direct naar inhoud van Artikel 8 Waterstaat - Waterstaatkundige functie
Plan: Wonen en Sport - Almkerk West 1e wijziging
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.ALMKWP201101-VSG1

Artikel 8 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' aangewezen gronden zijn , behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:

  • a. behoud en bescherming van de watergang;
  • b. taluds, oevers en onderhoudsstroken.
8.2 Bouwregels

Op de als 'Waterstaat - Waterstaatkundige functie' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van de bestemming zoals bedoeld in lid 8.1 worden gebouwd. Voor de bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt dat de maximale hoogte niet meer dan 3 meter mag bedragen.

8.3 Afwijken van de bouwregels

Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2, voor de bouw van bouwwerken voor zover deze zijn toegestaan binnen de andere daar voorkomende bestemming(en), mits:

  • a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterstaatsbelangen;
  • b. vooraf schriftelijk advies is ontvangen van de beheerder van de waterloop.