direct naar inhoud van 3.3 Regionaal beleid
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Structuurvisie Plus 'Land van Heusden en Altena'

De Structuurvisie Plus 'Land van Heusden en Altena' is een gezamenlijke structuurvisie van de gemeenten Aalburg, Werkendam, Woudrichem en het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Het document is op 27 oktober 2004 vastgesteld door de gemeenteraad van Werkendam. Met het plan wordt beoogd om een aantal knelpunten gezamenlijk op te lossen. Oplossingen worden gezocht voor de allocatie van bedrijven, het waterbeheer binnendijks, de ruimtevraag voor de waterafvoer in de benedenrivieren, de hinder voor bewoners van de verkeerssituatie langs de A27 en de bouw van voldoende en goede woningen.

Met de samenwerking worden drie doeleinden nagestreefd:

  • aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid;
  • vernieuwing en afstemming van het ruimtelijk beleid van de gemeenten, het waterschap en de provincie;
  • het verkrijgen van een breed draagvlak door een breed, open en interactief planproces.

Een belangrijk vraagstuk dat in de Structuurvisie Plus aan bod komt, heeft betrekking op woonwensen en leefbaarheid. Het streven is dat bewoners uit de afzonderlijke kernen hun woonwensen kunnen realiseren en dat de beschikbaarheid van voorzieningen daarop wordt afgestemd.

Onderdeel van de Structuurvisie Plus is de plankaart. Op deze kaart zijn onder meer de hoofdlijnen voor de ontwikkeling van de kernen aangegeven. Door middel van contouren is per kern de afweegbare ruimte voor nieuwe stedelijke functies gedefinieerd. Dussen is aangeduid als een B-kern. B-kernen kenmerken zich door een bescheiden voorzieningenpakket, vooral op maatschappelijk vlak: zorg, school, sport en dorpshuis.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0008.jpg"

Afbeelding 8: kaart Structuurvisie Plus Land van Heusden en Altena

Voor Dussen is het volgende opgenomen: "De kern Dussen kent bijzondere kwaliteiten door de kenmerkende structuren van het riviertje de Dussen en de (oude) dijk en het kasteeltje aan de rivier. De visie staat voor handhaving en versterking van deze kwaliteiten. Ontwikkeling is mogelijk op enkele inbrei-locaties en ter afronding van het dorp aan de westzijde in de zone tussen dijk en riviertje de Dussen.

De locatie schuin tegenover het kasteel is zoeklocatie voor stedelijke ontwikkeling. Belangrijker dan het bouwen van een groot aantal woningen, zou hier de versterking van de ruimtelijke kwaliteit zijn: nieuwe woningen betrekken op de open ruimte, park en het bos, behorend bij de sfeer van het kasteel.

Verbetering van het knooppunt met de provinciale weg zal de samenhang van delen van het dorp ten goede komen. Versterking van de relatie met de rivier (bijv. een jachthaventje) kan de kwaliteit van Dussen ten goede komen.

Onderhavig bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar legt uitsluitend de bestaande situatie vast. Het plan past in de gestelde regionale kaders.

Er is een nieuwe regionale structuurvisie in voorbereiding. Omdat deze visie zich nog in de conceptfase bevindt, is de van toepassing zijnde inhoud hier niet opgenomen.