direct naar inhoud van 4.6 Water
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

4.6 Water

4.6.1 Watertoets

Een watertoets is een essentieel onderdeel van ieder ruimtelijk plan en is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Uitgangspunt bij de watertoets is het zoveel mogelijk voorkomen van negatieve gevolgen voor het watersysteem door ruimtelijke plannen en besluiten. Het plangebied valt binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland. In het kader van de watertoets is op 13 februari 2013 een toets uitgevoerd via de website www.dewatertoets.nl. Deze toets is in bijlage 3 opgenomen. Uit de toets blijkt dat er geen negatieve gevolgen optreden voor de waterhuishouding als gevolg van het geluidscherm. Ook ambtelijk heeft het waterschap laten weten dat het geluidscherm geen waterhuishoudkundige aspecten raakt dan wel benadeeld.