direct naar inhoud van Regels
Plan: Veen
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0738.BV6025-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

de beheersverordening Veen van de gemeente Aalburg;

1.2 projectbesluit:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0738.BV6025-VG01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Toepassing ander bestemmingsplan

2.1 Toepassing

Op de onderhavige beheersverordening 'Veen' zijn:

de voorschriften/regels en bijbehorende plankaart(en)/verbeelding(en) van de hierna aangegeven bestemmingsplannen, alsmede de verleende vrijstellingen/ontheffingen/afwijkingen van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening.

Besluitvlak (verbeelding)*   Bestemmingsplan van toepassing   Vastgesteld   Goedgekeurd  
bsp Veen   Veen   28-02-2002   24-09-2002  
bsp Veen 1e herziening   Veen 1e herziening   24-06-2004   09-09-2004  
bsp Veen 2e herziening   Veen 2e herziening   30-08-2008   23-12-2008  
bsp Veen, bedrijvenlint Veensesteeg   Veen, bedrijvenlint Veensesteeg   25-05-2000   31-08-2000  
bsp De weerakkers   De weerakkers   29-09-1994
Verzoek vrijstelling herzieningsplicht obv artikel 33 WRO, raad 28-11-2006  
Vrijstelling verleend 13-03-2007, bp actueel verklaard  
bsp Buitengebied herziening 1999   Buitengebied herziening 1999 en regels van Buitengebied herziening 2009 (ligging zuidelijk deel tegen de weerakkers aan)   30-03-2000   7-11-2000  
bsp Kruising Groeneweg Bagijnhof   Kruising Groeneweg Bagijnhof   26-05-2009   nvt  

* Van de bestemmingsplannen zijn de voorschriften/regels en plankaarten/verbeeldingen als Bijlagen bij de regels   opgenomen.

2.2 Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen

Op dit beheersverordening is naast het bepaalde in deze beheersverordening tevens het bepaalde in het bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen' van toepassing.

2.3 Uitzondering wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsregels vigerende bestemmingsplannen

Van de regels van de bestemmingsplannen als opgenomen in de tabel in lid 2.1 zijn de wijzigingsbevoegdheden en de uitwerkingsregels uitgesloten.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Overgangsrecht

3.1 Bouwwerken
 • 1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.
 • 3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
3.2 Gebruik
 • 1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • 2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • 3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 4 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van de beheersverordening Veen.