is of de ontgronding daadwerkelijk is uitgevoerd en tot op welke diepte. Daarnaast kunnen in de ondergrond nog afgedekte archeologische resten voorkomen die niet door de graafwerkzaamheden verstoord zijn.

De verschillende archeologische waarden zijn in het bestemmingsplan vertaald in een aantal dubbelbestemmingen. Ter bescherming van de te verwachten archeologische waarden kan het bevoegd gezag, als daar op basis van de beleidskaart of een archeologisch onderzoek aanleiding voor is, voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen. Daarnaast is een omgevingsvergunning vereist voor werkzaamheden waarbij de grond wordt geroerd in alle zones met een archeologische verwachting behalve een lage verwachting. Tenslotte is ook een omgevingsvergunning benodigd voor het slopen van bouwwerken in deze zones. Per dubbelbestemming gelden vrijstellingsgrenzen voor het verrichten van archeologisch onderzoek.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0016.jpg"

Afbeelding 16: Uitsnede Beleidskaart Archeologie

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0017.jpg"

Afbeelding 17: Legenda Beleidskaart Archeologie

4.8.2 Beschrijving gebieden in Dussen
4.8.2.1 Gebied met lage archeologische verwachting

Het grootste gedeelte van de kern van Dussen heeft een lage archeologische verwachtingswaarde (lichtgeel op de Beleidskaart Archeologie). In dergelijke gebieden komen uitsluitend komafzettingen voor. Hierin worden in principe geen locatiegebonden archeologische resten verwacht. Losse archeologische resten kunnen niet worden uitgesloten, maar aangezien hierop geen beleid is te maken gelden voor deze zones vanuit archeologisch oogpunt geen restricties ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Deze zone wordt niet in het plangebied aangeduid.

4.8.2.2 Historische kernen

De historische bewoningskernen kunnen vanwege hun (verwachte) rijkdom aan archeologische resten elk afzonderlijk beschouwd worden als één grote archeologische vindplaats. In deze zones dienen bij voorkeur geen werkzaamheden te worden uitgevoerd die tot fysieke aantasting van de (verwachte) archeologische resten leiden. Het beleid is dus gericht op behoud van de bestaande situatie: behoud in situ. Indien verstoring niet vermeden kan worden, dient een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Deze gebieden zijn oranje aangeduid op de Beleidskaart Archeologie. Op de verbeelding is dit gebied aangeduid met Waarde - Archeologie-1.

4.8.2.3 Hoge archeologische verwachting

In zones met een hoge archeologische verwachting wordt een hoge dichtheid aan archeologische vindplaatsen verwacht. Het beleid is gericht op behoud van de bestaande situatie: behoud in situ. Indien verstoring niet vermeden kan worden, dan dient een archeologisch onderzoek plaats te vinden. In Dussen bevinden zich deze gebieden aan de noord- en zuidzijde van de kern. Deze gebieden zijn als bruin aangeduid op de Beleidskaart Archeologie. Op de verbeelding is dit gebied aangeduid met Waarde - Archeologie-2.

4.8.2.4 Archeologische vindplaats

Dit is een terrein van archeologische waarde dat zich bevindt in de zone die als behoudenswaardig worden gekarakteriseerd door onderzoek en/of in combinatie met andere onderzoeksbronnen. Dit gebied is aangeduid op de verbeelding als Waarde - Archeologie-2.

4.8.2.5 Afgerond AMZ-proces

Deze gebieden zijn aangeduid als lichtpaars. Voor deze gebieden is het onderzoek naar archeologische waarden afgerond (er is geen vervolgonderzoek noodzakelijk of de vindplaats is volledig opgegraven). In principe gelden geen verdere restricties ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen. Op de verbeelding is dit gebied niet aangeduid.

4.8.2.6 Lopend AMZ-proces

Deze gebieden zijn aangeduid als paars. Voor deze gebieden is op basis van het vooronderzoek nog vervolgonderzoek noodzakelijk, conform de richtlijnen van het bevoegd gezag. Op de verbeelding is dit gebied niet aangeduid.