direct naar inhoud van Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie
Plan: Uitbreiding Kurenpolder
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.04BP1007UitbrKrnpd-VA01

Artikel 4 Recreatie - Verblijfsrecreatie

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie-Verblijfsrecreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. stacaravans;
 • b. recreatiewoningen;
 • c. kampeermiddelen;
 • d. openbare nutsvoorzieningen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'ontsluiting': uitsluitend voor ontsluiting;
 • f. ten minste 95 m² extrawaterberging;
 • g. bij deze functies behorende voorzieningen zoals sport- en spelvoorzieningen, ontsluitingswegen, parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding.

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

4.2.1 Toelaatbare bebouwing
 • a. op deze gronden mogen worden gebouwd:
  • 1. stacaravans;
  • 2. recreatiewoningen;
  • 3. aan- of uitbouwen, bijgebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • b. stacaravans mogen worden gebouwd op een standplaats;
 • c. recreatiewoningen mogen worden gebouwd op een standplaats;
 • d. per standplaats is ten hoogste één bijgebouw toegestaan;
 • e. nutsvoorzieningen.

4.2.2 Afstanden
 • a. de afstand van niet-aaneengebouwde gebouwen bedraagt ten minste 2.5 m tot de zijdelingse standplaatsgrens;
 • b. de afstand van bijgebouwen op een standplaats tot de grens van de standplaats bedraagt 0 m of anders minimaal 1 m.
 • c. de afstand van gebouwen en / of kampeermiddelen tot de interne wegen bedraagt ten minste 1 m.

4.2.3 Goot- en bouwhoogte
 • a. de goothoogte van stacaravans bedraagt ten hoogste 3 m;
 • b. de nokhoogte van stacaravans bedraagt ten hoogste 4,5 m;
 • c. de goothoogte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 3 m;
 • d. de nokhoogte van recreatiewoningen bedraagt ten hoogste 4,5 m;
 • e. de goothoogte en bouwhoogte van bijgebouwen op een standplaats bedraagt ten hoogste 3 m;
 • f. de bouwhoogte van nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogste 3 m.

4.2.4 Oppervlakte en inhoud
 • a. de totale oppervlakte van een stacaravan en bijgebouwen op de standplaats bedraagt ten hoogste 40% van de nettostandplaatsoppervlakte;
 • b. de totale oppervlakte van een recreatiewoning en bijgebouwen op de standplaats bedraagt ten hoogste 40% van de nettostandplaatsoppervlakte;
 • c. de bouwhoogte van erfafscheidingen bedraagt ten hoogste 2 m;
 • d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
 • e. de oppervlakte van een bijgebouw op een standplaats bedraagt, per standplaats ten hoogste 16 m²;
 • f. de inhoud van een stacaravan bedraagt ten hoogste 250 m³;
 • g. de inhoud van een recreatiewoning bedraagt ten hoogste 250 m³;
 • h. de totale oppervlakte van nutsvoorzieningen bedraagt ten hoogte 10 m².

4.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het gebruik van toelaatbare bebouwing zoals genoemd in lid 4.2.1. onder a, is voor permanente bewoning niet toegestaan;
 • b. het hebben van meer dan 128 standplaatsen is niet toegestaan;
 • c. een kampeermiddel mag alleen worden geplaatst op een bestaande standplaats;
 • d. per standplaats dient te worden voorzien in ten minste 1 parkeerplaats.

4.4 Ontheffingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 4.2.2. onder a van dit artikel voor het toestaan van kleinere afstanden tussen verblijfseenheden, indien betreffende verblijfeenheden een voldoende weerstand bezitten tegen branddoorslag en brandoverslag.