Type plan: wijzigingsplan
Naam van het plan: Buitengebied Dussen: Diebracht 1
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.1959.DusWP149Diebracht1-VG01

Regels

1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

De begripsbepalingen zoals opgenomen in artikel 1 van het bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam op 16 november 2016, en het "Paraplubestemmingsplan archeologie",  vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Altena op 7 februari 2023, zijn van overeenkomstige toepassing op dit plan, met dien verstande dat in deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan

het wijzigingsplan "Buitengebied Dussen: Diebracht 1" met identificatienummer NL.IMRO.1959.DusWP149Diebracht1-VG01 van de gemeente Altena;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaald planobjecten met de bijbehorende regels;

Artikel 2 Wijze van meten

De bepalingen zoals opgenomen in artikel 2 van het bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam op 16 november 2016, zijn van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

De bepalingen zoals opgenomen in artikel 3 van het bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam op 16 november 2016, zijn van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

Artikel 4 Waarde - Archeologie 3a

De bepalingen zoals opgenomen in artikel 5 van het "Paraplubestemmingsplan Archeologie", vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Altena op 7 februari 2023, zijn van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

Artikel 5 Waarde - Archeologie 4a

De bepalingen zoals opgenomen in artikel 7 van het "Paraplubestemmingsplan Archeologie", vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Altena op 7 februari 2023, zijn van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

3 Algemene regels

De bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 3 (artikel 29 tot en met 34) van het bestemmingsplan "Buitengebied", vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam op 16 november 2016, zijn van overeenkomstige toepassing op dit bestemmingsplan.

4 Overgangs- en slotregels

Artikel 6 Overgangsrecht

6.1 Overgangsrecht bouwwerken

 1. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag mits, deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 2. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%;
 3. het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.2 Overgangsrecht gebruik

 1. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 2. het is verboden het met het bestemmingplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 3. indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkintreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 4. het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 7 Slotregel

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het wijzigingsplan "Buitengebied Dussen: Diebracht 1"'.