Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

1.1 Aanleiding

Initiatiefnemer is voornemens een bestaande Albert Heijn supermarkt, een slijterij en een drogist aan de Voorstraat 2 a/b te Almkerk uit te breiden. Voor de uitbreiding van de supermarkt heeft de eigenaar het achter de supermarkt gelegen perceel met woning (Meester L.A. Donkerstraat 2) gekocht. De bebouwing op dit perceel is gesloopt ten behoeve van de uit te breiden supermarkt. De slijterij en de drogist worden aan de voorzijde uitgebreid. Het plan voor de uitbreidingen past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Om de uitbreiding aan de Voorstraat 2 a/b mogelijk te maken kan gekozen worden voor een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 (uitgebreide procedure) of voor een bestemmingsplanherziening.
 
Het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning is een beschikking, zodat er geen toetsingskader is voor andere projecten op de betrokken locatie. Mocht een kaderstellend besluit gewenst zijn, dan moet een bestemmingsplan worden overwogen. In het geval van de Voorstraat 2 a/b ligt het voor de hand de voorkeur te geven aan een kaderstellend besluit, oftewel aan een nieuw bestemmingsplan. Dit om te voorkomen dat bij een eventuele kleine aanpassing in het plan opnieuw een uitgebreide procedure doorlopen moet worden. Er is dan ook gekozen om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.