Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

3.3 Gemeentelijk beleid

3.3.1 Geldend bestemmingsplan

Het geldend bestemmingsplan voor onderhavig plangebied is het bestemmingsplan ‘Kom Almkerk’. Dit bestemmingsplan is op 3 november 2008 vastgesteld door de gemeenteraad van Woudrichem en op 14 juli 2009 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.
Voor de gronden waarop de uitbreiding van de supermarkt plaatsvindt, geldt volgens de geldende bestemmingsplankaart de bestemming ‘Wonen 1’. Voor de gronden waarop de uitbreiding van de slijterij en de drogist plaatsvindt geldt de bestemming ‘Gemengd’. De volgende afbeelding toont een uitsnede van de geldende bestemmingsplankaart.
 
Uitsnede geldende bestemmingsplankaart
 
Conclusie
De uitbreiding van de supermarkt, de slijterij en de drogist is in strijd met het geldende bestemmingsplan. De uitbreiding van de supermarkt vindt plaats in een gebied met de bestemming 'Wonen 1'. Een supermarkt is in strijd met deze bestemming. De uitbreiding van de slijterij en de drogist vindt plaats binnen de bestemming 'Gemengd'. Binnen deze bestemming is detailhandel toegestaan. De uitbreiding vindt echter plaats buiten het, op de plankaart aangegeven, bouwvlak.
Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient een planologische procedure doorlopen te worden. In dit kader wordt voorliggend bestemmingsplan opgesteld.

3.3.2 Waterplan Woudrichem

Waterplan Woudrichem
De gemeente Woudrichem en het Waterschap Rivierenland hebben gezamenlijk een gemeentelijk waterplan voor Woudrichem opgesteld. Het Waterplan Woudrichem heeft als doel om het waterbeleid binnen de gemeente en tussen de waterpartners (gemeente, waterschap, provincie, Brabant Water) op elkaar af te stemmen. Het waterplan bevat de gezamenlijke visie van de waterpartners op het gewenste waterbeheer binnen de kernen van de gemeente en het landelijk gebied. Daarnaast is in het waterplan een pakket aan maatregelen opgenomen dat het waterbeheer in Woudrichem moet verbeteren.
Het waterplan is een integraal plan. De uitdrukking ‘integraal’ heeft hierbij twee betekenissen. Als eerste: een samenhangend beleid op het gebied van oppervlaktewater, grondwater en riolering, zowel wat betreft waterkwantiteit als –kwaliteit. En ten tweede: afgestemd op de andere bij het water betrokken beleidsvelden en/of functies, zoals (natte) natuur, ruimtelijke ordening recreatie en leefomgeving.
Het waterplan is opgesteld voor de periode van 2010-2015 (met een doorkijk naar 2027) en is opgebouwd rondom de volgende thema’s:
  • water ten overvloede of waterschaarste;
  • helder en natuurlijk water;
  • water in de ruimtelijke ordening;
  • riolering en het afkoppelen van hemelwater;
  • beheer en onderhoud;
  • recreëren en beleven van water;
  • communicatie en educatie als dragers voor water.
Conclusie
Onderhavig plan betreft een beperkte uitbreiding van bestaande bebouwing. De relatie met de doelstellingen uit het waterplan zijn daarmee beperkt. In paragraaf 4.8 zijn de praktische gevolgen van de uitbreiding opgenomen en nader toegelicht, waaronder de watertoets.

3.3.3 Detailhandelsvisie Land van Heusden en Altena

Door de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem is gezamenlijk een detailhandelsvisie opgesteld. Door de grillige gemeentegrenzen, het grote aanbod van winkels in bepaalde branches en de kleine afstand tussen de kernen, is samenwerking noodzakelijk. De visie is 21 juni 2011 vastgesteld in de gemeente Woudrichem.
 
Het hoofddoel van de regionale detailhandelsvisie is het bieden van een zo goed mogelijke consumentenverzorging voor de inwoners van het onderzoeksgebied, incl. een sterk ondernemingsklimaat voor ondernemers. Hierbij moet een rendabele exploitatie van de winkels mogelijk zijn, mede op de langere termijn. De consumenten van het onderzoeksgebied moeten een zo breed mogelijk basisaanbod krijgen. Er wordt gestreefd naar een heldere structuur, waarin elk winkelgebied zijn eigen functie krijgt. Hierbij wordt gestuurd op clustering van de voorzieningen binnen de aangewezen concentratiegebieden.
 
De algemene beleidslijn ten aanzien van supermarkten is dat er naar de toekomst toe terughoudend wordt omgegaan met verdere uitbreiding van het aanbod. De modernisering van een aantal supermarkten is noodzakelijk om in de consumentenwens te voorzien. Om deze reden wordt aan supermarkten kleiner dan 1.000 m2 bvo de mogelijkheid geboden om per 5 jaar met 40% te groeien en supermarkten groter dan 1.000 m2 bvo met 30%. Grotere supermarkten zijn mogelijk. Hiervoor is echter regionale afstemming nodig. Bij overschrijding van bovengenoemde omvang dient in het regionaal verband ten eerste aangetoond te worden dat er geen (blijvend) negatief effect optreedt op de bestaande detailhandelsstructuur en/of, de in de visie aangegeven ontwikkeling daarvan. Ten tweede moet aangetoond worden dat de plannen een meerwaarde vormen voor de lokale en/of regionale detailhandelsstructuur. Het aantonen hiervan gebeurt gebruikelijk met behulp van een distributie planologisch onderzoek. 
   
Conclusie
In de detailhandelsvisie is opgenomen bij welke omvang aan uitbreiding van een supermarkt er regionale afstemming dient plaats te vinden. Onderstaand de uitbreiding van de supermarkt. In de zienswijze op het bestemmingsplan is aangegeven dat in 2007 een kleine uitbreiding van de supermarkt heeft plaats gevonden. Dit oppervlak is ook meegenomen in onderstaande berekening:
- Brutto vloeroppervlak huidige supermarkt: 1.619,6 m².
- Brutto vloeroppervlak na uitbreiding: 2.042 m² (= + 26,1%).
Onderhavig plan blijft daarmee onder de normen van de visie. Er is derhalve geen regionale afstemming en een bijbehorend distributie planologisch onderzoek nodig. De uitbreiding van de Voorstraat 2a/b voldoet aan de beleidsnota “Detailhandelsvisie Land van Heusden en Altena”.