direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

3.2 Provinciaal beleid

3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening
3.2.1.1 Algemeen

De Structuurvisie ruimtelijke ordening is op 1 oktober 2010 vastgesteld en geeft de hooflijnen weer van het ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Brabant tot en met 2025. Het beleid is gestoeld op een evenwicht van het milieu (planet), de mens (people) en de markt (profit) in ruimtelijke kwaliteit. Van belang is om bestaande kwalititeiten te benutten en als uitgangspunt te nemen bij ontwikkelingen.

De provincie Noord-Brabant heeft de ambitie om een goede mix van wonen, werken en voorzieningen te creëren. De leefbaarheid in woonmilieus moet van voldoende kwaliteit zijn. Dynamische stadscentra, vitale plattelandskernen, eigen identiteit en regionale afstemming zijn enkele uitgangspunten. Daarnaast dienen er voldoende veilige en goed bereikbare werkplekken te zijn voor de bevolking. Steden moet aantrekkelijk blijven voor diverse bevolkingsgroepen en dienen garant te staan voor het aanbieden van (bovenlokale) voorzieningen.

De ruimtelijke visie is uitgewerkt in 13 provinciale ruimtelijke belangen:

 • 1. Regionale contrasten;
 • 2. een multifunctioneel landelijk gebied;
 • 3. een robuust en veerkrachtig water- en preventiesysteem;
 • 4. een betere waterveiligheid door preventie;
 • 5. koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
 • 6. ruimte voor duurzame energie;
 • 7. concentratie van verstedelijking;
 • 8. sterk stedelijk netwerk: BrabantStad;
 • 9. groene geledingszones tussen steden;
 • 10. goed bereikbare recreatieve voorzieningen
 • 11. economische kennisclusters;
 • 12. (inter)nationale bereikbaarheid;
 • 13. beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.

De wijze waarop de provincie deze ruimtelijke belangen behartigt is uitgewerkt in vier manieren van sturen: regionaal samenwerken, ontwikkelen, beschermen en stimuleren.

In 'Deel B Structuren en beleid' staat op welke wijze de provincie stuurt op de functies in Noord-Brabant. Daarvoor zijn er vier ruimtelijke structuren opgesteld: de groen-blauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur.

Het geluidscherm betreft aangelegenheid van infrastructuur. Het betreft echter geen uitbreiding of bouwwerk die één van de provinciale belangen (onevenredig) zal schaden. Het geluidscherm wordt vlak naast de Rijksweg A27 geplaatst.

3.2.2 Verordening ruimte 2012 Noord-Brabant

In de Verordening ruimte 2012 (Verordening) staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen en ruimtelijke besluiten. De onderwerpen die in de verordening staan, komen uit de provinciale structuurvisie. Belangrijke onderwerpen in de Verordening ruimte zijn:

 • ruimtelijke kwaliteit;
 • stedelijke ontwikkelingen;
 • natuurgebieden en andere gebieden met waarden;
 • agrarische ontwikkelingen, waaronder intensieve veehouderij;
 • overige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Het plangebied ligt in het agrarisch gebied. In de verordening zijn onder meer regels opgenomen over woningen in het buitengebied, regels voor ruimte-voor-ruimtekavels, etc. Ook zijn er regels opgenomen voor wegen buiten bestaand stedelijk gebied. De regels hebben geen betrekking op het plaatsen van geluidschermen.

Op grond van het voornoemde is het plaatsen van het geluidscherm dan ook niet in strijd met de Verordening ruimte 2012.