Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

4.4 Geluid

Wet geluidhinder
De mate waarin het geluid het woonmilieu mag belasten, is onder andere geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). De kern van de wet is dat geluidsgevoelige objecten worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving. In de Wgh worden de volgende objecten beschermd (artikel 1 Wgh):
 • woningen;
 • geluidsgevoelige terreinen (terreinen die behoren bij andere gezondheidszorggebouwen dan categorale en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonwagenstandplaatsen);
 • andere geluidsgevoelige gebouwen, waaronder onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan ziekenhuizen en verpleeghuizen die zijn aangegeven in artikel 1.2 van het Besluit geluidhinder (Bgh):
  • verzorgingstehuizen;
  • psychiatrische inrichtingen;
  • medisch centra;
  • poliklinieken;
  • medische kleuterdagverblijven.
Het beschermen van deze geluidsgevoelige objecten gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder worden geregeld zijn: industrielawaai, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai. In onderhavig geval speelt alleen het wegverkeerslawaai een rol. Verder gaat de wet Geluidhinder onder meer ook in op geluidwerende voorzieningen en geluidbelastingkaarten en actieplannen.
 
Voor onderhavig bestemmingsplan is voor geluidhinder dat wordt veroorzaakt door wegverkeer artikel 82 van de Wgh van belang. Dit artikel bepaalt dat in principe de geluidsbelasting op woningen binnen een zone, de 48 dB niet mag overschrijden. Indien nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen, met uitzondering van 30 km wegen, op een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s).
 
Activiteitenbesluit
In onderhavig bestemmingsplan is echter niet alleen wegverkeerlawaai van toepassing, ook het Activiteitenbesluit is van belang. Het Activiteitenbesluit is in januari 2008 van kracht geworden. Het houdt een vereenvoudiging in van allerlei milieuregels. Hierdoor is de manier waarop gemeenten de Wet milieubeheer moeten uitvoeren ingrijpend veranderd. Met het Activiteitenbesluit is het algemene uitgangspunt van een vergunningplicht uit de Wet milieubeheer losgelaten. Hiervoor in de plaats is een stelsel van algemene regels met een meldingsplicht gekomen en een beperkte lijst met situaties waarin wel een vergunningplicht geldt. Voor situaties waarin de milieubelasting heel laag is, is de meldplicht zelfs vervallen.
In het activiteitenbesluit zijn voor diverse activiteiten voorschriften opgenomen waar een ieder zich aan moet houden. Activiteiten met een beperkte omvang en daarmee een beperkte milieubelasting zijn zogenaamde type A-inrichtingen die zich niet hoeven te melden maar zich wel aan de voorschriften moeten houden. Type B-inrichtingen moeten zich wel melden en aan de voorschriften houden. Type C-inrichtingen zijn vergunningplichtige inrichtingen die voorschriften opgelegd krijgen maar zich voor wat betreft activiteiten waarop het Activiteitenbesluit van toepassing is, zich aan het besluit moeten houden.
 
Het Activiteitenbesluit is voor onderhavig plan van toepassing op stationaire bronnen en laden en lossen tussen 19.00 en 7.00h. Het laden en lossen in de nachtelijke uren kan namelijk tot overlast leiden en is daarom in het Activiteitenbesluit gereguleerd middels geluidsvoorschriften. Tussen 7.00 en 19.00h tellen activiteiten met betrekking tot laden en lossen niet mee in de geluidsuitstraling van een inrichting. Omdat winkels veelal voor 7.00h bevoorraadt worden is dit een veel voorkomend probleem. Voor het laden en lossen zijn dan ook al fluistertrucks gemaakt om de overlast te beperken. Daarnaast zal er maar één voertuig voor 7.00h komen laden/lossen.
 
Conclusie
Onderhavig plangebied is gelegen binnen de zone van een 30 km weg. Onderzoek naar wegverkeerslawaai is derhalve niet noodzakelijk. Wel is een akoestisch onderzoek, zie bijlage 1, verricht naar de te verwachten geluidsuitstraling als gevolg van de uitbreiding van de Albert Heijn. In het onderzoek is de geluidsuitstraling van de inrichting in de huidige omvang en toekomstige omvang berekend. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de nieuwe situatie in het langetijdsgemiddelde beoordelingsniveau een verbetering betekent.
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de nieuwe situatie een positieve invloed heeft op het huidige akoestisch klimaat in de omgeving van de supermarkt. Als gevolg van het inpandig lossen zal sprake zijn van een reductie van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de meest nabij de losruimte gelegen woningen aan de Mr. L.A. Donkerstraat. Met betrekking tot het maximaal geluidniveau is in de huidige situatie sprake van een overschrijding van de richtwaarde voor de dagperiode van 70 dB(A) ter plaatse van de woning Voorstraat 5. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het manoeuvreren van de vrachtwagens tijdens de laad/loshandelingen en komt reeds in de bestaande situatie voor. De nieuwe ruimtelijke ontwikkeling brengt hier geen verandering in. Daarnaast kan nog opgemerkt worden dat deze handelingen in het Activiteitenbesluit zijn vrijgesteld van een beoordeling aan de gestelde geluidvoorschriften.