Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening (2010)

Op 1 oktober 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de Structuurvisie ruimtelijke ordening vastgesteld. De structuurvisie is vanaf 1 januari 2011 van kracht. De Structuurvisie ruimtelijke ordening geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040) weer.
 
Onderhavig plangebied is onderdeel van de stedelijke structuur. Ten aanzien van de stedelijke structuur richt het beleid zich op de volgende uitgangspunten:
  1. concentratie van verstedelijking;
  2. zorgvuldig ruimtegebruik;
  3. meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit;
  4. betere verknoping van stedelijke ontwikkelingen aan de infrastructuur;
  5. versterking van de economische kennisclusters.
Binnen de stedelijke structuur wordt onder andere onderscheid gemaakt tussen stedelijke concentratiegebieden, hoogstedelijke zones, stedelijke knooppunten, zoekgebieden verstedelijking en kernen in het landelijk gebied. Onderhavig plangebied is hierbij aangewezen als een kern in het landelijk gebied.
 
In de kernen in het landelijk gebied met de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking wordt de lokale behoefte voor verstedelijking opgevangen. Stedelijke ontwikkelingen moeten echter qua maat en schaal wel bij de kern passen. Wat betreft voorzieningen in de kernen in het landelijk gebied hanteert de provincie als uitgangspunt dat er alleen voorzieningen worden gevestigd die qua aard, schaal en functie passen. Dit zijn voorzieningen met een lokaal verzorgingsgebied.
 
Conclusie
Onderhavig plan betreft de uitbreiding van een drietal stedelijke functies (winkels) in een kern in het landelijk gebied. Met de uitbreidingen blijven de supermarkt, de slijterij en de drogist qua aard, schaal en functie passen bij de kern. Het plan is derhalve in overeenstemming met de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de provincie Noord-Brabant.

3.2.2 Verordening Ruimte

De Verordening Ruimte is op 17 december 2010 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant en op 8 maart 2011 in werking getreden. In de verordening vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid in regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Van een aantal onderwerpen verplicht het Rijk de provincie ze uit te werken in de provinciale verordening. Dit is opgenomen in het ontwerp van de AMvB Ruimte.
De onderwerpen die in de verordening staan komen uit de provinciale structuurvisie. Daarin staat welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. In de Verordening Ruimte spelen de volgende thema's een rol:
  • stedelijk gebied;
  • ecologische hoofdstructuur;
  • waterberging;
  • integrale zonering;
  • glastuinbouw en glasboomteelt.
Artikel 3.2 van de verordening stelt, dat stedelijke ontwikkeling uitsluitend is toegestaan binnen bestaand stedelijk gebied. Onderhavig plangebied is volgens de plankaart van de verordening gelegen in bestaand stedelijk gebied.
 
Conclusie
Het plangebied is gelegen in het bestaand stedelijk gebied van de kern Almkerk. Doordat de uitbreiding van de drie winkels plaatsvindt binnen bestaand stedelijk gebied is het plan in overeenstemming met het gestelde in artikel 3.2 van de Verordening Ruimte.