direct naar inhoud van 4.6 Water
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

4.6 Water

4.6.1 Algemeen

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan en is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Uitgangspunt bij de watertoets is het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen voor het watersysteem door ruimtelijke plannen en besluiten. Het plangebied valt binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. Het beleid van het waterschap en het Waterplan van de gemeente en het waterschap is vastgelegd in het Waterbeheerplan 2010-2015 (zie paragraaf 3.4.3). Dit plan omvat alle watertaken van het waterschap: waterkwantiteit, waterkwaliteit, waterkering en waterketen. Het plan bouwt voort op bestaand beleid, waaronder het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water.

Het waterschap zorgt voor het beheer van de waterkwaliteit, de vaarwegen, primaire en secundaire waterkeringen en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het kader van duurzaam waterbeheer hanteert het waterschap de uitgangspunten 'vasthouden-bergen en afvoeren' en 'schoonhouden, scheiden en zuiveren'. Uitgangspunt is dat schoon hemelwater niet thuishoort in het riool, maar moet worden afgekoppeld. De waterveiligheid, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit mogen door de plannen niet achteruitgaan. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de negatieve gevolgen te worden gecompenseerd.

4.6.2 Waterkering

Het Waterschap maakt onderscheid in twee typen waterkeringen: primaire waterkeringen en regionale waterkeringen. Uit de digitale watertoets van 10 januari 2012 blijkt dat er geen primaire of regionale waterkeringen in het plangebied liggen.

4.6.3 Watergangen

De watergangen die van belang zijn voor de afvoer en berging van water zijn bestemd als 'Water'. Dit zijn de watergangen die in beheer zijn bij het Waterschap en die conform de legger van het Waterschap zijn aangemerkt als 'A-watergang'. Hierdoor is het behoud van deze watergangen gegarandeerd. Kleinere watergangen die geen status als 'A-watergang' hebben of niet beeldbepalend zijn, zijn niet in de waterbestemming opgenomen, maar zijn opgenomen in de aangrenzende bestemming, zoals 'Wonen' of 'Agrarisch'.

Langs de 'A-watergangen' is de aanduiding 'vrijwaringszone - watergang' opgenomen. Deze aanduiding heeft een breedte van 5 meter. Ter plaatse van deze aanduiding gelden, conform de wens van het Waterschap, een bouwverbod (met afwijkingsmogelijkheid) en een omgevingsvergunningenstelsel. Voor B- en C-watergangen is het opnemen van een vrijwaringszone niet noodzakelijk.