direct naar inhoud van 3.3 Gemeentelijk beleid
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

3.3 Gemeentelijk beleid

Regionale Nota Economisch Beleid

In samenwerking met de gemeentes Woudrichem en Aalburg is in 2007 de nota Regionale Nota Economisch Beleid opgesteld. Hierin is één van de thema's het intensiveren van extensieve recreatie en toerisme voor het Land van Heusden en Altena.

Deze streek ligt in het noorden van de provincie Noord-Brabant waar de eerder genoemde gemeentes samen met de gemeente Werkendam deel vanuit maken. Het gebied is vooral in trek bij de rustzoekende toerist. De toerist kan in de regio zowel gebruik maken van natte als droge recreatie. Het gebied is door onder andere de Noordwaard en de Biesbosch gekenmerkt als een grootschalig watergebied met een unieke flora en fauna.

In de nota wordt beschreven dat de gemeentes openstaan voor grootschalige initiatieven die kunnen leiden tot intensieve recreatie. Daarnaast is ervoor gekozen om op enkele plaatsen voor clustering van kleinschalige verblijfsrecreatie mogelijk te maken.

Om intensivering van verblijfsrecreatie mogelijk te maken is de volgende doelstelling geformuleerd. "Het vergroten van het aantal bezoekers en de bestedingen per bezoeker in het Land van Heusden en Altena zonder afbreuk te doen aan het karakter van de regio.

Voor de komende jaren staat het opstellen van een recreatieve visie en toetsingscriteria voor vestiging van verblijfsaccommodaties op het programma.

Landschapsbeleidsplan Land van Heusden en Altena

De hoofddoelstelling voor het beleid ten aanzien van natuur en landschap is gericht op de blijvende herkenbaarheid van de ruimtelijke hoofdstructuur en het bevorderen van de kwaliteit van natuur en landschap. Om deze doelen te bereiken is het noodzakelijk dat de karakteristiek per deelgebied behouden of versterkt wordt.

Het landschap in de gemeente Werkendam wordt gekenmerkt door twee landschappelijke basiseenheden, welke ten grondslag liggen aan de landschapsvisie:

  • het rivierengebied;
  • het zoetwatergetijdegebied.

De overgang van het rivierenlandschap naar het zoetwatergetijdelandschap verloopt tamelijk abrupt als gevolg van de bedijking (Kornse Dijk en Schans) na de St. Elizabethvloed in 1421.

Een totaalbeeld van de gewenste landschapsstructuur is opgenomen in figuur 3.6.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01_0008.jpg"

Figuur 3.6. Visiekaart landschapsbeleidsplan