direct naar inhoud van Regels
Plan: Uitbreiding kern Werkendam: partiële herziening fase 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1959.WerBP131PHerzfase1-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Uitbreiding kern Werkendam: partiële herziening fase 1' met identificatienummer NL.IMRO.1959.WerBP131PHerzfase1-VG01 van de gemeente Altena.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam'

het bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam' met identificatienummer NL.IMRO.0870.01BP1148uitbreiKW-VA01 van de voormalige gemeente Werkendam, zoals vastgesteld op 2 oktober 2018, inclusief:

 • 1. het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan wonen' met identificatienummer NL.IMRO.1959.AltBP024parpluwoon-VG02 van de gemeente Altena, zoals vastgesteld op 19 november 2019;
 • 2. het wijzigingsplan '1e fase Achter de Schans' met identificatienummer NL.IMRO.1959.WerWP0931efaseAds-VG01 van de gemeente Altena, zoals vastgesteld op 16 november 2021;
 • 3. het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan beleidsharmonisatie' met identificatienummer NL.IMRO.1959.AltBP081PpluBeleid-VG01 van de gemeente Altena, zoals vastgesteld op 27 september 2022.

Artikel 2 Schakelbepaling

2.1 Van toepassing verklaring

Op dit bestemmingsplan zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam', met dien verstande dat de verbeelding en regels worden herzien op de wijze zoals aangegeven in lid 2.2 en 2.3.

2.2 Herziening verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam' wordt gewijzigd in die zin dat de onderdelen die opgenomen zijn op de verbeelding van dit bestemmingsplan als vervanging gelden.

De verbeelding van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam', zoals die luidt voorafgaand aan het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan, blijft voor het overige ongewijzigd van toepassing.

2.3 Herziening regels

De regels van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam' worden gewijzigd in die zin dat de regels worden aangepast op de wijze zoals opgenomen in artikel 3 van dit bestemmingsplan.

De regels van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam' zoals die luiden voorafgaand aan het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan, blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Aanpassingen bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam'

De regels van het bestemmingsplan 'Uitbreiding Kern Werkendam' worden als volgt aangepast:

Artikel 1 Begrippen

 • Aan artikel 1 wordt het begrip 'geurgevoelig object' toegevoegd, luidende:

geurgevoelig object:

een geurgevoelig object als bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij, zoals deze luidde op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van het bestemmingsplan.

Artikel 3 Woongebied

 • In lid 3.2.1, sub c, wordt de zinsnede "het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 150" geschrapt en vervangen door de zinsnede "het aantal woningen mag niet meer bedragen dan 153". Voor het overige blijft lid 3.2.1, sub c, ongewijzigd van toepassing.

Artikel 8 Algemene aanduidingsregels

 • Aan artikel 8 wordt een lid 8.3 toegevoegd, luidende:

8.3 Milieuzone - geurzone


8.3.1 Omschrijving

De voor 'Milieuzone - geurzone' aangewezen gronden zijn, naast de andere voor die gronden aangegeven bestemming(en), mede bestemd voor het tegengaan van nieuwe geurgevoelige objecten.


8.3.2 Bouwregels

Op gronden ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - geurzone' mogen, in afwijking van het bepaalde bij de daar voorkomende bestemming(en), geen geurgevoelige objecten worden gebouwd.


8.3.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in ieder geval gerekend: het gebruik van gronden en bouwwerken als geurgevoelig object.


8.3.4 Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in sublid 8.3.2 en 8.3.3 indien:

 • a. de aanwezige geurhinderlijke inrichting(en) feitelijk gesaneerd is (zijn), dan wel uit nader onderzoek is gebleken dat de aanwezige geurhinderlijke inrichting(en) buiten werking is (zijn) gesteld, of;
 • b. uit nader onderzoek is gebleken dat de geurzone als gevolg van een wijziging in de geurhinderlijke inrichting(en) kleiner is geworden.


8.3.5 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen in die zin dat:

 • a. de aanduiding 'Milieuzone - geurzone' wordt verwijderd, indien de aanwezige geurhinderlijke inrichting(en) gesaneerd is (zijn), dan wel uit nader onderzoek is gebleken dat de aanwezige geurhinderlijke inrichting(en) buiten werking is (zijn) gesteld, of
 • b. de gebiedsaanduiding 'Milieuzone - geurzone' verkleind wordt, indien uit nader onderzoek is gebleken dat de geurzone als gevolg van een wijziging in de geurhinderlijke inrichting(en) kleiner is geworden.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Uitbreiding kern Werkendam: partiële herziening fase 1'.