Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kom Almkerk, Voorstraat 2 a/b, Albert Heijn
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0874.ALMKBPVoorstraat2a-VSG1

Artikel 3 Gemengd

3.1 Bestemmingsomschrijving

De op de verbeelding als “Gemengd” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen; 
 2. publieksgerichte dienstverlening;
 3. maatschappelijke voorzieningen; 
 4. detailhandel waarvan maximaal 2.050 m2 b.v.o. ten behoeve van een supermarkt.
met bijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:
 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen op de verbeelding aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd;
 2. de goothoogte en de hoogte van gebouwen mogen niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 3. de dakhelling bedraagt maximaal 65 graden.

3.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:
 1. maximaal 6 meter voor palen en masten, waaronder begrepen verlichtingselementen en verkeerstekens;
 2. maximaal 4 meter voor luifels en ander straatmeubilair;
 3. maximaal 2 meter voor erf- en perceelafscheidingen, met dien verstande dat de hoogte van erf- en perceelafscheidingen vóór de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 4. maximaal 2 meter voor overige bouwwerken.

3.3 Wijzigingsbevoegdheid

3.3.1 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bestemmingsplan te wijzigen waarbij:
 1. het vloeroppervlak ten behoeve van de supermarkt eenmalig binnen het bouwvlak met maximaal 570 m2 wordt verruimd.

3.3.2 Voorwaarden

De uitvoerbaarheid van het wijzigingsplan moet zijn gewaarborgd, in verband waarmee in elk geval aangetoond moet worden:
 1. dat de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 2. dat het wijzigingsplan milieutechnisch aanvaardbaar is;
 3. dat het wijzigingsplan economisch uitvoerbaar is;
 4. dat het verhaal van gemeentelijke (plan-)kosten is zekergesteld.