direct naar inhoud van 1.1 Algemeen
vastgesteld
NL.IMRO.0870.04OV1080BgGsA27oHk-VA01

1.1 Algemeen

Ten oosten van de rijksweg A27 ligt een cluster van 17 woningen welke een geluidbelasting ondervindt ten gevolge van de rijksweg A27. Voor deze woningen is eerder een akoestisch onderzoek uitgevoerd, die als bijlage 1 is opgenomen. Naar aanleiding van dit onderzoek is door het Ministerie van VROM een subsidie verleend voor de projectgebonden kosten voor een wegscherm.

Het te plaatsen geluidscherm wordt gesitueerd aan de oostzijde van de A27 en heeft een hoogte van 4 meter en een lengte van 385 meter.

Het geldende bestemmingsplan "Buitengebied" laat het bouwen van een geluidscherm niet toe. In het bestemmingsplan is evenmin een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Met een 'buitenplanse' omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bestemmingsplan om het geluidscherm mogelijk te maken. Hiervoor moet de uitgebreide voorbereidingsprocedure ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden doorlopen. Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is daarvoor nodig.