direct naar inhoud van Regels
Plan: Kern Babyloniënbroek: Broeksestraat reparatieherziening
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1959.BabBP134BBrep-VG01

Regels

Hoofdstuk 1 INLEIDENDE REGELS

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Kern Babyloniënbroek: Broeksestraat reparatieherziening' met identificatienummer NL.IMRO.1959.BabBP134BBrep-VG01 van de gemeente Altena.

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.

1.3 bestemmingsplan 'Babyloniënbroek'

het bestemmingsplan 'Babyloniënbroek' met identificatienummer NL.IMRO.0738.BP1000-GV01 van de voormalige gemeente Aalburg, zoals vastgesteld op 13 december 2013, inclusief:

 • 1. het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan wonen' met identificatienummer NL.IMRO.1959.AltBP024parpluwoon-VG02 van de gemeente Altena, zoals vastgesteld op 19 november 2019;
 • 2. het bestemmingsplan 'Paraplubestemmingsplan beleidsharmonisatie' met identificatienummer NL.IMRO.1959.AltBP081PpluBeleid-VG01 van de gemeente Altena, zoals vastgesteld op 27 september 2022.
1.4 bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen'

het bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen' met identificatienummer NL.IMRO.0738.SP0002-GV01 van de voormalige gemeente Aalburg, zoals vastgesteld op 31 oktober 2017.

Artikel 2 Schakelbepaling

2.1 Van toepassing verklaring

Op dit bestemmingsplan zijn van toepassing de regels en verbeelding welke deel uitmaken van het bestemmingsplan 'Babyloniënbroek' en het bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen', met dien verstande dat:

2.2 Herziening verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan 'Babyloniënbroek' en het bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen' wordt gewijzigd in die zin dat de onderdelen die opgenomen zijn op de verbeelding van dit bestemmingsplan als vervanging gelden.

De verbeelding van het bestemmingsplan 'Babyloniënbroek' en het bestemmingsplan 'Dubbelbestemmingen en Gebiedsaanduidingen', zoals die luidt voorafgaand aan het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan, blijft voor het overige ongewijzigd van toepassing.

2.3 Herziening regels

De regels van het bestemmingsplan bestemmingsplan 'Babyloniënbroek' worden gewijzigd in die zin dat de regels worden aangepast op de wijze zoals opgenomen in artikel 3 van dit bestemmingsplan.

De regels van het bestemmingsplan 'Babyloniënbroek' zoals die luiden voorafgaand aan het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan, blijven voor het overige ongewijzigd van toepassing.

Hoofdstuk 2 BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3 Aanpassingen bestemmingsplan 'Babyloniënbroek'

Artikel 9 Wonen

 • aan lid 9.1, sub a, wordt de volgende zinsnede toegevoegd:
  tenzij ter plaatse de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is opgenomen, in welk geval het aantal woningen niet meer mag bedragen dan het aangegeven aantal.

Hoofdstuk 3 ALGEMENE REGELS

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Hoofdstuk 4 OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 5 Overgangsrecht

5.1 Overgangsrecht bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 10%.
 • c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
5.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 6 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Kern Babyloniënbroek: Broeksestraat reparatieherziening'.