R. van Laarhoven

Advies op maat

Ruimtelijke Ordening

en bouwontwikkeling

 

Adviesbureau De Meierij

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Werkendam

 

 

 

Partieel bestemmingsplan

"Bruine Kilhaven en Bandijk: Leeghwaterstraat 4a"

te Werkendam

 

 

 

 

 

 

 

Initiatiefnemer:

De heer C. Ruitenberg, Sasdijk 36, 4251  AA  Werkendam

 

 

Baarle-Nassau

26 november 2012

 

 

 

R. van Laarhoven, Postbus 139, 5110 AC  Baarle-Nassau

Mob. 06-20475649. E-mail: laarhoven60@hetnet.nl

Rabobank  rek.nr. 1285.51.798. Kamer van Koophandel Tilburg, nr.18085626

Algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel

Midden-Brabant te Tilburg onder nr. 18085626

 

 

Regels

 

 

 

 

 

 

Titel                                                              Partieel bestemmingsplan                                                                                                          Bruine Kilhaven en Bandijk: Leeghwaterstraat 4a

 

Status                                                                       Vastgesteld bestemmingsplan

 

 

Auteur                                                          M.R.M. van Laarhoven

 

 

E-mail adres                                                laarhoven60@hetnet.nl

 

 

Contact                                                         Postbus 139 

                                                                       5110 AC Baarle-Nassau

                                                                       06 2047 5649

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave                                                                                          Pagina

 

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels                                                               4

 

 

Artikel 1 Begrippen                                                                                   4

 

Artikel 2 Wijze van meten                                                                                  9

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels                                                                      10

 

 

Artikel 3 Bedrijventerrein                                                                                  10

 

                                  

Hoofdstuk 3 Algemene regels                                                                15

 

 

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel                                                                 15

 

Artikel 5 Algemene bouwregels                                                            15

 

Artikel 6 Algemene gebruiksregels                                                       16

 

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels                                                 16

 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels                                                    17

 

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels                                                     18

 

Artikel 10 Overige regels                                                                         18

 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels                                                  19

 

 

Artikel 11 Overgangsrecht                                                                                   19

 

Artikel 12 Slotregel                                                                                              19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

 

Artikel 1 Begrippen

 

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 Plan

Het bestemmingsplan 'Partieel bestemmingsplan' "Bruine Kilhaven en Bandijk: Leeghwaterstraat 4a".

1.2 Aanduiding

Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.3 Aanduidingsgrens

Grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.4 Aaneengebouwde woning

Een woning die onderdeel uitmaakt van minimaal drie aaneengebouwde woningen.

1.5 Aan-huis-verbonden beroep (beroep aan huis)

Een bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, gericht op consumentenverzorging, geheel of overwegend door middel van handwerk, waarvan de omvang dusdanig is dat de activiteit in een woning en/of daarbij behorende andere gebouwen, met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.

1.6 Aan-huis-verbonden bedrijf (bedrijf aan huis)

Het door de bewoner van de woning bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid, geheel of overwegend door handwerk, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband houdende met de activiteiten.

1.7 Achtergevel

Een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw die parallel of nagenoeg parallel loopt aan de voorgevel.

1.8 Afhankelijke woonruimte

Een bijbehorend bouwwerk, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning waarbij dit bijbehorend bouwwerk hoort, en waarin een gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.

1.9 Bebouwing

En of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.10 Bebouwingspercentage

Een in de regels aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwperceel aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

1.11 Bed and breakfast

Het aanbieden van recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met ontbijt binnen bestaande woongebouwen gericht op kortdurend verblijf.

1.12 Bedrijf

Een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen.

 

 

 

1.13 Bedrijfswoning

En woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, gelet op het feitelijk gebruik van het gebouw en/of terrein in overeenstemming met de bestemming.

1.14 Bedrijfsverzamelgebouw

Een complex van kleinere bedrijven in een gebouw.

1.15 Bedrijfsvloeroppervlak (bvo)

De totale vloeroppervlakte van kantoren, winkels of bedrijven met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten.

1.16 Bestemmingsgrens

De grens van een bestemmingsvlak.

1.17 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand

NL.IMRO.0870.01BP1056Brkllghw4a-VA01 met de bijbehorende regels en bijlagen.

1.18 Bestemmingsvlak

Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.19 Bijbehorend bouwwerk

Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.20 Bouwen

Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

1.21 Bouwgrens

De grens van een bouwvlak.

1.22 Bouwlaag

Een boven het peil gelegen en doorlopend gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen binnenwerks is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.23 Bouwperceel

Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.24 Bouwperceelsgrens

De grens van een bouwperceel.

1.25 Bouwvlak

Een geometrisch bepaald vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.26 Bouwwerk

Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond.

1.27 Detailhandel

Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen, verhuren en leveren van goederen aan personen die die goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan straathandel en anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

 

 

1.28 Detailhandel grootschalig

Vestiging van detailhandel op een locatie buiten de bestaande winkelgebieden waar ruimte is gereserveerd voor grootschalige detailhandel in de vorm van:

a. detailhandel in auto's, motoren, boten, caravans, en tenten (beide laatste in combinatie met kampeerartikelen);

b. de gehele woningbranche (meubelen, vloerbedekking, woningtextiel, verlichting,

babywoonwinkels);

c. detailhandel in automaterialen (in relatie met inbouw);

d. detailhandel in keukens, badkamers, sanitair en tegels;

e. bouwmarkten en all-round doe-het-zelf-zaken;

f. tuincentra (inclusief dierenbenodigdheden en -voeding en woondecoratie);

g. detailhandel in (zeer) volumineuze artikelen zoals zonwering, tuinhuisjes,

buitenspeeltoestellen, zwembaden, tuinbeelden, haarden en kachels, grafzerken,

(paarden)trailers, aanhangwagens, etc.;

h. brand- en explosiegevaarlijke stoffen, grove bouwmaterialen, landbouwwerktuigen.

1.29 Eerste bouwlaag

De bouwlaag op de begane grond.

1.30 Gebouw

Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.31 Geluidsgevoelige functies (in de zin van de Wet geluidhinder)

Hieronder worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, andere gezondheidszorggebouwen dan de genoemde (t.w. verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven), alsmede de terreinen die behoren bij de andere gezondheidszorggebouwen, voor zover deze bestemd zijn of worden gebruikt voor de in die gebouwen verleende zorg, alsmede woonwagenstandplaatsen.

1.32 Geluidzone industrie

Geluidscontour rondom een industrieterrein waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein niet meer mag bedragen dan 50 dB(A).

1.33 Geluidzoneringsplichtige inrichting

Een inrichting, zoals genoemd in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

1.34 Hoekwoning

Een woning op een bouwperceel, gelegen op de hoek van twee wegen.

1.35 Hoofdgebouw

Een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

1.36 Kantoor

Het bedrijfsmatig verlenen van diensten waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.37 Kunstwerken

Bouwwerken geen gebouwen zijnde van weg- en waterbouwkundige aard, zoals bruggen, viaducten, duikers, keerwanden, beschoeiingen, kademuren en dergelijke.

1.38 Maatschappelijk

Het uitoefenen van activiteiten gericht op sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening.

 

 

1.39 Mantelzorg

Het anders dan bedrijfsmatig bieden van zorg aan een of meer leden van een huishouding, die hulpbehoevend is of zijn op het fysieke, psychische en/of sociale vlak.

1.40 Nutsvoorzieningen

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

1.41 Ondergronds bouwwerk

Een (gedeelte van) een bouwwerk, waarvan de bovenkant van de vloer is gelegen op ten minste 1,75 meter beneden peil.

1.42 Openbaar toegankelijk gebied

Weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar water en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer.

1.43 Overkapping

Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal n wand en voorzien van een gesloten dak, waaronder begrepen een carport.

1.44 Peil

􀁹 Voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst; de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang.

􀁹 Voor gebouwen in het talud van de dijk; de gemiddelde hoogte van het bestaande

aansluitende afgewerkte maaiveld ter plaatse van de van de dijk afgekeerde zijde van het gebouw.

􀁹 In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld.

1.45 Productiegebonden detailhandel

Detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan de productiefunctie.

1.46 Prostitutie

Het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding.

1.47 Recreatief medegebruik

Vormen van extensieve recreatie (zoals wandelen en fietsen) waarvoor geen specifieke inrichting (met uitzondering van bankjes, wegbewijzering, en dergelijke) van het gebied noodzakelijk is, doch in hoofdzaak kan worden volstaan met de voorzieningen die reeds ten behoeve van de hoofdfunctie aanwezig zijn.

1.48 Seksinrichting

De voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotischpornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.49 Twee- aaneen gebouwde woning

Een woning die onderdeel uitmaakt van een blok van twee aaneengebouwde woningen.

1.50 Vloeroppervlakte

Totale oppervlakte, binnenwerks gemeten, van alle ruimten op de begane grond, de

verdiepingen, de zolder en aangebouwde bijbehorende bouwwerken.

1.51 Voorgevel

Een naar de openbare weg en/of fiets- en voetpad toegekeerde gevel van een hoofdgebouw.

Indien een perceel met meerdere zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel.

1.52 Voorgevellijn

Denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de

perceelsgrenzen.

1.53 Voorzieningen van algemeen nut

Voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer.

1.54 Vrijstaande woning

Een woning die hoogstens door middel van de bijbehorende bouwwerken met een andere woning verbonden is en waarvan geen van de beide zijgevels van het hoofdgebouw in de zijdelingse perceelgrens staan.

1.55 Waterhuishoudkundige voorzieningen

Waterhuishoudkundige voorzieningen zijn voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging en waterkwaliteit.

1.56 Waterpeil

De hoogte (het niveau) van de waterspiegel gemeten naar NAP op het moment van aanvraag van de vergunning, afwijking van het bestemmingsplan of bestemmingswijziging. Dit kan betrekking hebben op zowel oppervlaktewater als grondwater.

1.57 Wet/wettelijke regelingen

Indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q.

verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald.

1.58 Woning

Een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van n afzonderlijk huishouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 2 Wijze van meten

 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 De dakhelling

Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 De goothoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een

daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 De inhoud van een bouwwerk

Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 De bouwhoogte van een bouwwerk

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 De oppervlakte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 Afstand tot de bouwperceelsgrens

Tussen de grens van het bouwperceel en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst is.

2.7 Ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet

meegerekend.

2.8 De breedte, diepte c.q. lengte van een bouwwerk

Tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of harten van gemeenschappelijke

scheidingsmuren.

2.9 Bebouwd oppervlak van een bouwperceel

De oppervlakte van alle op het bouwperceel aanwezige bouwwerken tezamen.

2.10 Bebouwingspercentage

Het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de planregels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

 

Artikel 3 Bedrijventerrein

 

3.1 Bestemmingsomschrijving

 

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een bedrijf en/of het uitoefenen van bedrijfsactiviteiten die staan vermeld in de categorien 2 tot en met 4 van de Lijst van bedrijfsactiviteiten, met daaraan ondergeschikt kantoren ten dienste van het met de bestemming beoogde gebruik;

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf van categorie 2' en 'bedrijf van categorie 3', zijn uitsluitend bedrijven van categorie 2 en 3 toegestaan;

c. nutsvoorzieningen;

d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', tevens voor een nutsvoorziening welke groter is dan 15 m;

e. productiegebonden detailhandel, met uitzondering van detailhandel in voedings- en genotmiddelen, waarvan de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 10% van de

bedrijfsvloeroppervlakte van het bedrijf met een maximum van 100 m;

f. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel', tevens voor detailhandel;

g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel grootschalig', tevens voor grootschalige

detailhandel;

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfsverzamelgebouw', tevens voor een bedrijfsverzamelgebouw;

i. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens voor een bedrijfswoning;

j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bovenwoning', tevens voor een bedrijfswoning op de verdieping;

k. ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum', tevens voor een sportcentrum;

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - schietvereniging', tevens voor een schietvereniging;

m. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', tevens voor een zelfstandig kantoor;

n. ter plaatse van de aanduiding 'atelier', tevens voor een atelier;

o. duikers; met daarbij behorende voorzieningen:

p. tuinen, erven en terreinen;

q. parkeervoorzieningen;

r. verhardingen;

s. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;

t. groenvoorzieningen.

 

3.2 Bouwregels

 

3.2.1 Bedrijfsgebouwen

 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen, niet zijnde woningen en bijbehorende bouwwerken bij woningen, gelden de volgende regels:

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

b. Het minimale bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt 50%, met uitzondering van bouwpercelen die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan hieraan niet voldoen, dan wel na dat tijdstip is of mag worden gebouwd op het bouwperceel krachtens een bouwvergunning, waarbij de bouwaanvraag voor dat tijdstip is ingediend.

c. Het maximale bebouwingspercentage per bouwperceel bedraagt 80%.

d. De minimale oppervlakte van een bouwperceel bedraagt 1.000 m.

e. De maximale oppervlakte van een bouwperceel bedraagt 5.000 m, met uitzondering van bouwpercelen die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit plan een grotere oppervlakte hebben.

f. De goothoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is

aangegeven.

g. De bouwhoogte van gebouwen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan is

aangegeven.

h. De afstand tot de zijdelingse en achterste perceelsgrenzen bedraagt minimaal 3 meter.

 

3.2.2 Bedrijfswoningen

 

Voor het bouwen van een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

a. De bedrijfswoning is alleen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en tevens ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bovenwoning'.

b. Ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijfswoning' en 'specifieke bouwaanduiding -

bovenwoning' mag het maximum toegestane aantal wooneenheden niet meer bedragen dan 1, tenzij anders is aangegeven.

c. Ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijfswoning' en 'specifieke bouwaanduiding -

bovenwoning' mag de goothoogte niet meer bedragen dan is aangegeven.

d. Ter plaatse van de aanduidingen 'bedrijfswoning' en 'specifieke bouwaanduiding -

bovenwoning' mag de bouwhoogte niet meer bedragen dan is aangegeven.

e. De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m.

 

3.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

 

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

a. De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 meter.

b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter.

c. De minimale afstand tot de voorgevellijn van een bedrijfswoning bedraagt 3 meter.

d. De gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 10% van het oppervlak van het bouwperceel met een maximum van 150 m.

 

3.2.4 Nutsvoorzieningen

 

Voor het bouwen van nutsvoorzieningen gelden de volgende regels:

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.

b. De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.

c. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 15 m, behoudens het bepaalde in sub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                e.

d. Ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', mag de oppervlakte niet meer bedragen dan 45 m.

 

 

 

 

 

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevellijn mag niet meer bedragen dan 2 meter.

b. De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vr de voorgevellijn mag niet meer bedragen dan 1 meter.

c. De bouwhoogte van verlichtingsarmaturen en lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 meter.

d. De bouwhoogte van vlaggenmasten en antennes mag niet meer bedragen dan 10 meter.

e. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 meter.

3.2.6 Parkeernormen

Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden, waarbij voldaan wordt aan de volgende parkeernormen:

 

Bedrijfsactiviteit 

 

Aantal parkeerplaatsen per 100m2 bvo

 

minimaal

maximaal

Arbeids- en bezoekersextensieve bedrijven (loodsen,opslag en transportbedrijf)

0,8

0,9

Arbeidsintensieve en bezoekersextensieve bedrijven (industrie,laboratorium,werkplaats)

2,5

2,8

Arbeidsextensieve en bezoekersintensieve bedrijven

1,6

1,8

bedrijfsverzamelgebouw

0,8

1,7

Grootschalige detailhandel

6,5

8,5

Bouwmarkt,tuincentra,kringloopwinkel

2,2

2,7

showroom

1,6

1,8

 

3 Afwijken van de bouwregels

 

3.3.1 Minimale bebouwingspercentage

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 sub b voor een lager minimum bebouwingspercentage dan 50%, mits het noodzakelijk is voor het type bedrijf.

 

3.3.2 Minimale oppervlakte bouwperceel

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 sub d ten behoeve van de bouw van bedrijfsverzamelgebouwen met dien verstande dat dient te zijn aangetoond dat er behoefte is bij bedrijven aan bedrijfsruimte c.q. bedrijfskavels met een kleinere oppervlakte dan 1.000 m.

 

 

3.3.3 Maximale oppervlakte bouwperceel

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 sub e ten behoeve van een bouwperceel groter dan 5.000 m tot maximaal 6.000 m, indien de aard en type bedrijf daartoe noodzaakt.

 

3.3.4 Maximale bouwhoogte

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 sub g tot een maximale hoogte van 15 meter indien de aard en type bedrijf daartoe noodzaakt of wanneer dit uit een oogpunt van zuinig ruimtegebruik noodzakelijk is.

 

3.3.5 Afstand tot achterste perceelsgrens

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.1 sub i om een kleinere afstand tot de achterste perceelsgrens toe te staan tot minimaal 1 meter, indien de achterste perceelsgrens is gelegen aan openbaar gebied.

 

3.4 Specifieke gebruiksregels

 

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:

a. geluidzoneringsplichtige inrichtingen, met uitzondering van het bepaalde in 7.2;

b. wonen, behoudens in een bedrijfswoning als bedoeld in 3.1 sub i en j;

c. detailhandel, met uitzondering van:

1. productiegebonden detailhandel als bedoeld in 3.1 sub e;

2. detailhandel als bedoeld in 3.1 sub f;

3. grootschalige detailhandel als bedoeld in 3.1 sub g;

d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);

e. seksinrichtingen;

f. (permanente) buitenopslag van goederen en materialen voor de voorgevellijn.

 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

3.5.1 Algemeen

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 ten behoeve van:

a. de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, die hoewel gelet op de milieubelasting naar aard en invloed op de omgeving gelijkwaardig zijn aan de bedrijfsactiviteiten als bedoeld in 3.1 niet in de Lijst van bedrijven wordt genoemd;

Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf dienen de volgende milieubelastingcomponenten mede in de beoordeling te worden betrokken: geluid, geurproductie, stofuitworp en gevaar, waarbij tevens kan worden gekeken naar de verontreiniging van lucht en bodem, de diversiteit en het al dan niet continue karakter van het bedrijf en de visuele hinder en verkeersaantrekkende werking.

 

 

3.6 Wijzigingsbevoegdheid

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de aanduiding als bedoeld in 3.1 sub f tot en met n te verwijderen indien de activiteit ter plaatse gedurende n jaar is beindigd en er geen redenen zijn om aan te nemen dat de activiteit op korte termijn wordt voortgezet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Algemene regels

 

Artikel 4 Anti-dubbeltelregel

 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van later bouwplannen buiten beschouwing.

 

Artikel 5 Algemene bouwregels

 

5.1 Algemene bepaling m.b.t. ondergronds bouwen

 

5.1.1 Ondergrondse werken

 

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen.

 

5.1.2 Ondergrondse bouwwerken

 

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden, behoudens in deze regels

opgenomen afwijkingen, de volgende regels:

a. Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.

b. Het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m.

c. De ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 4 meter onder peil.

d. Bij het berekenen van de blijkens de digitale verbeelding of deze regels geldende

bebouwingspercentages, of van het in deze regels maximaal te bebouwen oppervlak, wordt de oppervlakte van ondergrondse gebouwen mede in aanmerking genomen.

 

5.1.3 Afwijken van ondergronds bouwen

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 5.1.2 sub c voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarden dat:

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;

b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.

 

5.2 Ondergeschikte bouwdelen

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, uitbouwen, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt.

 

 

 

 

5.3 Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten

 

5.3.1 Maximale maatvoering

 

Indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden.

 

5.3.2 Minimale maatvoering

 

In die gevallen dat afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden.

 

5.3.3 Heroprichting

 

In het geval van (her)oprichting van gebouwen is het bepaalde in 5.3.1 en 5.3.2 uitsluitend van toepassing indien het geschiedt op dezelfde plaats.

 

5.4 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van

stedenbouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de

Woningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen:

a. De bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer.

b. De bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten.

c. Het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen.

d. De ruimte tussen bouwwerken.

 

Artikel 6 Algemene gebruiksregels

 

Het is verboden de in artikel 3 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een

doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

 

Artikel 7 Algemene aanduidingsregels

 

7.1 Geluidzone Industrie

 

Binnen de als 'Geluidzone - Industrie' aangegeven gronden mogen geen nieuwe woningen of andere geluidgevoelige functies worden gebouwd, tenzij een hogere waarde is vastgesteld.

 

 

 

7.2 Gezoneerd industrieterrein

 

Op de als 'gezoneerd industrieterrein' aangegeven gronden zijn tevens geluidzoneringsplichtige inrichtingen toegestaan. Bedrijfsgebouwen en gronden mogen niet zodanig worden gebruikt, dat als gevolg van dit gebruik de geluidsbelasting binnen de aanduiding 'Geluidzone - industrie' hoger wordt dan 50 dB(A).

 

7.3 Zone - Detailhandel grootschalig

 

De als 'zone - detailhandel grootschalig' aangegeven gronden zijn bedoeld voor grootschalige detailhandel.

 

7.4 Representatieve zone

 

De als 'Representatieve zone' aangegeven gronden zullen vorm dienen te krijgen door een situering van kantoorgedeelten en/of showrooms van de daar gevestigde bedrijven. Deze zone dient zich verder te kenmerken door:

a. het gebruik van kleinere bouwmassa's dan op de achterliggende kavels;

b. een groene inrichting van de voorterreinen;

c. geen parkeermogelijkheden voor vrachtwagens;

d. indien een bedrijfsperceel aan de voorzijde voorzien is van een representatieve zone, hier uitsluitend kantoorgedeelten en showrooms mogen worden gebouwd.

 

Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

 

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het volgende:

a. de in de bestemmingsregels gegeven maten inzake afstanden en percentages voor

oppervlakten tot niet meer dan 10 % van die afmetingen respectievelijk percentages;

b. de bestemmingsregels en toestaan dat wordt afgeweken van de parkeernormen, zoals die zijn opgenomen in dit plan, tot niet meer dan 10 % van die normen;

c. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, waaronder de aanleg van rotondes en kruisingen en dergelijke is inbegrepen, indien de verkeersveiligheid en/of intensiteit of de praktische uitvoerbaarheid daartoe aanleiding geeft;

d. de bestemmingsregels en toestaan dat het bouwvlak in geringe mate wordt overschreden indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft;

e. het bouwen van kleine niet voor bewoning bestemde bouwwerken van openbaar nut en voor religieuze doeleinden zoals wachthuisjes, transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes, (glas)containers, monumenten, kapellen, wegkruisen en naar aard en  omvang daarmee gelijk te stellen bouwwerken, mits:

1. de oppervlakte niet meer dan 15 m bedraagt;

2. de goothoogte niet meer dan 3 meter bedraagt;

3. de bouwwerken naar aard en afmetingen passen in het plan, met dien verstande, dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde niet meer dan 10 meter mag

bedragen;

4. uit een bodemonderzoek is gebleken dat de bodem geschikt is voor het beoogde

gebruik;

f. de bestemmingsregels ten aanzien van de maximaal toegestane bouwhoogte van

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot:

1. ten behoeve van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 8 meter;

2. ten behoeve van waarschuwings- en/of communicatiemasten tot niet meer dan 50

meter;

3. ten behoeve van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot niet meer dan 10

meter.

 

Artikel 9 Algemene wijzigingsregels

 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten behoeve van:

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de

verkeersveiligheid en/of intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;

c. het wijzigen van de lijst van bedrijfsactiviteiten, indien technologische ontwikkelingen of vernieuwde inzichten hiertoe aanleiding geven;

d. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd.

 

Artikel 10 Overige regels

 

Overtreding van het bepaalde in artikel 6 is een economisch delict in de zin van artikel 1a, sub 2 van de Wet op de economische delicten en als zodanig strafbaar op grond van deze wet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

 

Artikel 11 Overgangsrecht

 

11.1 Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

 

11.2 Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde in sub a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

 

11.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht gebruik leidt tot een onbillijkheid van

overwegende aard voor een of meer natuurlijke personen, die op het tijdstip van

inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruiken in strijd met het voordien geldende bestemmingsplan kan het bevoegd gezag ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht afwijken.

 

Artikel 12 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Partieel bestemmingsplan' "Bruine Kilhaven en Bandijk: Leeghwaterstraat 4a".

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 6 november 2012.

 

De voorzitter,                                                                  De griffier,