direct naar inhoud van 3.1 Nationaal beleid
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

3.1 Nationaal beleid

Nota Ruimte (2004)

Algemeen

In de nota zijn vier algemene doelen geformuleerd: versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland, bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland, borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden en borging van de veiligheid.

In de Nota Ruimte is de economische vitaliteit als belangrijk speerpunt opgenomen. Vitaliteit van het platteland moet worden versterkt door ruimte te geven aan het hergebruik van bebouwing en nieuwbouw in het buitengebied, vergroting en aanpassing van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden. De verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit van het landschap ligt bij provincies en gemeenten. "Ontwikkelen met kwaliteit" is voor ruimtelijke plannen één van de doelen.

Recreatie

De groei en samenstelling van de bevolking en de toenemende vrijetijdsbesteding vragen om aanpassing van het huidige toeristisch-recreatieve aanbod. Concreet betekent dit dat rekening moet worden gehouden met nieuwe vormen van recreatie en toerisme en met uitbreiding en aanpassing van bestaande toeristische en verblijfsrecreatieve voorzieningen.

Het ruimtelijk beleidskader voor nieuwe recreatiewoningen dan wel stacaravans is gelijk gesteld aan reguliere woningen. De ruimtelijke mogelijkheden voor nieuwbouw van recreatiewoningen zijn gelijk aan de mogelijkheden voor nieuwbouw van woningen in het buitengebied: een aanvraag tot de bouw van een recreatiewoning kan alleen door een gemeente worden toegestaan, indien op die plaats ook een reguliere woning kan worden toegelaten. Als uitzondering op deze hoofdregel geldt dat voor complexen van recreatiewoningen waar het recreatieve gebruik van deze recreatiewoningen door middel van een bedrijfsmatige exploitatie kan worden verzekerd, een positieve planologische beoordeling kan worden gegeven. Dit is ook van toepassing voor recreatiepark Kurenpolder.

Nationaal landschap

Het plangebied ligt ver buiten de contouren van het Nationale landschap. Het dichtstbijzijnde aangewezen gebied is de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Natura 2000-gebied (Biesbosch)

Het Biesbosch vormt een onderdeel van de 4e tranche voor aangewezen Natura 2000-gebieden. De ontwerp-aanwijzingsbesluiten, de kaarten en de stukken die hierop betrekking heeft vanaf 24 september tot en met 4 november 2009 ter inzage gelegen. De ontwerp-aanwijzingsbesluiten zijn beschikbaar via de website van het ministerie van LNV.

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01_0003.jpg"

Figuur 3.1. Ligging van het meest nabij gelegen Nationaal Landschap

afbeelding "i_NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01_0004.jpg"

Figuur 3.2. Kaart van het voorlopige begrenzing Natura 2000-gebied (ontwerpkaart)

De begrenzing van het Natura 2000-gebied Biesbosch is niet gewijzigd ten opzichte van de (huidige) oude aanwijzing als Habitat- en vogelrichtlijngebied. De gekwalificeerde soorten zijn gelijk gebleven. Hiermee is de uitgevoerde natuurtoets (RBOI, 2007) nog actueel.

Beheerplan

Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Staatsbosbeheer stellen samen het beheerplan op voor de Biesbosch op. Het beheerplan zal beschrijven:

  • de precieze locatie van de in stand te houden natuurwaarden;
  • waar, in welke mate en in welk tempo natuurwaarden moeten worden ontwikkeld;
  • welke beleids- en beheermaatregelen nodig zijn om de instandhoudingsdoelen voor de natuurwaarden te bereiken of te handhaven;
  • welke bestaande activiteiten in en nabij het gebied niet schadelijk zijn voor het realiseren van de instandhoudingsdoelen;
  • hoe de uitvoering van het beheerplan wordt gemonitord en gefinancierd.

De verwachting is dat de werkzaamheden voor het opstellen van het beheerplan starten in september 2009 en een concept beheerplan in december 2010 gereed is.