Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

4.9 Archeologie

In 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke (toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar mogelijke waarden nodig zijn zodat waar nodig die waarden veiliggesteld kunnen worden en/of het initiatief aangepast kan worden.
 
De provincie Noord-Brabant beschikt over een Cultuurhistorische Waardenkaart. Een uitsnede van deze kaart is op de volgende afbeelding weergegeven.
 
 
Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart 2010 Noord-Brabant (plangebied nabij pijl)
 
Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart van Noord-Brabant is onderhavig plangebied gelegen in een gebied met een lage indicatieve archeologische waarde. Dit wil zeggen dat er een geringe kans op het aantreffen van archeologische waarden is. Echter, op de CHW is te zien dat het plangebied grenst aan de historische kern van Almkerk wat een hoge archeologische verwachting voor het oostelijk deel van het plangebied geeft. De CHW is echter een zeer grofmazige kaart die niet toepasbaar is op perceelsniveau zoals voor voorliggend plan. De gemeente Woudrichem heeft daarom een gemeentedekkende archeologische waarden- en verwachtingskaart (Archeologiekaart) op laten stellen waarbij dit wel mogelijk is. Op deze kaart is eveneens te zien dat het plangebied deels binnen de historische kern van Almkerk valt en dat het in de randzone valt van de stroomgordel van Almkerk waar een oeverwal in de ondergrond aanwezig kan zijn. Oerwallen waren de meest geliefde plaatsen om te wonen in vroeger tijden. Op de oeverwal kunnen resten uit de IJzertijd aangetroffen worden. Het plangebied kent dus zowel een archeologische verwachting (oeverwal) als archeologische waarden (historische kern), lila: oeverwal, oranje: historische kern.
 
uitsnede Archeologiekaart gemeente Woudrichem (plangebied in rood kader)
 
Omdat de gemeente Woudrichem nog geen Erfgoedbeleid heeft, is de vrijstellingsgrens voor archeologisch onderzoek, zoals is opgenomen in de Monumentenwet 1988 en vigerend is geworden met de WAMz 2007, van toepassing. Een bodemingreep met een oppervlakte groter dan 100 m2 is daarmee onderzoeksplichtig en dat geldt voor voorliggend plan, er wordt nl. circa 278 m2 toegevoegd. Er dient derhalve een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden voorafgaand aan of gelijktijdig met de civieltechnische werkzaamheden.
 
Conclusie
Volgens de Archeologiekaart van de gemeente Woudrichem is het plangebied ten delen gelegen in historische kern en ten delen op een oeverwal. Gezien de geringe omvang van het plan, hoeft er niet vooraf een archeologische onderzoek te worden gedaan, maar zal tijdens de civieltechnische werkzaamheden archeologische begeleiding plaats vinden. Om de bescherming van archeologische waarden te verankeren is een dubbelbestemming Waarde Archeologie opgenomen in het bestemmingsplan.