direct naar inhoud van Artikel 10 Groen
Plan: Kern Dussen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0870.05BP1062kernDUSSEN-VA01

Artikel 10 Groen

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, zoals plantsoenen, bermen en overige beplantingen;
 • b. de bescherming, instandhouding en ontwikkeling van ecologische waarden, ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarde';
 • c. een 'jongerenontmoetingsplaats', uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'jongerenontmoetingsplaats';

  alsmede voor:
 • d. extensief (dag)recreatief medegebruik;

  een en ander met de daarbij behorende:
 • e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, zoals (berm)sloten, greppels, watergangen, bruggen en duikers;
 • f. verkeers- en verblijfsvoorzieningen, waaronder begrepen in- en uitritten, fiets- en wandelpaden en dergelijke;
 • g. voorzieningen van openbaar nut, waaronder begrepen straatmeubilair, kunstwerken, speeltoestellen en dergelijke;
 • h. nutsvoorzieningen, waaronder begrepen leidingen en bijbehorende voorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'ecologische waarde' mag niet worden gebouwd.
10.2.2 Gebouwen

Op deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

10.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m, behoudens:
  • 1. speeltoestellen, kunstwerken en bewegwijzering, waarvan de hoogte niet meer dan 5 m mag bedragen;
  • 2. licht- en andere masten, waarvan de hoogte niet meer dan 6 m mag bedragen.

10.3 Afwijken van de bouwregels
10.3.1 Afwijken voor gebouwen van beheer en onderhoud

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 10.2.2, voor het bouwen van gebouwen voor beheer en onderhoud van de in lid 10.1 genoemde gronden, mits de oppervlakte per gebouw niet meer dan 50 m² bedraagt.