direct naar inhoud van 2.3 Beschrijving planlocatie
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

2.3 Beschrijving planlocatie

2.3.1 Wonen

De kern van Dussen heeft vooral in de oude delen van de kern - langs de oude linten - een diverse functionele opbouw. Op enkele percelen langs de Binnen, de Muilkerk en de Hoek, die voor wonen bestemd zijn, liggen kleine oude boomgaarden. Deze boomgaarden kenmerken het oude lint.

In Dussen zijn in de verschillende woonbuurten woningen uit verschillende bouwperioden naast elkaar gebouwd. Dit geldt niet voor de buurt ten zuidoosten van de dorpskern. Deze buurt is begin jaren '90 gebouwd en is monofunctioneel van opbouw.

In het Wilhelminaplantsoen, nabij het Vrijheidsplein en de rooms-katholieke kerk, is een complex seniorenwoningen gebouwd. Het gebouw ligt in een groene omgeving en zeer nabij de voorzieningen van het dorp. Onder deze voorzieningen hoort tevens het steunpunt De Molewiek, waarin de kruisvereniging is ondergebracht.

Het is de bedoeling om in het centrum een Multi Functionele Accomodatie (MFA) te ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt niet meegenomen in onderhavig bestemmingsplan. Er wordt een apart bestemmingsplan opgesteld met een bijbehorende bestemmingsplanprocedure.

Aan de Oude Zeedijk ligt een woonwagenpark. Op het terrein zijn maximaal 5 standplaatsen toegestaan. Voor het terrein is de bestemming 'Wonen - Woonwagens' opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0003.jpg"

Afbeelding 3: impressie Wilhelminaplantsoen

2.3.2 Bedrijvigheid

Het centrum van Dussen wordt gevormd door de Dorpsstraat en de straten rondom de kerk, zoals het Vrijheidsplein en het zuidelijk deel van de Molenkade. In dit centrum zijn vooral aan de Dorpsstraat verschillende bedrijven gesitueerd, waaronder detailhandel. Buiten het centrum zijn ook een aantal bedrijven gevestigd, met name langs de oude linten.

Aan de zuidelijke kant van Dussen ligt het kleinschalig bedrijventerrein 'Loswal' aan De Sluis. Op het terrein zijn tevens een aantal bedrijfswoningen gesitueerd. Nieuwe bedrijfswoningen zijn niet meer toegestaan. De bestaande bedrijfswoningen zijn als zodanig aangeduid.

In de linten van de Binnen, de Muilkerk en Dussendijk zijn nog duidelijke sporen te vinden van de voormalige agrarische functie van de kern van Dussen en haar buitengebied. De nadruk ligt hier op de bedrijfstypen landbouw en veehouderij. Aan Hoek 39 is een hondenpension gevestigd.

In het plangebied zijn tevens een aantal horecabedrijven aanwezig: Hotel-Restaurant De Koppelpaarden aan de Oude Kerkstraat 1, Café De Bocht aan de Dorpsstraat 42 en eetcafé 't Pleintje aan het Vrijheidsplein 6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0004.jpg"

Afbeelding 4: impressie bedrijventerrein 'Loswal'

2.3.3 Recreatie

In het plangebied zijn een tweetal recreatieve terreinen aanwezig: een voetbalveld ten behoeve van voetbalvereniging 'Dussense Boys' en sporthal 'De Fuik' aan de Van der Dussenlaan 30.

Het sportveldencomplex begrenst het plangebied aan de oostzijde en ligt aan de Binnen/Groot Zuideveld, tegenover het kasteel van Dussen. Naast de voetbalvelden voor de Dussense Boys biedt het complex ook plaats voor een tennispark (Groot Zuideveld) en kaatsvereniging HDKC.

Verder is als recreatieve functie een volkstuinencomplex aanwezig op de hoek aan de Dorpsstraat en Middeltje.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0005.jpg"

Afbeelding 5: impressie volkstuinencomplex

2.3.4 Groen

Het karakteristieke beeld van Dussen wordt bepaald door de oude bebouwingslinten en de groene elemenenten die daarbij horen. Dussen kan gekenschetst worden als een groen dorp met afwisselende groenpartijen. De overgang van platteland naar het dorp is zacht te noemen en gaat middels bosjes, groenstroken en struikgewas in elkaar over.

De kwaliteiten voor natuur in Dussen zijn gelegen in de doorgaande boom- en bermstructuren langs de Dussen, Rijksweg en de omringende dijken. De structuren stoppen niet bij de komgrens, maar lopen door in het buitengebied. Dussen heeft waardevolle, te behouden boskernen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0006.jpg"

Afbeelding 6: impressie Hoek richting buitengebied

De kronkelende Dussen met in de bermen de bomenrijen en het bos en de tuin van het kasteel dragen daar sterk aan bij. Dat geldt ook voor de bomen in en aan de zuidkant van het dorp en de betrekkelijk grote parkachtige groenstroken (langs de Van der Dussenlaan, de Molenkade en de Heren van Brechtlaan en ten zuiden van de wijk Groot Zuideveld). De bosschages rond het sportveldencomplex vormen eveneens een opvallend groenelement.

Ten westen van de kern van Dussen ligt een bosje nabij de Zandweide. In het bosje liggen een aantal wandelpaden. Het bosgebiedje bestaat uit een loofhoutbosje met boomsoorten als wilg en populier. Het bosje is omsloten door een sloot. In het bosje is een informele, avontuurlijke ruige ruimte gerealiseerd. Een Groene Ruige Ruimte is een met spelaanleidingen ingerichte speelplek waar kinderen ongestoord kunnen ravotten.

2.3.5 Verkeer

Een belangrijke ontsluitingsroute voor Dussen vormt de Provinciale Weg, die echter niet in het plangebied is opgenomen. Deze weg vormt een verbinding naar Hank en de Rijksweg A27 in het westen en naar Meeuwen, Eethen, Genderen en Wijk en Aalburg in het oosten.

Daarnaast zijn de wegen langs de Dussen, de Muilkerk en de Binnen, en de Dorpsstraat van belang voor de ontsluiting van het dorp. Met name de Dorpsstraat heeft een historisch karakter; deze straat is het oude lint, waarlangs het dorp is gebouwd. De Molenkade vormt binnen het dorp de verbinding tussen de Muilkerk en de Binnen in het noorden en de Provinciale Weg aan de zuidzijde van het dorp.

2.3.6 Maatschappelijke voorzieningen

De maatschappelijke voorzieningen liggen verspreid door het dorp. Dussen kent drie kerken en drie basisscholen. Het dorpshart van Dussen is gevormd door een menging van functies rondom de rooms-katholieke kerk. Een belangrijk element in het dorp is het kasteel in Dussen. Verdere maatschappelijke voorzieningen zijn:

 • begraafplaats (Binnen)
 • kasteel (Binnen 1)
 • openbare basisschool 'De Regenboog' (Groot Zuideveld 23)
 • basisschool 'De Sprankel' (Muilkerk 22)
 • basisschool 'De Peppel' (Van der Dussenlaan 28)
 • Gereformeerde kerk 'De Hoeksteen' (Van der Dussenlaan 37)
 • Rooms-Katholieke kerk (Vrijheidsplein 1)
 • bibliotheek Dussen (Wilhelminastraat 3a)
 • Dorpshuis 't Middelpunt (Wilhelminastraat 3a)
 • Hervormde kerk Dussen (Zuideveldlaan 10)
 • Brandweerkazerne (Zuideveldlaan 42)

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01_0007.jpg"

Afbeelding 7: Kasteel Dussen