direct naar inhoud van 4.7 Flora en fauna
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

4.7 Flora en fauna

4.7.1 Beschermde gebieden

Bij een nieuw bouwplan of ontwikkeling moet rekening worden gehouden met gebieden die op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn beschermd, met name beschermde natuurmonumenten en Natura 2000-gebieden.

Het bouwplan ligt niet in een beschermde gebied in bovengenoemde zin. Evenmin in de nabijheid van een dergelijk gebied. Het bouwplan brengt derhalve geen nadelige effecten met zich mee voor beschermde natuurgebieden.

4.7.2 Beschermde soorten

Bij een bouwplan dient rekening te worden gehouden met individuele dier- en plantensoorten die bescherming genieten ongeacht waar zij voorkomen. Het bouwplan mag er niet toe leiden dat hierdoor beschermde planten- en dierensoorten worden aangetast. De bepalingen over de bescherming van soorten staan in de Flora- en faunawet. Gezien de directe ligging aan de A27 wordt de kans op aanwezig dier- en plantensoorten zeer klein geacht. De kans op (onevenredige) aantasting van eventueel aanwezige beschermde planten- en dierensoorten zal dan ook naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn. Om die reden is het niet noodzakelijk om een onderzoek naar flora en fauna te doen.