Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Bij de voorbereiding van een (voor)ontwerp bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 Wro sub c overleg te worden gevoerd als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro. Op basis van het eerste lid van dit artikel wordt overleg gevoerd met waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. Voor wat kleinere plannen kan, in overleg, afgezien worden van dit overleg.
 
Een ontwerpbestemmingsplan dient conform afdeling 3.4 Awb gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Hierbij is er de mogelijkheid voor een ieder om zienswijzen in te dienen op het plan Na vaststelling door de Raad wordt het vaststellingsbesluit bekend gemaakt. Het bestemmingsplan ligt na bekendmaking 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn is er de mogelijkheid beroep in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Het bestemmingsplan treedt vervolgens daags na afloop van de tervisielegging in werking als er geen beroep is ingesteld. Is er wel beroep ingesteld dan treedt het bestemmingsplan ook in werking, tenzij naast het indienen van een beroepschrift ook om een voorlopige voorziening is gevraagd. De schorsing van de inwerkingtreding eindigt indien de voorlopige voorziening wordt afgewezen. De procedure eindigt met het besluit van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

5.2.1 Verslag artikel 3.1.1 Bro overleg

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro hebben de provincie en het waterschap Rivierenland op het plan gereageerd. De vooroverlegreactie en beantwoording door de gemeente zijn in de nota van inspraak en vooroverleg opgenomen, zie bijlage 1. De nota is als bijlage opgenomen in het bestemmingsplan.

5.2.2 Verslag inspraak

Het voorontwerp van het bestemmingsplan Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b Albert Heijn heeft van dinsdag 8 juli 2011 tot en met vrijdag 19 augustus 2011 ter inzage gelegen in het kader van inspraak om een ieder in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op het plan. Er is één inspraakreactie op het plan ingekomen. De inspraakreactie en beantwoording van de gemeente is in de nota van inspraak en vooroverleg opgenomen. De nota is als bijlage opgenomen in het bestemmingsplan.

5.2.3 Verslag zienswijzen

Het ontwerp van het bestemmingsplan Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b Albert Heijn heeft van dinsdag 6 december 2011 tot en met maandag 16 januari 2012 ter inzage gelegen om een ieder in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op het plan. Gedurende de terinzagelegging is één zienswijze op het plan ingediend. Deze zienswijze is echter later weer ingetrokken.