Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

4.10 Verkeer en parkeren

Het plan omvat een beperkte uitbreiding van het winkelareaal van de Albert Heijn en de drogist en een extra entree voor de slijterij in het plangebied. Het aantal vervoersbewegingen neemt daardoor zeer beperkt toe ten opzichte van het bestaand aantal vervoersbewegingen door de Voorstraat. De toename is dermate beperkt dat de verkeersstructuur nabij het plangebied volstaat om de toename op een goede en verkeersveilige manier te kunnen blijven afwikkelen. 
 
In de toekomstige situatie moeten er voldoende parkeerplekken ten behoeve van de uitbreidingen aanwezig zijn. Om te bepalen of dit het geval is, is gekeken naar de parkeernorm voor supermarkten, afkomstig van het CROW. Deze norm bedraagt 3,5 - 4,5 parkeerplaats per 100 m2 b.v.o., uitgaande van een weinig stedelijk gebied. In de gemeente Woudrichem wordt het maximum gehanteerd als uitgangspunt om de parkeerbehoefte te berekenen.
 
 
Inrichtingsplan parkeren centrum Almkerk
 
Met de uitbreidingen van de drie winkels is er sprake van een toename van circa 473 m2 b.v.o. Op basis van de parkeernorm van het CROW moeten er dus 21,28 extra parkeerplekken gerealiseerd worden. De gemeente Woudrichem heeft recent in samenwerking met verschillende ondernemers de parkeersituatie in het centrum van Almkerk gewijzigd. Op basis van bovenstaand inrichtingsplan zijn ruim 34 parkeervakken extra gerealiseerd ten opzichte van de bestaande situatie. Vooruitlopend op onderhavige planontwikkeling heeft Albert Heijn 28 parkeerplaatsen bekostigd.
 
Voorts is als onderdeel van de planvorming het laden en lossen van de winkels inpandig opgelost. Deze oplossing heeft vooral een positief effect op het lawaai van het laden en lossen voor de omgeving. Ten aanzien van de verkeersafwikkeling is het effect beperkt. Het plan is zodanig uitgewerkt dat de draaicirkel van de vrachtwagen goed ingepast blijft. Door de nieuwe inpandige laad- en lostoegang ontstaat er een duidelijk beeld over de functie van de plek aan de westzijde van het pand. Dit duidelijke beeld komt de verkeersveiligheid ten goede.
 
Conclusie
Door het toevoegen van ca 34 parkeervakken aan het centrum van Almkerk, waarvan 22 nodig zijn ten
behoeve van de uitbreiding van de Albert Heijn, wordt voldaan aan de parkeernorm. In totaal financiert de
Albert Heijn
28
van de
34
parkeerplaatsen uit het plan. Het aspect parkeren vormt derhalve geen
belemmering voor de uitbreidingen.