direct naar inhoud van 4.2 Geluid
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

4.2 Geluid

Bij het opstellen van een bestemmingsplan moet inzichtelijk worden gemaakt welke geluidsbronnen in het plangebied aanwezig zijn en wat de geluidsbelasting is voor woningen en andere geluidgevoelige gebouwen. Op basis van de Wet geluidhinder zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening mee moet worden gehouden:

  • wegverkeerslawaai;
  • spoorweglawaai en
  • industrielawaai.

In het onderstaande wordt aangegeven met welke aspecten al dan niet rekening moet worden gehouden bij onderhavig conserverend bestemmingsplan.

4.2.1 Spoorweglawaai

In de gemeente Werkendam bevinden zich geen spoorlijnen. Het aspect spoorweglawaai hoeft derhalve niet nader onderzocht te worden en vormt geen belemmering voor het bestemmingsplan.

4.2.2 Wegverkeerslawaai

De Wet geluidhinder bepaalt dat langs wegen geluidszones bevinden, met uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en of de weg moet worden aangemerkt als stedelijk of buitenstedelijke weg. In het plangebied zijn naast 30 km/h-wegen, 50 km/h en 80 km/h wegen aanwezig. Bij nieuwe ontwikkelingen die nabij 50 km/h en 80 km/h zijn gelegen is de Wet geluidhinder van toepassing. Omdat onderhavig bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt is op voorhand geen akoestisch onderzoek noodzakelijk.

4.2.3 Industrielawaai

Niet alle industrieterreinen zijn een industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. Pas als daarop inrichtingen zijn toegestaan die als 'grote lawaaimaker' worden aangemerkt als bedoeld in artikel 2.1, lid 3 juncto Bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor) is daarvan sprake. In het plangebied zijn geen inrichtingen toegestaan (grote lawaaimakers) die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Dit aspect vormt derhalve geen belemmering voor het bestemmingsplan.