direct naar inhoud van Artikel 7 Waarde - Ecologie
Plan: Wonen en Sport - Almkerk West 1e wijziging
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0874.ALMKWP201101-VSG1

Artikel 7 Waarde - Ecologie

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor ontwikkeling en instandhouding van landschaps- en natuurwaarden in en langs watergangen, sloten en andere waterpartijen, zodanig dat voor flora en fauna verbindingen ontstaan tussen natuur- en of natuurontwikkelingsgebieden.

7.2 Bouwregels

Op de als 'Waarde - Ecologie' bestemde gronden is het niet toegestaan te bouwen.

7.3 Afwijken van de bouwregels
7.3.1 Afwijken

Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2, voor de bouw van bouwwerken met een bouwhoogte van maximaal 2 meter, indien en voorzover deze zijn toegestaan voor de in lid 1 bedoelde, eveneens voor deze gronden aangegeven, andere daar voorkomende bestemming(en).

7.3.2 Voorwaarde afwijken

Bij het verlenen van omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.3.1 wordt eerst overgegaan, indien hiervoor de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij het betreffende bevoegd gezag (Provincie).

7.4 Specifieke gebruiksregels

Op de voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden is verkeer te water niet toegestaan.

7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.1 Afwijken

Bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.4, voor het toestaan van verkeer te water.

7.5.2 Voorwaarde afwijken

Bij het verlenen van omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.5.1 wordt eerst overgegaan, indien hiervoor de functies en waarden die in het plan aan de desbetreffende en aan de omliggende gronden zijn toegekend, niet blijvend onevenredig worden geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij het betreffende bevoegd gezag (Provincie).