direct naar inhoud van Toelichting
Plan: Hank: Geluidscontour Pontonnier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1959.HanBP143Pontonnier-VG01

Toelichting

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding en doel

Ten zuiden van de gemeentegrens tussen Altena (voormalige gemeente Werkendam) en Geertruidenberg - op de zuidoever van de Bergsche Maas - ligt het gezoneerde bedrijventerrein 'De Pontonnier'. Bij de actualisatie van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein bleek de geluidsproductie van de op dat moment aanwezige bedrijven hoger dan toegestaan op basis van de vastgestelde geluidszone uit 2002. Derhalve is er door de gemeente Geertruidenberg een geactualiseerd zonebeheerplan, met bijbehorende geluidverdeling, vastgesteld. In navolging van het geactualiseerde zonebeheerplan dient de geluidszone (50 dB-contour) van het gezoneerde bedrijventerrein juridisch-planologisch verankerd te worden.

De gewijzigde geluidszone ligt gedeeltelijk over het grondgebied van de gemeente Altena. Het voorliggende bestemmingsplan 'Hank: Geluidscontour Pontonnier' legt de gewijzigde geluidszone vast, voor zover gelegen binnen de gemeente Altena.

afbeelding "i_NL.IMRO.1959.HanBP143Pontonnier-VG01_0001.png"

Afbeelding 1.1. begrenzing van de geluidszone. De zwarte lijn geeft de gemeentegrens aan.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Bergsche Maas ten noorden van bedrijventerrein De Pontonnier. De begrenzing van het plangebied is bepaald aan de hand van de gewijzigde geluidszone (de 50 dB(A)-contour) van het bedrijventerrein De Pontonnier. Deze zone wordt in noordelijke richting begrensd door de grenswaarde van 50 dB(A) bij geluidgevoelige functies (zoals woningen).

afbeelding "i_NL.IMRO.1959.HanBP143Pontonnier-VG01_0002.jpg"

Afbeelding 1.2. globale ligging en begrenzing van het plangebied

1.3 Geldende bestemmingsplannen

Voor de gronden in het plangebied gelden de volgende bestemmingsplannen:

Ruimtelijk plan   Datum vastgesteld:  
Keizersveer 15 Hank (NL.IMRO.0870.04BP1128Keizersv15-VA01)   23 mei 2017  
Buitengebied
(NL.IMRO.0870.90BP1016Buitengeb-VA02)  
6 oktober 2016  
Buitengebied (NL.IMRO.0870000090BP0052BuWkd-)   8 juni 2007  

Met onderhavig bestemmingsplan worden delen van de verbeelding (plankaart), regels (voorschriften) en toelichting gedeeltelijk herzien.

1.4 Opzet van de toelichting

De toelichting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de geluidszone toegelicht en gemotiveerd. Daarna wordt in hoofdstuk 3 de juridische planopzet beschreven. Doel is een nadere onderbouwing te geven wat met het plan wordt beoogd en hoe de instrumenten regels en verbeelding hierbij worden gehanteerd. Tot slot komt in hoofdstuk 4 de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid aan bod.

Hoofdstuk 2 Beleidskader en milieuaspecten

2.1 Beleidskader

Een bestemmingsplan mag niet in strijd zijn met het ruimtelijk beleid op nationaal, provinciaal of gemeentelijk niveau. Daarom is er in de toelichting van elk bestemmingsplan een hoofdstuk opgenomen waarin het bepaalde in het bestemmingsplan getoetst wordt aan de geldende beleidskaders. Het onderhavige paraplubestemmingsplan heeft uitsluitend betrekking op het juridisch-planologisch verankeren van de geactualiseerde geluidszone (50 dB-contour) van het gezoneerde bedrijventerrein De Pontonnier.

Aangezien het primair een gemeentelijke aangelegenheid betreft (de gewijzigde geluidzone ligt gedeeltelijk over het grondgebied van de gemeente Altena), is het plan niet in strijd met het geldende beleid op rijks- en provinciaal niveau. Om deze redenen is een uitgebreide uiteenzetting en toetsing aan beleidskaders niet nodig.

2.2 Milieu- en omgevingsaspecten

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het verplicht om inzicht te bieden in de relevante milieu- en omgevingsaspecten bij het opstellen van een bestemmingsplan.

Het voorliggende paraplubestemmingsplan voorziet alleen in het vastleggen van de gewijzigde geluidszone, voor zover gelegen binnen de gemeente Altena. In het kader van dit bestemmingsplan is alleen het aspect geluid behandeld. Het plan heeft geen betrekking op de andere milieu- en omgevingsaspecten. Een uitgebreide toetsing aan die regelgeving is daarom niet nodig.

2.2.1 Geluid

Normstelling
Belangrijke basis voor de ruimtelijke afweging van het aspect geluid is de Wet geluidhinder (Wgh). Overeenkomstig de Wgh zijn (spoor-)wegen en industrieterreinen waar zich grote lawaaimakers kunnen vestigen voorzien van zones. Het gebied binnen deze zones geldt als akoestisch aandachtsgebied waar een toetsing uitgevoerd moet worden. Daarbij beperkt de Wgh zich tot een toetsing ter plaatse van zogenaamde geluidsgevoelige objecten. Dit zijn onder andere woningen, onderwijsgebouwen, gezondheidszorggebouwen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonboten.

Voor de geluidsgevoelige gebouwen en terreinen die binnen bepaalde afstanden (zones) van de verschillende geluidsbronnen liggen, schrijft de Wgh voor dat een aangewezen bevoegd gezag (meestal Burgemeester en Wethouders) (maatwerk)grenswaarden bepaalt. De terminologie die de wet hiervoor hanteert is: ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting. De getalsmatige invulling van deze grenswaarden voor nieuwe of bestaande geluidgevoelige bestemmingen verschillen per locatie en per geluidssoort. Naast grenswaarden op de gevels van de geluidsgevoelige gebouwen, zijn er in de Wgh ook grenswaarden gericht op de bescherming van het akoestische klimaat binnen de bestaande gebouwen.

De grenswaarden moeten bij de aanleg, dan wel wijzigingen van een (spoor)weg of industrieterrein in acht worden genomen. Dit geldt ook bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan of bij een projectbesluit wanneer de betreffende gronden/gebouwen voor een geluidgevoelige functie in een geluidszone zijn gelegen. Onder bepaalde voorwaarden is een hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde mogelijk (tot de maximaal toelaatbare geluidsbelasting). Hiervoor moet een “hogere waarde procedure” worden doorlopen door het college van burgemeester en wethouders. Een uitzondering waar toetsing aan de grenswaarden niet hoeft, is wanneer een geluidsgevoelig gebouw een zogenoemde 'dove' gevel heeft. Een 'dove gevel' is een bouwkundige constructie:

  • waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een bepaalde geluidwering;
  • waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte.

Bij ontheffing van de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting kan (in het kader van de omgevingsvergunning) een nader akoestisch onderzoek noodzakelijk zijn ten behoeve van het woon- en leefklimaat in de woning. De karakteristieke geluidwering van de gevel moet voor nieuwbouw zodanig zijn dat wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit, zijnde het verschil tussen de geluidsbelasting op de gevel en het gewenste binnenniveau met een minimum van 20 dB.

In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor bedrijventerreinen waar geluidzoneringsplichtige inrichtingen zijn gevestigd of zijn toegestaan (‘industrieterreinen’ conform de terminologie van de Wet geluidhinder), een geluidzone moet worden vastgesteld. De geluidzone is het gebied tussen de grens van het industrieterrein en de zonegrens.

Doorvertaling bestemmingsplan
Bij de actualisatie van het bestemmingsplan De Pontonnier in 2013 is gebleken dat de geluidsproductie van de op dat moment aanwezige bedrijven op het gezoneerde bedrijventerrein hoger was, dan is toegestaan op basis van de vastgestelde geluidszone uit 2002. Er zijn op dit moment daarom geen mogelijkheden voor uitbreiding van de activiteiten op het bedrijventerrein, terwijl dit op beperkte schaal wel gewenst is.

Op het gezoneerde deel van het bedrijventerrein zijn drie bedrijven aanwezig:

  • Altena Jachtbouw;
  • Stone Base BV (zoutopslag wegenzout);
  • ASTO BV (nieuwbouw en afbouw van binnenvaartschepen).

Stone Base bv en Asto bv zijn vanwege hun bedrijfsactiviteiten geluidzoneringsplichtige inrichtingen (grote lawaaimakers). Altena Jachtbouw is geen geluidzoneringsplichtige inrichting. Dit bedrijf valt onder het activiteitenbesluit. Voor het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten kan volstaan worden met een melding.

De gemeente Geertruidenberg heeft inmiddels de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein 'De Pontonnier' herzien en geactualiseerd in een nieuw zonebeheerplan, zie Bijlage 1.

De zonegrens (50 dB(A)- contour) van het gezoneerde industrieterrein is in dit bestemmingsplan vastgelegd met de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrieterrein De Pontonnier'. Het zonebeheerplan is als bijlage aan de toelichting toegevoegd. De geluidszone is ten opzichte van het geldende bestemmingsplan beperkt vergroot. Op navolgende afbeelding is de actuele 50 dB(A)-contour weergegeven. De contour is grotendeels over het water gelegen. In de bestaande situatie zijn er geen geluidgevoelige functies (woningen) binnen de geluidzone gelegen. Ook zijn er geen toekomstige geluidgevoelige functies toegelaten op grond van de ter plaatse vigerende bestemmingsplannen. Zodoende mogen in het gedeelte van de geluidszone, dat over het grondgebied van de gemeente Altena ligt, geen geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, daarom ontstaan geen negatieve gevolgen als gevolg van deze planologische mutatie.

De gronden binnen de geluidscontour, ten noorden van het water, hebben een natuur-, verkeers-, bedrijfs- of agrarische bestemming. Op grond van de natuur- en verkeersbestemming is de realisatie van (geluidsgevoelige) gebouwen niet toegestaan. Ter plaatse van de bedrijfsbestemmingen zijn een meetstation voor waterkwaliteit en een metaalconstructiebedrijf toegestaan. Deze bedrijven zijn geen geluidsgevoelige functies. De bij het metaalconstructiebedrijf toegestane bedrijfswoning wel, maar deze is uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' toegestaan en deze aanduiding is buiten de geluidscontour gelegen. Ook de agrarische bestemming vormt geen belemmering, omdat de bestaande bedrijfswoning buiten de geluidszone is gelegen. Zodoende geldt dat voor de percelen en gebruikers op het gemeentelijk grondgebied geen bouw- gebruik- en beheerbeperkingen ontstaan als gevolg van deze planologische wijziging.

afbeelding "i_NL.IMRO.1959.HanBP143Pontonnier-VG01_0003.jpg"

Afbeelding 5.1: begrenzing geluidgezoneerde bedrijventerrein De Pontonnier (paars gearceerd) en de nieuwe geluidzone (oranje lijn).

Hoofdstuk 3 Juridische aspecten

3.1 Algemeen

Het paraplubestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen regels. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de regels.

In deze paragraaf worden de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd dienen te worden, uiteengezet.

3.2 Verbeelding

De plangrens van dit paraplubestemmingsplan is gelijk aan de begrenzing van de ter plaatse van het grondgebied van de gemeente Altena gelegen geluidszone van bedrijventerrein De Pontonnier. Zoals deze in het geactualiseerde zonebeheerplan van de gemeente Geertruidenberg is bepaald.

Op de verbeelding is binnen de plangrens uitsluitend de aanduiding ‘geluidzone - industrieterrein De Pontonnier’ opgenomen. Er zijn geen bestemmingen of andere aanduidingen op de verbeelding aangegeven.

De verbeelding van de onderliggende geldende bestemmingsplannen wordt gewijzigd in die zin dat de genoemde aanduiding daaraan worden toegevoegd. De verbeelding van deze onderliggende plannen blijft voor het overige ongewijzigd van kracht.

3.3 Regels

3.3.1 Inleidende regels

Begrippen
In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

Van toepassing verklaring
In artikel 2 is bepaald dat de regels in dit bestemmingsplan een aanvulling vormen op de regels/voorschriften van de thans vigerende bestemmingsplannen. De regels/voorschriften uit de voornoemde plannen blijven dan ook ongewijzigd.

3.3.2 Algemene regels

Anti-dubbeltelregel
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het overgebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Algemene aanduidingsregels
De geluidzone (50 dB-contour) van bedrijventerrein De Pontonnier is voorzien van de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrieterrein De Pontonnier'. Binnen deze zone zijn geen nieuwe geluidgevoelige objecten toegestaan.

3.3.3 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht
Bouwwerken die op het moment van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaan (of waarvoor een bouwvergunning is aangevraagd) mogen blijven bestaan, ook al is er strijd met de bouwregels. De overgangsbepaling houdt niet in dat het bestaand, illegaal opgerichte, bouwwerk legaal wordt, noch brengt het met zich mee dat voor een dergelijk bouwwerk alsnog een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend. Burgemeester en wethouders kunnen in beginsel dus nog gewoon gebruik maken van hun handhavingsbevoegdheid. Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan, mag eveneens worden voortgezet.

Slotregel
Dit artikel geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald.

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

In dit hoofdstuk wordt de haalbaarheid van dit bestemmingsplan aangetoond. Een bestemmingsplan moet zowel in economisch als in maatschappelijk opzicht haalbaar zijn. Er wordt daarom een korte financiële toelichting gegeven en daarnaast worden de doorlopen procedures weergegeven.

4.1 Economische uitvoerbaarheid

De Wet ruimtelijke ordening verplicht gemeenten voor bouwplannen een exploitatieplan vast te stellen of het kostenverhaal anderszins te verzekeren. Het vastleggen van het zonebeheerplan inclusief geluidverdeling in de vorm van een gewijzigde geluidzone, is geen bouwplan zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. Het opstellen van een exploitatieplan is dan ook niet vereist.

Voor de uitvoering van het plan zijn voor de gemeente geen bijzondere kosten aanwezig. De plankosten worden gedragen door de gemeente Geertruidenberg. Mede op grond hiervan wordt het plan financieel uitvoerbaar geacht.

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

4.2.1 Overleg

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) staat dat de gemeente bij de voorbereiding van een ruimtelijke ontwikkeling overleg moet plegen met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.

4.2.2 Inspraak

Het voorliggende bestemmingsplan regelt de beperkte uitbreiding van de geluidzone industrielawaai van bedrijventerrein De Pontonnier. Binnen de nieuwe geluidcontour liggen geen geluidgevoelige objecten. Omdat het een planologische wijziging van ondergeschikte aard is, wordt ervoor gekozen om geen inspraakprocedure te voeren en direct het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

4.2.3 Zienswijzen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 3 februari 2023 tot en met 16 maart 2023. Er zijn binnen deze periode geen zienswijzen ontvangen.