direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

3.4 Gemeentelijk beleid

3.4.1 Kwalitatief Beleidskader woningbouw 2005-2015

De nota 'Kwalitatief Beleidskader woningbouw 2005-2015' bevat een verkenning ten behoeve van het te voeren woningbouwbeleid van de gemeente Werkendam. De nota vormt de basis van het formuleren van kwalitatieve uitgangspunten voor het woningbouwprogramma. Verschillende invalshoeken worden met elkaar in verband gebracht om tot één samenhangend beleidskader te komen. Het betreft onder meer de invalshoeken: doelgroepen, koop/huur en woningtypen/kwaliteitseisen.

Dit beleidskader is in 2009 geactualiseerd als gevolg van de veranderingen op de woningmarkt en enkele rapportages van de provincie Noord-Brabant. In het geactualiseerde kader worden samengevat de volgende aanbevelingen gedaan:

 • Er is blijvende aandacht nodig voor het waarborgen van de productie van woningen;
 • voer een regionaal woonwensenonderzoek uit om daarmee een nog beter en actueel inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve woningbehoefte;
 • gemeentelijke programma's afstemmen op regionale woningbouwafspraken;
 • opstellen van een regionale woningbouwmonitor (kwalitatief en kwantitatief);
 • criteria opstellen voor woningbouwprojecten op lokaal niveau;
 • samenwerking met corporaties intensiveren.

De omvang van de woningvoorraad in de gemeente Werkendam per 1 januari 2009 bedraagt 10.125 woningen. De woningproductie loopt achter op de doelstellingen. Om de doelstellingen voor 2015 alsnog te halen, dienen er tot 2015 nog 1110 woningen te worden toegevoegd aan de bestaande voorraad.

Voor Dussen is een aantal van 70 woningen voorzien in met name inbreidingslocaties.

In onderhavig bestemmingsplan is echter niet voorzien in de ontwikkeling van nieuwe woningen. Eventuele nieuwe ontwikkelingen zullen worden gerealiseerd met een omgevingsvergunning of een partieel bestemmingsplan (postzegelplan).

3.4.2 Groenstructuurplan

In het Groenstructuurplan (GSP) is het ruimtelijk beleid voor het openbaar groen vastgelegd. Het GSP geeft inzicht in de kwaliteit van het openbaar groen en geeft aan waar verbeteringen nodig zijn. Het GSP is een beleidsplan voor een periode van 10 jaar en is in 2009 vastgesteld. Het beleidskader voor het GSP is afgeleid van het GSP uit 1998. Op hoofdlijnen is dit beleid voortgezet en in onderliggend GSP overgenomen. Per kern is aangegeven wat de kwaliteit binnen het betreffende gebied is en waar eventuele verbeteringen liggen. Voor Dussen is de groenstructuur hieronder afgebeeld.

 

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0009.jpg"

Afbeelding 9: Kaart hoofdstructuur Groenstructuurplan Dussen

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0010.jpg"

Afbeelding 10: Legenda bij kaart hoofdstructuur van GSP Sleeuwijk

De groene hoofd- en nevenstructuur zoals opgenomen in het GSP, is ter bescherming in het bestemmingsplan opgenomen in de bestemming 'Groen'. De waardevolle groene ruimte is als zodanig aangeduid op de verbeelding.

3.4.3 Waterplan Werkendam 2008-2015

Met de zorg voor het water is zowel de gemeente Werkendam als het Waterschap Rivierenland betrokken. Voor een goed en kosteneffectief waterbeheer dat is afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente, is een goede afstemming en samenwerking tussen gemeente en waterschap noodzakelijk. Om deze samenwerking vorm te geven hebben de gemeente en het waterschap gezamenlijk een waterplan ontwikkeld voor de kernen van de gemeente Werkendam. Het Waterplan Werkendam 2008-2015 is in november 2007 vastgesteld door de raad van de gemeente Werkendam. Er is tevens een Uitvoeringsprogramma Waterplan 2008-2015 vastgesteld.

Het hoofddoel van het gemeentelijke waterplan is het realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem dat voldoet aan de Europese en landelijke normen en dat is gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en waterschap op een duurzame waterhuishouding in de gemeente. In het waterplan zijn concrete afspraken gemaakt over de stedelijke wateropgave en de vereiste inspanningen om het watersysteem vóór 2015 op orde te brengen en te houden. Belangrijke nevendoelstellingen zijn:

 • Het afstemmen van waterbeleid binnen en buiten de gemeente, zodat de stedelijke wateropgaven gerealiseerd worden tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.
 • Het vergroten van het maatschappelijk bewustzijn van water; daartoe worden bij de uitvoering van het plan waar mogelijk bewoners betrokken.
 • Het maken van concrete afspraken over ambities, maatregelen, de bekostiging en de doorwerking daarvan in de ruimtelijke ordening en (meerjaren)begrotingen van beide partijen. Kosteneffectiviteit en laagst mogelijke kosten zijn hierbij voorwaarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0011.jpg"

Afbeelding 11: RO-attentiekaart Dussen en maatregelen in Waterplan 2008-2015

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0012.jpg"

Afbeelding 12: Legenda RO-attentiekaart Waterplan 2008-2015

Kern Dussen

De kern van Dussen maakt onderdeel uit van twee bemalingsgebieden. Het grootste, westelijke deel van Dussen voert af naar gemaal Altena. Het oostelijk deel van Dussen voert af naar gemaal Hagoort.

In Dussen west wordt een peil gehanteerd dat 40 cm hoger ligt dan het peil waar in het peilbesluit vanuit is gegaan, omdat anders veel sloten droog zouden staan. In droge perioden zakt het waterpeil in Dussen flink weg, vooral het Middeltje is dan slecht op peil te houden. Dit gebied is gedeeltelijk particulier eigendom en zit ingesloten tussen de bebouwing. Dit maakt het onderhoud lastig.

De Dusse heeft een vast peil dat in droge perioden niet altijd kan worden gehandhaafd door onttrekkingen voor beregening. Het water voor de Dusse wordt ingelaten bij inlaat Peerenboom.

Op een aantal locaties bij Munsterkerk-Wilhelminastraat komen grondwater- en regenwaterproblemen voor. Het regenwater kan slecht infiltreren en tuinen blijven nat. Mogelijke oorzaken zijn de kleiige ondergrond die slecht doorlatend en slempgevoelig is. Van een aantal woningen liggen de tuinen en drempels lager dan de weg. Daarnaast werkt een deel van de drainage niet meer.

3.4.4 Rioleringsplan Werkendam 2010-2014

In het gemeentelijk Rioleringsplan Werkendam 2010-2014 is beschreven op welke wijze in de komende jaren invulling wordt gegeven aan de wettelijke zorgplichten van de gemeente op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Het plan beschrijft de visie op een duurzame stedelijke waterhuishouding en geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om de doelen te realiseren. Het plan bevat zowel een strategie voor de lange termijn als een maatregelenprogramma voor de periode 2010-2014.

De riolering binnen de gemeente Werkendam is in een goede staat. Er zijn geen structurele problemen met betrekking tot wateroverlast, met uitzondering van enkele lokale knelpunten die nagenoeg zijn aangepakt. De basisinspanning voor wat betreft de emissiereductie is bijna gehaald.

Samen met het Waterschap en de omliggende gemeenten is onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van het ombouwen bij rioolvervanging van een gemengd stelsel naar een gescheiden stelsel. De conclusie is dat dit niet doelmatig is, tenzij er andere problemen mee opgelost kunnen worden (wateroverlast, waterkwaliteit of te kleine zuivering).

In het maatregelenprogramma zijn alle rioleringsmaatregelen voor de periode 2010-2014 opgenomen. In elke kern staan rioolvervangingen op het programma. Wanneer dit doelmatig is, wordt gelijktijdig een gescheiden stelsel aangelegd. Daarnaast wordt een aantal gemalen aangepast.

3.4.5 Welstandsnota

Op 29 maart 2011 is een nieuwe Welstandsnota vastgesteld. Voor grote delen van de kern van Dussen geldt een welstandsvrij regime. Deze gebieden zijn in onderstaande afbeelding aangeduid met een lichtpaarse kleur. De donkerpaarse gebieden zijn wel aan een welstandstoets onderhevig. Voor deze gebieden geldt welstandsniveau 1.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0013.jpg"

Afbeelding 13: Welstandsnota Dussen

In de welstandsnota zijn samengevat vier welstandsniveaus opgenomen:

 • a. niveau 1: streng
  Dit zijn gebieden die van cruciale betekenis zijn voor het totaalbeeld voor de kernen en het landschap. Verder is dit niveau van toepassing op gebieden met hoge cultureelhistorische, architectonische, landschappelijke of stedenbouwkundige waarde.
 • b. niveau 2: regulier
  Dit zijn gebieden die om een zorgvuldige afstemming vragen van nieuwe bouwkundige ingrepen. Dit niveau is van toepassing op de meest coherente woon-, werk- en leefomgevingen.
 • c. niveau 3: soepel
  Dit niveau geldt alleen voor gebieden met een beperkte betekenis voor de openbare ruimte, zoals industrieterreinen of gebieden waar zeer bewust is gekozen voor een grote mate van vrijheid.
 • d. niveau 4: welstandsvrij
  Deze gebieden zijn geheel welstandsvrij. Bouwwerken worden in deze gebieden niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. Wel geldt hier de excessenregeling.

3.4.6 Kadernota verkeer en vervoer 2007-2016

Het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer is opgenomen in de Kadernota verkeer en vervoer 2007-2016. De kadernota is enerzijds een strategisch document op hoofdlijnen, waarin de algemene koers op het gebied van verkeer is vastgesteld. Tevens bevat het document een concreet werkprogramma met maatregelen die in de planperiode zullen worden genomen. Het uitgangspunt voor de visie is duurzame mobiliteit, waarbij het zoeken naar een balans tussen veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid contraal staat. De kadernota gaat uit van de volgende vier invalshoeken:

 • verkeersveiligheid: zowel objectief als subjectief;
 • leefbaarheid: zowel objectief als subjectief;
 • bereikbaarheid voor alle vervoerswijzen en doelgroepen;
 • communicatie: draagvlak creëren voor beleid bij publieke en private partijen.

Het doel is om voor de periode van 2007 tot 2016 een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid, door duurzame basisvoorzieningen en maatregelen aan te leggen voor alle doelgroepen en vervoerswijzen. Binnen de bebouwde kom ligt de nadruk meer op leefbaarheid en veiligheid dan op autobereikbaarheid. Onderdeel van het verkeersbeleid is het inrichten van de wegen conform Duurzaam Veilig.